Moduł podstawowych umiejętności histeroskopii

Kod produktu: HYSTHYSTERO

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prze­zna­czony do nauki oraz tre­ningu wyko­ny­wa­nia histe­ro­sko­pii w ramach pro­gramu naucza­nia rezy­den­tów na położ­nic­twie oraz gine­ko­lo­gii. Zawiera osiem róż­nych ćwi­czeń z moż­li­wo­ścią dosto­so­wy­wa­nia feed­bac­ków i rapor­tów. Tre­ning obej­muje prze­pro­wa­dza­nie zabiegu przy uży­ciu kli­nicz­nego dia­gno­stycz­nego histe­ro­skopu z kana­łem robo­czym. Zapew­nia to reali­styczne i rze­telne przy­go­to­wa­nie do pracy na sali ope­ra­cyj­nej.

Opis produktu

Moduł sta­nowi narzę­dzie edu­ka­cyjne z zakresu wyko­ny­wa­nia histe­ro­sko­pii. Ide­al­nie znaj­dzie zasto­so­wa­nie w pro­gra­mach naucza­nia rezy­den­tów na położ­nic­twie oraz gine­ko­lo­gii. Ćwi­cze­nie w bez­piecz­nym, reali­stycz­nym oraz wir­tu­al­nym śro­do­wi­sku zapew­nia moż­li­wość zdo­by­cia kom­pe­ten­cji bez stresu, poza salą ope­ra­cyjną. Każde zada­nie obej­muje naukę jed­nej umie­jęt­no­ści: uzy­ski­wa­nie dostępu do szyjki macicy (macica przo­do­zgięta, macica tyło­zgięta), naukę mani­pu­lo­wa­nia roz­cią­ga­niem macicy, nawi­ga­cję wewnątrz jamy macicy, biop­syjne usu­nię­cie polipa przy uży­ciu chwy­taka lub noży­czek oraz lecze­nie syne­chii i lek­kich przy­pad­ków syn­dromu Asher­mana

Edu­ka­cyjny Prze­wod­nik SimProc­to­rTM

Instruk­cje doty­czące bez­piecz­nego wyko­ny­wa­nia pro­ce­dury zawarte są w usta­wie­niach ana­to­micz­nych. Uwzględ­nione prak­tyki zostały opra­co­wane przez panel eks­per­tów, w celu zapo­zna­nia ćwi­czą­cego z głów­nymi zasa­dami zacho­wa­nia pod­czas wyko­ny­wa­nia pro­ce­dury.

Ćwi­czący ma dostęp do porad i wska­zó­wek poma­ga­ją­cych w popraw­nym wyko­na­niu zabiegu. Prze­wod­nik zawiera rów­nież demon­stra­cję popraw­nego prze­pro­wa­dze­nia zabiegu, filmy ukie­run­ko­wu­jące oraz różne widoki ana­to­mii, takie jak widok zewnętrzny i boczny, które poma­gają w roz­wi­nię­ciu orien­ta­cji.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zro­zu­mie­nie klu­czo­wych pojęć zwią­za­nych z histe­ro­sko­pią
 • nauka popraw­nego trzy­ma­nia i mani­pu­lo­wa­nia narzę­dziami
 • ćwi­cze­nie uzy­ski­wa­nia dostępu do szyjki macicy (macica przo­do­zgięta, macica tyło­zgięta, mała, duża itp.)
 • nauka mani­pu­lo­wa­nia roz­sze­rza­niem macicy
 • nawi­ga­cja wewnątrz jamy w celu wizu­ali­za­cji
 • ćwi­cze­nie tech­nik biop­sji endo­me­trium
 • usu­wa­nie polipa za pomocą chwy­taka
 • usu­wa­nie polipa za pomocą szczy­piec
 • lecze­nie syne­chii i lek­kich przy­pad­ków syn­dromu Asher­mana

Funk­cje / cechy:

 • tre­ning oparty na ośmiu róż­nych ćwi­cze­niach
 • prze­pro­wa­dza­nie zabiegu przy uży­ciu kli­nicz­nego histe­ro­skopu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.