Fantom do nauki BLS/RKO z zintegrowanym feedbackiem

Kod produktu: BT-SEEM

3099,6 zł(2520,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO, który umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nia uci­śnięć klatki pier­sio­wej dzięki wbu­do­wa­nemu wyświe­tla­czowi LCD. Wyświe­tlacz umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łącz­nej ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, pra­wi­dło­wość głę­bo­ko­ści uci­śnię­cia, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko) oraz czy relak­sa­cja była nie­kom­pletna.

Opis produktu

Fan­tom do nauki prze­pro­wa­dza­nia BLS/RKO z zin­te­gro­wa­nym wyświe­tla­czem LCD umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym popraw­ność wyko­ny­wa­nia RKO/BLS. Na wyświe­tla­czu jest uka­zana cał­ko­wita ilość wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej, łączna ilość uci­śnięć pra­wi­dło­wych, czy głę­bo­kość uci­śnię­cia jest pra­wi­dłowa, pręd­kość uci­śnięć (zbyt wolno, pra­wi­dłowo, zbyt szybko), nie­kom­pletna relak­sa­cja. Ćwi­czą­cym w wyko­ny­wa­niu uci­śnięć pomaga sygnał dźwię­kowy, który można wyłą­czyć w przy­padku prze­pro­wa­dza­nia testó­w/eg­za­mi­nów. Dodat­kowo użyt­kow­nik ma moż­li­wość wyłą­cze­nia moni­to­ro­wa­nia na ekra­nie. Drogi odde­chowe udraż­niają się po odchy­le­niu głowy, pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji klatka pier­siowa się unosi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • wyko­ny­wa­nie uci­śnięć klatki pier­sio­wej
  • wyko­ny­wa­nie wen­ty­la­cji usta-usta oraz wor­kiem samo­roz­prę­żal­nym

Funk­cje:

– cał­ko­wita ilość uci­śnięć klatki pier­sio­wej I liczba pra­wi­dło­wych uci­śnięć jest wyświe­tlana na wyświe­tla­czu

– głę­bo­kość uci­sku jest wyświe­tlana w cza­sie rze­czy­wi­stym

– głę­bo­kość I czę­stość uci­śnięć klatki pier­sio­wej może być spraw­dzona poprzez lampy LED

– detek­cja nie­kom­plet­nej relak­sa­cji klatki pier­sio­wej oraz zbyt głę­bo­kiego uci­sku

– dźwięk uru­cha­miany gdy ćwi­czący wykona uci­śnię­cia pra­wi­dłowo pod wzglę­dem głę­bo­ko­ści i szyb­ko­ści (z moż­li­wo­ścią jego wyłą­cze­nia)

– dźwięk oraz wyświe­tlacz mogą zostać wyłą­czone dla bar­dziej zaawan­so­wa­nego tre­ningu

– uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji

– w zesta­wie znaj­dują się magne­tyczne nakładki do któ­rych użyt­kow­nik może przy­kleić kli­niczne pady AED, co umoż­liwi ich wie­lo­krotne uży­cie

– torba trans­por­towa może być użyta rów­nież jako mata tre­nin­gowa

– moż­li­wość pracy na bate­riach lub na zasi­la­czu

W zesta­wie:

• fan­tom

• magne­tyczne nakładki

• symu­lo­wane płuca

• zasi­lacz

• skóra twa­rzy

• torba do prze­cho­wy­wa­nia

Waga:

– Adult Torso: 4.2㎏ (65 × 33 × 20 cm)

– Sto­rage case: 0.3㎏ (70 × 42 × 2 cm)

– Total: Appro­xi­ma­tely 4.5 ㎏

Ele­menty zuży­walne:

SEEM_S_FACE (1)– SEEM – skóra twa­rzy (1)

SEEM_S_BODY (1)– SEEM – skóra klatki pier­sio­wej (1)

SEEM_LUNG (1)– SEEM – wymienne płuca (10 sztuk)

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.