Moduły

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Moduł miomektomii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki prze­pro­wa­dza­nia zabiegu mio­mek­to­mii. Zawiera 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi typami pod­ślu­zów­ko­wych włók­nia­ków.

 • Moduł diagnostycznej histeroskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia dia­gno­stycz­nej histe­ro­sko­pii. Zawiera 12 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi pato­lo­giami o róż­nym pozio­mie trud­no­ści. Moduł zapew­nia szko­le­nie w zakre­sie korzy­sta­nia z optyki kąto­wej, iden­ty­fi­ko­wa­nie pato­lo­gii oraz wiele wię­cej.

 • Moduł usunięcia polipa

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia zabiegu histe­ro­sko­pii za pomocą elek­trody pętlo­wej. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie inspek­cji jamy macicy, usu­wa­nia poli­pów i wiele wię­cej. Moduł zawiera 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi poli­pami.

 • Moduł zaawansowanej resekcji

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł zapew­nia zdo­by­cie zaawan­so­wa­nych umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­po­wych. Prze­zna­czony jest dla wykwa­li­fi­ko­wa­nych leka­rzy, któ­rzy już opa­no­wali umie­jęt­no­ści pod­sta­wo­wej dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej histe­ro­sko­pii. Tre­ning obej­muje przy­padki medyczne wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi gine­ko­lo­gicz­nymi pato­lo­giami.

 • Moduł ablacji endometrium

  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia abla­cji endo­me­trium. Tre­ning obej­muje naukę posłu­gi­wa­nia się urzą­dze­niami optycz­nymi, sta­bi­li­zo­wa­nie obrazu oraz naukę wizu­ali­za­cji całej jamy w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku. Zawiera sze­reg róż­no­rod­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów.

 • Moduł podstawowych umiejętności histeroskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki oraz tre­ningu wyko­ny­wa­nia histe­ro­sko­pii w ramach pro­gramu naucza­nia rezy­den­tów na położ­nic­twie oraz gine­ko­lo­gii. Zawiera osiem róż­nych ćwi­czeń z moż­li­wo­ścią dosto­so­wy­wa­nia feed­bac­ków i rapor­tów. Tre­ning obej­muje prze­pro­wa­dza­nie zabiegu przy uży­ciu kli­nicz­nego dia­gno­stycz­nego histe­ro­skopu z kana­łem robo­czym. Zapew­nia to reali­styczne i rze­telne przy­go­to­wa­nie do pracy na sali ope­ra­cyj­nej.

 • Moduł morcelacji

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki prze­pro­wa­dza­nia zabiegu mor­ce­la­cji. Zawiera 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi pato­lo­giami.