ARTHRO Mentor

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • symulator artroskopowy

  ARTHRO Mentor – wysokiej wierności symulator artroskopowy

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  ARTHRO Mentor to symulator najwyższej jakości. Będąc najbardziej efektywnym narzędziem do nabywania umiejętności przeprowadzania zabiegów artroskopowych, redukuje czas szkolenia do minimum oraz znacząco poprawia krzywą uczenia się technik chirurgicznych.

  Liczne symulacje odbywają się  z wykorzystaniem dołączonych modeli anatomicznych (stawu barkowego, kolanowego i biodrowego) wykonanych z włókna szklanego lub poliuretanu, zaprojektowanymi dla zapewnienia ćwiczącym kluczowych elementów do nauki zabiegów. Dzieje się to z udziałem zaadaptowanego do pracy z symulatorem zestawu narzędzi wykorzystywanych w warunkach sali operacyjnej, między innymi kamery artroskopowej, która pozwala na realistyczne oraz interaktywne uczestnictwo w zabiegu.

 • Moduł diagnostyki biodra

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  ARTHRO Men­tor to jedyny dostępny moduł symu­la­cyjny VR do artro­sko­pii stawu bio­dro­wego.

 • Moduł naprawy obrąbka stawu ramiennego

  Więcej o produkcie

  Pierw­szy kom­pletny moduł szko­le­niowy w ARTHRO Men­tor doty­czący pro­ce­dury chi­rur­gii artro­sko­po­wej. Odpo­wiedni dla zaawan­so­wa­nych sta­ży­stów, któ­rzy potrze­bują potęż­nego narzę­dzia dydak­tycz­nego do ćwi­cze­nia pro­ce­dur zwią­za­nych z nie­sta­bil­no­ścią stawu ramien­nego.

 • Moduł pełnej artroskopii stawu ramiennego

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Jeden moduł do kom­plek­so­wego tre­ningu artro­sko­pii stawu ramien­nego zarówno w sta­wie ramien­nym, jak i prze­strzeni pod­bar­ko­wej.

 • Moduł szkolenia podstaw chirurgii artroskopowej – FAST

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Pro­gram opiera się na zało­że­niu, że pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści chi­rur­giczne naj­le­piej roz­wi­jać sekwen­cyj­nie, a zaawan­so­wana bie­głość powinna opie­rać się na pomyśl­nym ukoń­cze­niu pro­gramu naucza­nia pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści.

 • Moduł zaawansowanego stawu kolanowego

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Nowy moduł jest kom­plet­nym narzę­dziem szko­le­nio­wym do uzy­ska­nia pod­sta­wo­wych, dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie artro­sko­pii stawu kola­no­wego.