Model kręgosłupa z miednicą i oznaczonymi przyczepami mięśni

Kod produktu: 4011

1977,84 zł(1608,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model kręgosłupa z miednicą dedykowany do nauki anatomii. Na tle innych modeli wyróżniają go oznaczone przyczepy mięśni.

Opis produktu

Model w for­mie natu­ral­nego odlewu krę­go­słupa czło­wieka, prze­zna­czony do nauki ana­to­mii. Posiada demon­to­walną mied­nicę oraz ozna­czone i ponu­me­ro­wane miej­sca przy­cze­pów począt­ko­wych, i koń­co­wych mię­śni. Model zamon­to­wany jest na ela­stycz­nym meta­lo­wym prę­cie spi­ral­nym, co spra­wia, że krę­go­słup jest sta­bilny i jed­no­cze­śnie bar­dzo giętki. Budowa modelu obej­muje ela­styczne krążki mię­dzy­krę­gowe odwzo­ro­wu­jące natu­ralne ruchy krę­go­słupa, widoczne nerwy krę­gowe oraz tęt­nice krę­gową. Model umiesz­czony jest na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć. Dostar­czany jest z kartą zawie­ra­jącą spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy krę­go­słupa czło­wieka

Funk­cje­/ce­chy:

  • ozna­czone przy­czepy mię­śni
  • demon­to­walna mied­nica
  • ela­styczne krążki mię­dzy­krę­gowe
  • widoczne nerwy krę­gowe oraz tęt­nica krę­gowa
  • model umiesz­czony jest na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć

W zesta­wie:

  • model krę­go­słupa ludz­kiego z mied­nicą i ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni
  • karta zawie­ra­jąca spis struk­tur ana­to­micz­nych, które przed­sta­wia model
  • pod­stawa

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.