Model w pełni ruchomej żeńskiej miednicy z kością krzyżową, 2 kręgami lędźwiowymi i fragmentami kości udowych

Kod produktu: 4059G

620,54 zł(504,5 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Stanowi odpowiednik modelu 4059. Dodatkowo cechuje go pełna ruchomość oraz zastosowanie gumowych połączeń zapewniających szeroki zakres ruchów.

Opis produktu

Model w postaci mied­nicy doro­słej kobiety. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Dzięki zasto­so­wa­nym gumo­wym połą­cze­niom model cechuje sze­roki zakres ruchów. Budowa modelu obej­muje demon­to­walną kość krzy­żową, 2 kręgi lędź­wiowe i ruchome frag­menty kości udo­wych, które rów­nież mogą zostać zde­mon­to­wane. Ofe­ruje moż­li­wość demon­stra­cji rucho­mo­ści w sta­wie bio­drowo-krzy­żo­wym.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii żeń­skiej mied­nicy

Funk­cje­/ce­chy:

  • natu­ralna wiel­kość
  • pełna rucho­mość
  • gumowe połą­cze­nia
  • demon­to­walna kość krzy­żowa i frag­menty kości udo­wych
  • ruchomy staw bio­drowo-krzy­żowy

W zesta­wie:

  • model w pełni rucho­mej żeń­skiej mied­nicy z kością krzy­żową, 2 krę­gami lędź­wio­wymi i frag­men­tami kości udo­wych

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.