5-cio warstwowa wkładka do szycia z pieprzykiem- jasna karnacja

Kod produktu: SRE0200L

397,29 zł(323,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wkładka do nauki zakładania szwów posiadająca 5 warstw: warstwa naskórka, warstwa podskórna i pierwsza warstwa powięzi, warstwa mięśni i drugą warstwę powięzi.

 

Opis produktu

Jako drugi krok w 3-eta­po­wym pro­ce­sie ucze­nia Sur­gi­Real, stan­dar­dowa 5-war­stwowa pod­kładka do szy­cia została zapro­jek­to­wana tak, aby naśla­do­wać pierw­sze 5 warstw ściany brzu­cha. War­stwy repli­kują naskó­rek, war­stwę pod­skórną, pierw­szą war­stwę powięzi, mię­sień i drugą war­stwę powięzi. Każda war­stwa ma uni­kalną for­mułę pozwa­la­jącą na odtwo­rze­nie odpo­wied­niej war­stwy tkanki, co czyni ją naj­bar­dziej reali­stycz­nym mode­lem na rynku. Dzięki wielu wzmoc­nie­niom wkładki, roz­dar­cia pod­czas szy­cia są mini­malne lub zerowe.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zakła­da­nie szwów

Funk­cje­/ce­chy:

  • posiada 5 warstw: war­stwa naskórka, war­stwa pod­skórna i pierw­sza war­stwa powięzi, war­stwa mię­śni i drugą war­stwę powięzi
  • wzmoc­nie­nie umoż­li­wia pochła­nia­nie napię­cia i cią­gnię­cia w trak­cie szy­cia
  • na skó­rze odwzo­ro­wany jest pie­przyk

W zesta­wie:

  • wkładka

Opcje:

  • SRE0210 pod­stawa do tkanki
  • SRE0200L- 5-cio war­stwowa wkładka do szy­cia z pie­przykiem- jasny odcień skóry
  • SRE0200– 5-cio war­stwowa wkładka do szy­cia z pie­przykiem- ciemna kar­na­cja
  • SRE0200LK- 5-cio war­stwowa wkładka do szy­cia z pie­przykiem i zesta­wem do szy­cia- jasna kar­na­cja
  • SRE0200K- 5-cio war­stwowa wkładka do szy­cia z pie­przykiem i zesta­wem do szy­cia- ciemna kar­na­cja

Waga: 0,14 kg

 

SURGIREAL

Misją firmy SurgiReal jest doskonalenie umiejętności klinicznych i szkolenia chirurgicznego poprzez uczynienie nauki łatwiejszej, wygodniejszej i bardziej wydajnej. Produkty SurgiReal zapewniają realistyczne szkolenie dla lekarzy, weterynarzy, absolwentów kierunków pielęgniarskich i ich studentów.