3- warstwowa wkładka do szycia (mała) i zestawem do szycia- jasna karnacja

Kod produktu: SRE0150LK

809,09 zł(657,8 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Mała wkładka do nauki zakła­da­nia szwów posia­da­jąca 3 war­stwy: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi. W zesta­wie znaj­duje się zestaw do szy­cia i dedy­ko­wane etui na wszyst­kie ele­menty.

Opis produktu

3-war­stwowa mała wkładka tkanki RealSu­ture do nauki zakła­da­nia szwów. Została zapro­jek­to­wana tak, aby naśla­do­wać pierw­sze trzy powierz­chowne war­stwy ściany brzu­cha: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi. Aby zacho­wy­wać się jak praw­dziwa tkanka, war­stwa naskórka została wzmoc­niona w celu pochła­nia­nia napię­cia i cią­gnię­cia w trak­cie szy­cia. W zesta­wie znaj­dują się ele­menty do szy­cia takie jak nie­ste­rylne szwy chi­rur­giczne, skal­pel, klesz­cze Adson, igło­trzy­macz Mayo-Hegar. Wszyt­kie ele­menty zestawu do szy­cia i tkanka znaj­dują się w dedy­ko­wa­nym etui.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zakła­da­nie szwów

Funk­cje­/ce­chy:

 • wkładka zawiera 3 war­stwy: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi
 • wzmoc­nie­nie umoż­li­wia pochła­nia­nie napię­cia i cią­gnię­cia w trak­cie szy­cia
 • w zesta­wie znaj­dują się narzę­dzia chi­rur­giczne

W zesta­wie:

 • wkładka
 • nie­ste­rylne szwy chi­rur­giczne 3–0 (3)
 • skal­pel nr 10
 • nożyczki
 • klesz­cze Adson (1×2)
 • igło­trzy­macz Mayo-Hegar
 • etui miesz­czące wszyst­kie ele­menty zestawu

Opcje:

 • SRE0210 pod­stawa do tkanki
 • SRE0150L- 3– war­stwowa wkładka do szy­cia (mała) – jasna kar­na­cja
 • SRE0150– 3– war­stwowa wkładka do szy­cia (mała) – ciemna kar­na­cja
 • SRE0150LK- 3– war­stwowa wkładka do szy­cia (mała) i zesta­wem do szy­cia- jasna kar­na­cja
 • SRE0150K- 3– war­stwowa wkładka do szy­cia (mała) i zesta­wem do szy­cia- ciemna kar­na­cja

Waga: 0,43 kg

SURGIREAL

Misją firmy SurgiReal jest doskonalenie umiejętności klinicznych i szkolenia chirurgicznego poprzez uczynienie nauki łatwiejszej, wygodniejszej i bardziej wydajnej. Produkty SurgiReal zapewniają realistyczne szkolenie dla lekarzy, weterynarzy, absolwentów kierunków pielęgniarskich i ich studentów.