Moduł diagnostycznej histeroskopii

Kod produktu: HYSTDIAHYS

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia dia­gno­stycz­nej histe­ro­sko­pii. Zawiera 12 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi pato­lo­giami o róż­nym pozio­mie trud­no­ści. Moduł zapew­nia szko­le­nie w zakre­sie korzy­sta­nia z optyki kąto­wej, iden­ty­fi­ko­wa­nie pato­lo­gii oraz wiele wię­cej.

Opis produktu

Moduł sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne w zakre­sie prze­pro­wa­dza­nia dia­gno­stycz­nej histe­ro­sko­pii. Zawiera 12 róż­no­rod­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów. Tre­ning obej­muje naukę korzy­sta­nia z optyki kąto­wej, sta­bi­li­zo­wa­nia obrazu oraz wyko­ny­wa­nia wizu­ali­za­cji całej jamy macicy.

Moduł zapew­nia moż­li­wość oceny prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu. Feed­back obej­muje popraw­ność wizu­ali­za­cji powierzchni macicy, ergo­no­mię inter­wen­cyjną (czas inter­wen­cji, ścieżka kamery), zacho­wane środki bez­pie­czeń­stwa (koli­zje kamery ze ścianą macicy) oraz feed­back z obsługi pły­nów.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • usta­la­nie roz­cią­gnię­cia macicy oraz kla­row­nych warun­ków obra­zo­wa­nia
  • nauka potwier­dza­nia popraw­nego umiesz­cze­nia histe­ro­skopu poprzez iden­ty­fi­ka­cję pra­wego i lewego jajo­wodu
  • wyko­ny­wa­nie cał­ko­wi­tej oceny jamy macicy poprzez sku­teczne kie­ro­wa­nie obrazu po całej powierzchni endo­me­trium z zacho­wa­niem dobrej widocz­no­ści
  • nauka iden­ty­fi­ko­wa­nia pato­lo­gii

Funk­cje­/ce­chy:

  • tre­ning obej­muje 12 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów
  • dostępny feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.