Endoskopia

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Trenażer do bronchoskopii z możliwością wykonania EBUS-TBNA

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem tradycyjnego bronchoskopu oraz możliwość  wykonania przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą USG (EBUS-TBNA). Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas endoskopii jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Trenażer do bronchoskopii

  Koken
  19 489,97  (15 845,50  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem cienkiego i tradycyjnego bronchoskopu. Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas wziernikowania jest zbliżony do rzeczywistego.

 • GI MENTOR – symulator służący do przeprowadzania szkoleń z zak…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symu­la­tor GI Men­tor sta­nowi plat­formę szko­le­niową z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Posiada sze­reg przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów stwo­rzo­nych na pod­sta­wie przy­pad­ków kli­nicz­nych.

  Zapew­nia szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na zaawan­so­wa­nych zabie­gach. Kli­niczny sprzęt, dopra­co­wane opro­gra­mo­wa­nie oraz dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób gwa­ran­tują tre­ning na wyso­kim pozio­mie.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D oraz wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta.

  Posiada sze­reg wskaź­ników efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem

  Co wię­cej za pośred­nic­twem plat­formy GI-BRONCH Men­tor moż­liwe jest połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

 • BRONCH MENTOR – jako platforma do GI Mentor

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor współ­dzie­lona wraz z GI Men­tor zapew­nia ela­styczne i wysoce wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

  Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie tre­ningu zespo­ło­wego i indy­wi­du­la­nego. Posiada bogaty wachlarz dostęp­nych zadań opie­ra­ją­cych się na ćwi­cze­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz kom­plet­nych pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

  Posiada sze­reg cech zapew­niających rze­czy­wi­sty tre­ning na wyso­kim pozio­mie: wyko­ny­wa­nie zabie­gów przy uży­ciu auten­tycz­nego bron­cho­skopu z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i reali­styczną wizu­ali­za­cją, moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów przy uży­ciu fizycz­nej strzy­kawki, leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, moż­li­wość wpro­wa­dza­nia endo­skopu doust­nego lub noso­wego, i wiele wię­cej.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak dyna­miczne pod­po­wie­dzi na ekra­nie lub inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D.

  Posiada sze­reg wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych przepro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem.

 • Trenażer do kolonoskopii (endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmo…

  Koken
  15 320,02  (12 455,30  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci jelita grubego służący do nauki przeprowadzania badania kolonoskopowego. Umożliwia naukę wielu zabiegów endoskopowych, takich jak resekcja polipa dzięki możliwości dołączenia sztucznych polipów. Pokryty specjalnym silikonem zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe.

 • Trenażer do gastroskopii (ezofagogastroduodenoskopii)

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci części twarzowej wraz z realistycznie odwzorowanym układem pokarmowym. Umożliwia wprowadzenie endoskopu do górnego odcinka przewodu pokarmowego celem przeprowadzenia badania. Stanowi idealne narzędzie edukacyjne dzięki możliwości otwarcia trenażera w linii pośrodkowej ukazując struktury anatomiczne jamy nosowej, ustnej oraz krtani