5-cio warstwowa wkładka do szycia z pieprzykiem i zestawem do szycia- jasna karnacja

Kod produktu: SRE0200LK

831,48 zł(676,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wkładka do nauki zakła­da­nia szwów posia­da­jąca 5 warstw: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi, war­stwa mię­śni i drugą war­stwę powięzi. W zesta­wie znaj­duje się zestaw do szy­cia i dedy­ko­wane etui na wszyst­kie ele­menty.

Opis produktu

Jako drugi krok w 3-eta­po­wym pro­ce­sie ucze­nia Sur­gi­Real, stan­dar­dowa 5-war­stwowa pod­kładka do szy­cia została zapro­jek­to­wana tak, aby naśla­do­wać pierw­sze 5 warstw ściany brzu­cha. War­stwy repli­kują naskó­rek, war­stwę pod­skórną, pierw­szą war­stwę powięzi, mię­sień i drugą war­stwę powięzi. Każda war­stwa ma uni­kalną for­mułę pozwa­la­jącą na odtwo­rze­nie odpo­wied­niej war­stwy tkanki, co czyni ją naj­bar­dziej reali­stycz­nym mode­lem na rynku. Dzięki wielu wzmoc­nie­niom wkładki, roz­dar­cia pod­czas szy­cia są mini­malne lub zerowe. W zesta­wie znaj­dują się ele­menty do szy­cia takie jak nie­ste­rylne szwy chi­rur­giczne, skal­pel, klesz­cze Adson, igło­trzy­macz Mayo-Hegar. Wszyt­kie ele­menty zestawu do szy­cia i tkanka znaj­dują się w dedy­ko­wa­nym etui.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zakła­da­nie szwów

Funk­cje­/ce­chy:

 • posiada 5 warstw: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi, war­stwa mię­śni i drugą war­stwę powięzi
 • wzmoc­nie­nie umoż­li­wia pochła­nia­nie napię­cia i cią­gnię­cia w trak­cie szy­cia
 • na skó­rze odwzo­ro­wany jest pie­przyk
 • w zesta­wie znaj­dują się narzę­dzia chi­rur­giczne

W zesta­wie:

 • wkładka
 • nie­ste­rylne szwy chi­rur­giczne 3–0 (3)
 • skal­pel nr 10
 • nożyczki
 • klesz­cze Adson (1×2)
 • igło­trzy­macz Mayo-Hegar
 • etui miesz­czące wszyst­kie ele­menty zestawu

Opcje:

 • SRE0210 pod­stawa do tkanki

Waga: 0,43 kg

SURGIREAL

Misją firmy SurgiReal jest doskonalenie umiejętności klinicznych i szkolenia chirurgicznego poprzez uczynienie nauki łatwiejszej, wygodniejszej i bardziej wydajnej. Produkty SurgiReal zapewniają realistyczne szkolenie dla lekarzy, weterynarzy, absolwentów kierunków pielęgniarskich i ich studentów.