HYST Mentor zaawansowany symulator histeroskopowy

Kod produktu: HystMentor

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

HYST Men­tor sta­nowi nowo­cze­sną plat­formę szko­le­niową w zakre­sie histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej. Spraw­dzi się w szko­le­niu zarówno doświad­czo­nych, jak i począt­ku­ją­cych chi­rur­gów.

Reali­styczny tre­ning, na wyso­kim pozio­mie zapew­niają takie cechy jak: moż­li­wość korzy­sta­nia z dedy­ko­wa­nego ory­gi­nal­nego resek­to­skopu, bogaty wachlarz dostęp­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów i wiele wię­cej. Posiada zestaw pomocy edu­ka­cyj­nych roz­wi­ja­ją­cych per­cep­cję oraz wie­dzę użyt­kow­ni­ków.

Dyspo­nuje sze­re­giem wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem. Infor­ma­cje zwrotne zapew­niają moż­li­wość nauki opar­tej o wła­sne błędy oraz sku­pie­nie się na kon­kret­nym aspek­cie pro­ce­dury, który w danym momen­cie wymaga dopra­co­wa­nia.

Ofe­ruje pro­gram szko­le­niowy stwo­rzony we współ­pracy z klu­czo­wymi lide­rami w dzie­dzi­nie edu­ka­cji medycz­nej i chi­rur­gii. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych.

Opis produktu

HYST Men­tor to wyso­kiej klasy symu­la­tor zapew­nia­jący kom­plek­sowe szko­le­nie z zakresu histe­ro­sko­pii. Naj­bar­dziej wszech­stronny sys­tem szko­le­niowy dostępny dla chi­rur­gów położ­ni­czo­/gi­ne­ko­lo­gicz­nych w zakre­sie histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej. Symu­la­tor zapew­nia wysoce reali­styczne i sku­teczne szko­le­nie oraz speł­nia potrzeby edu­ka­cyjne zarówno doświad­czo­nych, jak i począt­ku­ją­cych chi­rur­gów.

System szko­le­niowy w zakre­sie histe­ro­sko­pii HYST Men­tor jest kom­plek­so­wym roz­wią­za­niem edu­ka­cyj­nym. Przy­stępne samo­uczki dydak­tyczne umoż­li­wiają dokładne zro­zu­mie­nie oraz przy­swo­je­nie „naj­lep­szych prak­tyk” w zakre­sie klu­czo­wych tech­nik pro­ce­du­ral­nych. Ponadto prze­pro­wa­dzana symu­la­cja wyso­kiej wier­no­ści, zapew­nia reali­styczne tre­ning w zakre­sie posłu­gi­wa­nia się instru­men­ta­rium oraz radze­nia sobie z powi­kła­niami. Dostępne są liczne, kom­pletne pro­ce­dury histe­ro­sko­powe, które zapew­niają sze­roki zakres i szcze­gó­ło­wość odpo­wied­nich doświad­czeń przed­kli­nicz­nych. Dostępne infor­ma­cje zwrotne w for­mie rapor­tów, nagrań z symu­la­cji oraz oceny aspek­tów wska­za­nych przez pro­wa­dzą­cego uzu­peł­niają pro­ces dydak­tyczny o naukę wynie­sioną z wła­snych błę­dów co jest trudne do osią­gnię­cia przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych metod naucza­nia.

Cur­ri­cula

Cur­ri­cu­lum sta­nowi jeden z klu­czo­wych czyn­ni­ków w pro­cesie naby­wa­nia umie­jęt­no­ści przez użyt­kow­ni­ków. Sze­reg publi­ka­cji pod­kre­śla zna­cze­nie ustruk­tu­ry­zo­wa­nego pro­gramu szko­le­nia VR. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych.

Sim­bio­nix współ­pra­cuje z klu­czo­wymi lide­rami w dzie­dzi­nie edu­ka­cji medycz­nej i chi­rur­gii w celu zapew­nie­nia wyso­kiej jako­ści, kom­plek­so­wych cur­ri­cu­lów.

Cur­ri­cula mają na celu zwięk­sze­nie moty­wa­cji ćwi­czą­cych do zor­ga­ni­zo­wa­nego, przy­jem­nego i efek­tyw­nego spo­sobu zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści za pomocą symu­la­torów.

