Trenażery porodowe

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Trenażer porodowy

  3B Scientific
  5 174,61  (4 207,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer porodowy w postaci dolnej części torsu dorosłej kobiety z płodem. Stanowi narzędzie szkoleniowe przeznaczone do ćwiczeń z zakresu położnictwa. Trening obejmuje szkolenie umiejętności podczas porodu fizjologicznego, porodu skomplikowanego oraz naukę radzenia sobie w  nagłych przypadkach położniczych. Ćwiczący uczy się czynności podejmowanych w przypadku nie prawidłowego ułożenia płodu, wystąpienia dystocji barkowej oraz innych komplikacji porodowych.

 • Trenażer do oceny postępu porodu

  3B Scientific
  4 926,15  (4 005,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer umożliwiający naukę badania postępu porodu w formie 6 wkładek szyjki macicy prezentujących poszczególne fazy porodu z różnym stopniem rozwarcia i starcia szyjki macicy. Trenażer może być używany jako samodzielny moduł lub jako opcja do fantomu porodowego.

 • Trenażer do nauki określania postępu porodu

  3B Scientific
  4 982,73  (4 051,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki okre­śla­nia postępu porodu, który umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cję bada­nia pochwy, postępu porodu, okre­śle­nia roz­war­cia szyjki macicy, pal­pa­cji cie­miączka i szwów oraz okre­śla­nie uło­że­nia płodu (głów­kowe, poślad­kowe). Model składa się z główki płodu, dol­nej czę­ści macicy, poślad­ków płodu dla symu­la­cji porodu poślad­kowego oraz roz­warte szyki macicy (4 wymienne modele).

 • Trenażer do nauki chwytów leopolda oraz monitorowania pracy serca pło…

  Koken
  22 250,70  (18 090,00  netto) Więcej o produkcie

  Naturalnej wielkości trenażer służy do ćwiczenia i nauki czterech chwytów Leopolda oraz monitorowania bicia serca płodu (dźwięk jest wytwarzany przez syntezator). Skóra wykonana została z gumy silikonowej, co zapewnia realistyczny wygląd i teksturę zbliżoną do skóry ludzkiej. Trenażer posiada możliwość regulowania ciśnienia w owodni.

 • Fantom porodowy Susie 500

  Gaumard
  3 329,61  (2 707,00  netto) Więcej o produkcie

  Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.

 • Fantom porodowy

  Nasco
  4 060,23  (3 301,00  netto) Więcej o produkcie

  Anatomiczny fantom miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym postępowania w przypadku przedwczesnego porodu. Fantom umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego, dzięki realistycznym punktom orientacyjnym takim jak kręgosłup, pochylony kanał rodny, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadło krzyżowo-kolcowe oraz wcięcie kulszowe większe.

 • Fantom położniczy z możliwością osłuchiwania tonów serca matki i płod…

  Gaumard
  7 807,12  (6 347,25  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom położ­ni­czy w postaci tuło­wia doro­słej kobiety z peł­no­wy­mia­rową mied­nicą. Umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dur poro­do­wych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Posiada mię­dzy innymi takie funk­cje jak moż­li­wość osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, poda­wa­nie leków przez odbyt czy moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwytu Leopolda. Zawarty zbior­nik ze sztuczną krwią daje moż­li­wość symu­la­cji krwo­toku popo­ro­do­wego wraz z jego kon­trolą poprzez masaż macicy.