Model kręgosłupa z miednicą

Kod produktu: 4009

1169,73 zł(951,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model kręgosłupa z miednicą dedykowany do nauki anatomii. Posiada elastyczne krążki międzykręgowe oraz widoczne nerwy kręgowe i tętnice kręgową.

Opis produktu

Model w for­mie natu­ral­nego odlewu krę­go­słupa czło­wieka z demon­to­walną mied­nicą, prze­zna­czony do nauki ana­to­mii. Model zamon­to­wany jest na ela­stycz­nym meta­lo­wym prę­cie spi­ral­nym, który spra­wia, że krę­go­słup jest sta­bilny i jed­no­cze­śnie bar­dzo giętki. Posiada ela­styczne krążki mię­dzy­krę­gowe odwzo­ro­wu­jące natu­ralne ruchy. Budowa modelu obej­muje widoczne nerwy krę­gowe oraz tęt­nice krę­gową. Model umiesz­czony jest na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

  • demon­to­walna mied­nica
  • ela­styczne krążki mię­dzy­krę­gowe
  • widoczne nerwy krę­gowe oraz tęt­nica krę­gowa
  • model umiesz­czony jest na pod­sta­wie, którą w razie potrzeby można usu­nąć

W zesta­wie:

  • model krę­go­słupa z mied­nicą na pod­sta­wie

Wyso­kość: 70cm

Waga: 1.8kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.