Hyst Men­tor jest symu­la­torem wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zarówno dla począt­ku­ją­cych oraz wykwa­li­fi­ko­wa­nych chi­rur­gów. Ofe­ruje szko­le­nia z zakresu histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej. Został włą­czony do spe­cjal­nie opra­co­wa­nego pro­gramu naucza­nia w Szpi­talu Uni­wer­sy­tec­kim w Zury­chu. Podą­ża­jąc za naj­now­szymi zasa­dami w edu­ka­cji i szko­le­niach prak­tycz­nych, zapew­nia chi­rur­gom moż­li­wość zdo­by­cia wszech­stronnych umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych („naj­lep­sze prak­tyki”), w zakre­sie gine­ko­lo­gii.

Plat­formy

Nowo­cze­sne narzę­dzia do nauki

Kon­fi­gu­ra­cja sys­temu HYST Men­tor mak­sy­ma­li­zuje korzy­ści szko­le­niowe wyni­ka­jące z wyso­kiej klasy symu­la­cji i kom­plek­sowego roz­wią­za­nia edu­ka­cyjnego.

Solidna kon­struk­cja symu­la­tora zawiera wyso­kiej klasy kom­pu­ter PC i 2 ekrany do kon­troli symu­la­cji oraz nad­zo­ro­wa­nia pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury, z wysoce pre­cy­zyj­nym hap­tycz­nym urzą­dze­niem śle­dzą­cym.

Ory­gi­nalny Resek­to­skop

Zaadap­to­wany, ory­gi­nalny resek­to­skop służy do prze­pro­wa­dza­nia peł­nej symu­la­cji i uła­twia zapo­zna­nie się z instru­men­tami histe­ro­sko­po­wymi. Posiada sze­reg cech cha­rak­te­ry­zu­ją­cych resek­to­skop kli­niczny:

 • zawory wlo­towe i wylo­towe do obsługi pły­nów
 • trzy kamery wir­tu­alne: 0º, 12º i 30º do pro­ce­dur dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych, w tym koło ostro­ści
 • bierny ele­ment robo­czy do elektrochi­rur­gii, w tym pedał nożny do cię­cia elek­tro­chi­rur­gicz­nego i koagu­la­cji pod­czas symu­la­cji
 • zaadap­to­wany resek­to­skop z kana­łem robo­czym jest wyko­rzy­sty­wany w module pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­po­wych
 • ory­gi­nalny histe­ro­sko­powy mor­ce­la­tor jest dostępny w module mor­ce­la­cji

Biblio­teka modu­łów

HYST Men­tor posiada 7 róż­nych modu­łów szko­le­niowych z zakresu symu­la­cji wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, pre­zen­tu­ją­cych kom­plek­sowy pro­gram szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­po­wych: pro­ce­dur dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

Symu­la­cje obej­mują 60 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów róż­nią­cych się ana­to­mią oraz wystę­pu­ją­cymi pato­lo­giami. Zapew­nia wiele godzin udo­sko­na­la­nia umie­jęt­no­ści w zakre­sie róż­nych tech­nik inter­wen­cyj­nych.

Dostępne ćwi­cze­nia z zakresu pod­sta­wo­wego obej­mują mię­dzy innym, łatwe przy­padki dia­gno­styczne i małe polipy. Dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków dedy­ko­wane są wyma­ga­jące włók­niaki. Ćwi­cze­nia kon­cen­trują się na jed­nym kry­tycz­nym eta­pie pro­ce­dury. Moż­liwe jest rów­nież roz­po­czę­cie sce­na­riu­szy awa­ryj­nych sta­nowiących wyzwa­nie dla ćwi­czą­cych.

Dostępne moduły:

Pomoce edu­ka­cyjne

Oprócz prak­tycz­nego doświad­cze­nia w wyko­ny­wa­niu kom­plet­nych zabie­gów histe­ro­sko­po­wych, pro­gram szko­le­niowy w zakre­sie histe­ro­sko­pii HYST Men­tor zapew­nia zestaw pomocy edu­ka­cyj­nych uroz­ma­ica­ją­cych tre­ning.

Tre­ści dydak­tyczne i filmy wpro­wa­dzają i wyja­śniają „naj­lep­sze prak­tyki” w zakre­sie pod­sta­wo­wych tech­nik pro­ce­du­ral­nych.

