Niska wierność

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z pomiarem ciśnienia…

  Gaumard
  21 306,40  (17 322,28  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu. Dzięki dołą­czo­nemu table­towi z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem i z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim instruk­tor ma łatwość usta­wia­nia ciśnie­nia krwi.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej

  Gaumard
  6 208,24  (5 047,35  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stom…

  Gaumard
  7 155,82  (5 817,74  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stom…

  Gaumard
  22 099,94  (17 967,43  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu. Dzięki dołą­czo­nemu table­towi z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem i z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim instruk­tor ma łatwość usta­wia­nia ciśnie­nia krwi.

 • Advanced Ausculation Geri- fantom geriatryczny – śniada karnacja

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom o śniadej karnacji  przedstawiający wygląd osoby w starszym wieku z uwzględnieniem faktury skóry (zmarszczki, fałdy). Przeznaczony jest do nauki szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych osób starszych, umożliwia osłuchiwanie serca, płuc, pomiar ciśnienia, wykonywanie iniekcji i wiele więcej. Posiada realistyczną ruchomość w stawach.

 • Susie S1001 Zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej oraz pielęg…

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany fan­tom pacjenta doro­słego, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 100 m, i pracą na wewnętrz­nym aku­mu­la­to­rze liczącą do 4 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie sze­regu zabie­gów i badań dia­gno­stycz­nych: osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych i serca z przodu klatki pier­sio­wej, zgłęb­ni­ko­wa­nie, cew­ni­ko­wa­nie z wypły­wem płynu, pie­lę­gna­cję kolo­sto­mii i ile­osto­mii, wyko­na­nie lewa­tywy, bada­nie piersi oraz bada­nie gine­ko­lo­giczne (w zesta­wie macice kobiety będą­cej w ciąży oraz przodo- i tyło-zgięte, szyjki macicy kobiety zdro­wej oraz z nie­pra­wi­dło­wo­ściami). Fan­tom współ­pra­cuje ze sprzę­tem kli­nicz­nym (pomiar EKG., defi­bry­la­cja).

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intuba…

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).