Model do prezentacji zagadnień z zakresu planowania rodziny

Kod produktu: S502.PK

1650,66 zł(1342,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model do prezentacji zagadnień z zakresu planowania rodziny i antykoncepcji.

Opis produktu

Model do pre­zen­ta­cji zagad­nień z zakresu pla­no­wa­nia rodziny jest popu­lar­nym, ”biur­ko­wym” fan­to­mem gine­ko­lo­gicz­nym umoż­li­wia­ją­cym demon­stra­cję zakła­da­nia i usu­wa­nia wkła­dek wewnątrz­ma­cicz­nych, krąż­ków macicz­nych oraz gąbki dopo­ch­wo­wej (anty­kon­cep­cyj­nej). Dodat­kowo model umoż­li­wia wyko­na­nie bada­nia obu­ręcz­nego oraz demon­stra­cji pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych uło­żeń macic. Pochwa jest wyko­nana z mięk­kiego winy­lo­wego mate­riału, który reali­stycz­nie odzwier­cie­dla struk­turę i roz­cią­gli­wość tka­nek.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • metody i spo­soby zakła­da­nia róż­nych wkła­dek anty­kon­cep­cyj­nych
  • zapo­zna­nie z budową ana­to­miczną mied­nicy żeń­skiej oraz pra­wi­dło­wych i niepra­wi­dło­wych pozy­cji macicy

Funk­cje­/ce­chy:

  • moż­li­wość demon­stra­cji róż­nych metod kobie­cej anty­kon­cep­cji takich jak wkładka doma­ciczna, krą­żek czy gąbka anty­kon­cep­cyjna
  • w zesta­wie znaj­duje się przo­do­zgiętą macica z prze­zro­czy­stą górną czę­ścią, co umoż­li­wia zakła­da­nie wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej
  • 1 macica przed­sta­wia pra­wi­dłowe przo­do­zgię­cie
  • szyjka macicy dzięki opa­ten­to­wa­nemu moco­wa­niu łatwo przy­cze­pia się do macicy umiesz­czo­nej w jamie mied­nicy
  • miękka pokrywa brzu­cha wyko­nana z pla­stiku

W zesta­wie:

  • model do pre­zen­ta­cji zagad­nień z zakresu pla­no­wa­nia rodziny i anty­kon­cep­cji
  • torba do prze­cho­wy­wa­nia

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.