Moduł miomektomii

Kod produktu: HYSTMYOMEC

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki prze­pro­wa­dza­nia zabiegu mio­mek­to­mii. Zawiera 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi typami pod­ślu­zów­ko­wych włók­nia­ków.

Opis produktu

Moduł dedy­ko­wany do nauki prze­pro­wa­dza­nia zabiegu mio­mek­to­mii. Mię­śniaki macicy są łagod­nymi guzami, które wyra­stają z war­stwy mię­śni macicy. Objawy obej­mują nie­pra­wi­dłowe krwa­wie­nia gine­ko­lo­giczne, bole­sne i obfite mie­siączki, bóle brzu­cha lub wzdę­cia, ból ple­ców, zbyt czę­ste odda­wa­nie moczu lub jego zatrzy­ma­nie, w nie­któ­rych przy­pad­kach nie­płod­ność. Jeśli włók­niak jest pod­ślu­zów­kowy moż­liwa jest jego cał­ko­wita resek­cja histe­ro­sko­powa.

Moduł zawiera 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi typami pod­ślu­zów­kowych włók­niaków (typ 0) w róż­nych pozy­cjach, wyma­ga­ją­cych zabie­gów o róż­nym stop­niu trud­no­ści.

Feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu dostar­cza infor­ma­cji na temat ilo­ści i jako­ści usu­nię­tego włók­niaka, ergo­no­mii inter­wen­cji (czas inter­wen­cji, droga kamery) oraz zacho­wa­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka wyko­ny­wa­nia cał­ko­wi­tej inspek­cji jamy macicy
  • cha­rak­te­ry­zo­wa­nie widocz­nych pato­lo­gii
  • usu­wa­nie mię­śniaka w kawał­kach z bez­piecz­nym ope­ro­wa­niem elek­trodą pętlową
  • usu­wa­nie pocię­tych kawał­ków z jamy macicy
  • koagu­la­cja źró­deł krwa­wie­nia
  • prze­pro­wa­dza­nie bez­piecz­nej inspek­cji pod koniec pro­ce­dury

Funk­cje / cechy:

  • 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów
  • feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.