Obser­wa­cja i ocena ćwi­czą­cych

Dostępne raporty pod­su­mo­wu­jące po zakoń­cze­niu symu­la­cji dostar­czają obiek­tyw­nej oceny oraz defi­nio­wa­nych przez eks­per­tów punk­tów doty­czą­cych wizu­ali­za­cji, eko­no­mii, bez­pie­czeń­stwa i obsługi pły­nów. Film nagrany pod­czas wyko­ny­wa­nia zabiegu pozwala na odtwo­rze­nie całej inter­wen­cji. Ponadto obrazy sta­nowią dodat­kową pomoc w nauce, wizu­ali­zu­jąc drogę instru­mentu oraz powierzch­nię bada­nej jamy macicy.

Tryb admi­ni­stra­tora umoż­li­wia podej­mo­wa­nie nastę­pu­ją­cych dzia­łań:

 • two­rze­nie i zarzą­dza­nie nowymi użyt­kow­ni­kami
 • opcjo­nalne two­rze­nie konta gościa
 • śle­dze­nie i ocena roz­woju umie­jęt­no­ści sta­ży­stów (obiek­tywna infor­ma­cja zwrotna jest archi­wi­zo­wana i zawsze dostępna zarówno dla sta­ży­sty, jak i dla instruk­tora)
 • gene­ro­wa­nie obszer­nych sta­ty­styk doty­czą­cych wyni­ków indy­wi­du­al­nych lub gru­po­wych, które mogą być wyko­rzy­sty­wane do ana­lizy i przy­szłej oceny

Cechy i korzy­ści

 • Sta­nowi kom­pletny pro­gram szko­le­niowy

Rozbu­do­wana Biblio­teka Modu­łów zapew­nia kom­pletny pro­gram naucza­nia, prze­zna­czony do pro­wa­dze­nia szko­leń z zakresu histe­ro­sko­pii w obrę­bie zabie­gów położ­ni­czo­/gi­ne­ko­lo­gicz­nych. Moduły obej­mują sze­reg róż­no­rod­nych ćwi­czeń opar­tych o bogaty zestaw przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z pato­lo­giami i zmia­nami ana­to­micz­nymi o róż­nym stop­niu trud­no­ści. Łatwe przy­padki dia­gno­styczne i małe polipy sta­nowią ide­alne śro­do­wi­sko do nauki dla począt­ku­ją­cych chi­rur­gów, a wyma­ga­jące włók­niaki zapew­niają śro­do­wi­sko szko­le­niowe dla bar­dziej doświad­czo­nych chi­rur­gów.

HYST Men­tor ofe­ruje tre­ning wielu dzia­łań histe­ro­sko­po­wych obej­mujących rów­nież dzia­ła­nia podej­mo­wane pod­czas wystą­pie­nie kom­pli­ka­cji:

 • usta­le­nie i utrzy­ma­nie kla­row­nego widoku
 • wykry­wa­nie i koagu­la­cja źró­deł krwa­wie­nia
 • prak­tyka postę­po­wa­nia z pły­nami bez nara­ża­nia zdro­wia pacjenta
 • nauka poste­po­wa­nia pod­czas wystą­pie­nia jed­nego z naj­częst­szych powi­kłań histe­ro­sko­po­wych – per­fo­ra­cja jamy macicy (powo­duje pro­blem z usta­le­niem poło­że­nia jamy macicy, w następ­stwie czego ćwi­czący powi­nien prze­rwać zabieg)
 • instruk­tor spra­wuje kon­trolę nad prze­bie­giem symu­la­cji – może mody­fi­ko­wać sce­na­riu­sze poprzez wywo­ła­nie krwa­wie­nia, per­fo­ra­cji lub sytu­acji awa­ryj­nych (awa­ria instru­mentu, wyciek płynu) na żąda­nie pod­czas sesji tre­ningowej
 • Tre­ning wspie­rany jest przez róż­no­rodne pomoce dydak­tyczne
 • Foto reali­styczna symu­la­cja i reali­styczne prak­tyczne szko­le­nie w zakre­sie kom­pli­ka­cji
 • Zapew­nia raporty z de brie­fingu
 • Reali­styczna symu­la­cja instru­men­tów histe­ro­sko­po­wych

System symu­la­cji wyko­rzy­stuje rze­czy­wi­sty resek­to­skop, aby uła­twić prak­tykowanie obsługi instru­men­tów pod­czas histe­ro­sko­pii. Wszech­stronna róż­no­rod­ność warian­tów ana­to­micz­nych i pato­lo­gii umoż­li­wia bie­głe opa­no­wa­nie tech­nik histe­ro­sko­pii.

 • Moż­li­wość korzy­sta­nia z ory­gi­nal­nego, zaadap­to­wa­nego resek­to­skopu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.