Moduł ablacji endometrium

Kod produktu: HYSTENDABL
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia abla­cji endo­me­trium. Tre­ning obej­muje naukę posłu­gi­wa­nia się urzą­dze­niami optycz­nymi, sta­bi­li­zo­wa­nie obrazu oraz naukę wizu­ali­za­cji całej jamy w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku. Zawiera sze­reg róż­no­rod­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów.

Opis produktu

Moduł dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia abla­cji endo­me­trium. Pomimo poja­wie­nia się glo­bal­nie urzą­dzeń abla­cyj­nych, abla­cja ślu­zówki macicy rol­ler­bal­lem wciąż jest zło­tym stan­dar­dem trwa­łego lecze­nia nie­pra­wi­dło­wych krwa­wień macicy. Zabieg wyko­ny­wany jest pod bez­po­śred­nim obra­zem i sta­nowi zarówno dia­gno­styczną oraz lecz­ni­czą inter­wen­cję.

Moduł zawiera 4 różne przy­padki medyczne wir­tu­al­nych pacjen­tów z odmien­nymi kształ­tami jamy macicy. Abla­cja endo­me­trium z rol­ler­bal­lem sta­nowi ide­alne narzę­dzie do zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści w elek­tro­chi­rur­gii we wszyst­kich pozy­cjach i całej powierzchni macicy.

Tre­ning wzbo­ga­cony jest rów­nież o róż­no­rodne pato­lo­gie wyma­ga­jące inter­wen­cji o zróż­ni­co­wa­nym stop­niu trud­no­ści. Ćwi­czący roz­wija takie umie­jęt­no­ści jak korzy­sta­nie z urzą­dzeń optycz­nych, sta­bi­li­zo­wa­nie oraz wizu­ali­zo­wa­nie całej jamy macicy w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku.

Feed­back z wyko­na­nego zabiegu dostar­cza infor­ma­cji temat prze­glądu wizu­ali­za­cji prze­strzeni macicy, ergo­no­mii inter­wen­cji (czas inter­wen­cji, droga kamery), zacho­wa­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa (koli­zji kamery ze ścianą macicy), dostępny jest rów­nież feed­back z obsługi pły­nów.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • wyko­ny­wa­nie cał­ko­wi­tej inspek­cji jamy macicy
  • cha­rak­te­ry­zo­wa­nie widocz­nych pato­lo­gii
  • nauka posłu­gi­wa­nia się rol­ler­bal­lem w sys­te­ma­tyczny spo­sób do cał­ko­wi­tej abla­cji powierzchni endo­me­trium, bez wyko­ny­wa­nia abla­cji na bło­nie ślu­zo­wej szyjki macicy
  • prze­pro­wa­dza­nie bez­piecz­nej inspek­cji pod koniec pro­ce­dury

Funk­cje­/ce­chy:

  • feed­back z wyko­na­nego tre­ningu
  • różne przy­padki medyczne wir­tu­al­nych pacjen­tów z odmien­nymi kształ­tami jamy macicy oraz pato­lo­giami wyma­ga­ją­cymi inter­wen­cji o róż­nym stop­niu trud­no­ści