Średnia wierność

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom wcześniaka z OMNI 2 oraz Smart Skin

  Gaumard
  23 766,37  (19 322,25  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom nowo­rodka uro­dzo­nego w 28 tygo­dniu w zbu­do­wa­nym bez­prze­wo­do­wym połą­cze­niem z table­tem z opro­gra­mo­wa­niem umoż­li­wia­ją­cym uzy­ska­nie feed­backu z RKO w cza­sie rze­czy­wi­stym. Fan­tom posiada moż­li­wość symu­la­cji sinicy cen­tral­nej i obwo­do­wej, prze­pro­wa­dze­nia intu­ba­cji, umiesz­cza­nia cew­ni­ków pępo­wi­no­wych oraz iniek­cji dożyl­nej na koń­czy­nie gór­nej.