Fantomy pielęgnacyjne dorośli

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Dwupłciowy fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej, wersja PRO

  3B Scientific
  12 591,51  (10 237,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom odwzo­ro­wuje postać doro­słego, natu­ral­nej wiel­ko­ści pacjenta z wymien­nymi geni­ta­liami. Sta­nowi plat­formę szko­le­niowa w zakre­sie sze­roko poję­tej opieki nad pacjen­tem i pomocy pie­lę­gniar­skiej. Posiada natu­ralną arty­ku­la­cję w sta­wach, dzięki czemu może być usta­wiany w róż­nych pozy­cjach. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie takich czyn­no­ści jak kąpiel, pie­lę­gna­cja odle­żyn, sto­mii, wyko­ny­wa­nie iniek­cji i wiele wię­cej. Fan­tom posiada wyj­mo­wane narządy wewnętrzne (płuca, serce, żołą­dek, pęcherz oraz odcin­kiem jelita).

 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intuba…

  Gaumard
  25 156,27  (20 452,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej

  Gaumard
  5 008,87  (4 072,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stom…

  Gaumard
  5 566,06  (4 525,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stom…

  Gaumard
  18 926,17  (15 387,13  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu. Dzięki dołą­czo­nemu table­towi z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem i z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim instruk­tor ma łatwość usta­wia­nia ciśnie­nia krwi.

 • SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z pomiarem ciśnienia…

  Gaumard
  18 246,59  (14 834,63  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik i pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu. Dzięki dołą­czo­nemu table­towi z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem i z opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim instruk­tor ma łatwość usta­wia­nia ciśnie­nia krwi.