Moduł usunięcia polipa

Kod produktu: HYSTPOLREM

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia zabiegu histe­ro­sko­pii za pomocą elek­trody pętlo­wej. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie inspek­cji jamy macicy, usu­wa­nia poli­pów i wiele wię­cej. Moduł zawiera 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­nymi poli­pami.

Opis produktu

Moduł prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia zabiegu histe­ro­sko­pii. Celem tre­ningu jest nauka pierw­szych kro­ków pro­ce­dury ope­ra­cyj­nej usu­wa­nia poli­pów za pomocą elek­trody pętlo­wej. Polip macicy jest to zmiana endo­me­trialna wystę­pu­jąca wewnątrz jamy macicy. Objawy obej­mują nie­re­gu­larne krwa­wie­nie mie­siącz­kowe, krwa­wie­nie pomię­dzy okre­sami men­stru­acyj­nymi, nadmierne krwa­wie­nie mie­siącz­kowe oraz krwa­wie­nie z dróg rod­nych po meno­pau­zie. Lecze­nie histe­ro­sko­powe sta­nowi alter­na­tywę dla wyko­ny­wa­nia łyżecz­ko­wa­nia jamy macicy.

Moduł ofe­ruje 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi poli­pami w róż­nych pozy­cjach.

Feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu dostar­cza infor­ma­cji na temat ilo­ści usu­nię­tego polipa, ergo­no­mii inter­wen­cji (czas inter­wen­cji, droga kamery) oraz zacho­wa­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka wyko­ny­wa­nia cał­ko­wi­tej inspek­cji jamy macicy
  • cha­rak­te­ry­zo­wa­nie widocz­nych pato­lo­gii
  • usu­wa­nie polipa za pomocą pętli tną­cej (jeśli polip nie jest więk­szy niż powłoka histe­ro­sko­powa należy uciąć trzon bez­po­śred­nio; jeśli jest więk­szy należy go uciąć w czę­ściach)
  • usu­wa­nie cał­ko­wite trzonu, przy zacho­wa­niu zdro­wej tkanki
  • usu­wa­nie pocię­tych kawał­ków z jamy macicy
  • prze­pro­wa­dza­nie bez­piecz­nej inspek­cji pod koniec pro­ce­dury

Funk­cje­/ce­chy:

  • 8 przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów
  • feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego tre­ningu

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.