Imitacja rany chirurgicznej, bez szwów 22 cm

Kod produktu: PW009A

1158,76 zł(942,08 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa imitacja rany chirurgicznej bez szwów. Dzięki zastosowanemu materiałowi rana samoczynnie przylega do ciała pozoranta lub fantomu.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa imi­ta­cja rany chi­rur­gicz­nej bez widocz­nych szwów. Rana może być umiesz­czona w dowol­nym miej­scu, na przy­kład nad kola­nem aby imi­to­wać ranę po zało­że­niu pro­tezy lub na brzu­chu co symu­luje ranę po cię­ciu cesar­skim. Miękki mate­riał poru­sza się wraz z cia­łem i można go moco­wać na prze­gu­bach.

Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany, spo­wo­duje, że symu­la­cja pie­lę­gna­cji ran sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści a dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran. Gdy rana straci lepką war­stwę należy jej tylną stronę wyczy­ścić alko­ho­lem a rana ponow­nie mocno się przy­klei.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie ran chi­rur­gicz­nych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana rana chi­rur­giczna bez szwów

• dłu­gość rany 22 cm

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

W zesta­wie:

  • imi­ta­cja rany chi­rur­gicz­nej

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.