Moduł morcelacji

Kod produktu: HYSTMORCE

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki prze­pro­wa­dza­nia zabiegu mor­ce­la­cji. Zawiera 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi pato­lo­giami.

Opis produktu

Moduł sta­nowi narzę­dzie szko­le­niowo do nauki wyko­ny­wa­nia zabiegu mor­ce­la­cji. Zawiera 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi pato­lo­giami, takimi jak małe i duże polipy, mię­śniaki, wiele pato­lo­gii w jed­nej jamie macicy oraz śród­ścienne czę­ści pato­lo­gii. Celem tre­ningu jest usu­nię­cie pato­lo­gii za pomocą ostrza mor­ce­la­tora, poprawne uży­cie apa­ratu[KP1], ostrza i pompki, jeżeli ćwi­czący zde­cy­duje się użyć sys­temu zarzą­dza­nia pły­nami.

Feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu dostar­cza infor­ma­cji na temat ilo­ści usu­nię­tych pato­lo­gii, ergo­no­mii inter­wen­cji (czas inter­wen­cji, droga kamery, uży­cie płynu), zacho­wa­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa oraz zawiera poprawną wizu­ali­za­cję powierzchni macicy i jajo­wo­dów

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • tre­ning umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­po­wych z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi do mor­ce­la­cji
  • wyko­ny­wa­nie cał­ko­wi­tej inspek­cji jamy macicy
  • dia­gno­zo­wa­nie widocz­nych pato­lo­gii
  • cał­ko­wite usu­wa­nie pato­lo­gii przy uży­ciu mor­ce­la­tora MyoSure
  • cał­ko­wite usu­nię­cie trzonu (z zacho­wa­niem zdro­wej tkanki)
  • praca z pły­nami i roz­sze­rzoną macicą z śród­ścien­nymi czę­ściami mię­śniaka w jamie macicy
  • nauka postę­po­wa­nia w przy­padku wystę­po­wa­nia wielu pato­lo­gii w jed­nej jamie macicy
  • prze­pro­wa­dza­nie inspek­cji w poszu­ki­wa­niu krwa­wie­nia pod koniec pro­ce­dury

Funk­cje­/ce­chy:

  • 8 róż­nych przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów
  • feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.