i.o. doszpikowe

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Trenażer – dostępy doszpikowe

  Nasco
  3 737,97  (3 039,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci kończyny dolnej do infuzji doszpikowej umożliwiający wykorzystanie B.I.G.™ i EZ-IO™ oraz prawie każdego dostępnego urządzenia do iniekcji doszpikowej. Wyczuwalne punkty orientacyjne pozwalają na określenie prawidłowego miejsca wkłucia. Autentyczne kości wraz z odczuciem  oporu podczas wprowadzania igły oraz miękka skóra czynią symulację jeszcze bardziej realistyczną.

 • Trenażer do iniekcji doszpikowej

  Nasco
  4 661,70  (3 790,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w postaci złą­czo­nych mied­nicą koń­czyn dol­nych, gdzie prawa noga umoż­li­wia wyko­na­nie infu­zji doszpi­ko­wej umoż­li­wiając wyko­rzy­sta­nie B. I. G. ™ i EZ-IO™ oraz pra­wie każ­dego dostęp­nego urzą­dze­nia do iniek­cji doszpi­ko­wej. Wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne pozwa­lają na okre­śle­nie pra­wi­dło­wego miej­sca wkłu­cia. Auten­tyczne kości wraz z odczu­ciem oporu pod­czas wpro­wa­dza­nia igły oraz miękka skóra czy­nią symu­la­cję jesz­cze bar­dziej reali­styczną.