Moduł zaawansowanej resekcji

Kod produktu: HYSTADVRES

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł zapew­nia zdo­by­cie zaawan­so­wa­nych umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­po­wych. Prze­zna­czony jest dla wykwa­li­fi­ko­wa­nych leka­rzy, któ­rzy już opa­no­wali umie­jęt­no­ści pod­sta­wo­wej dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej histe­ro­sko­pii. Tre­ning obej­muje przy­padki medyczne wir­tu­al­nych pacjen­tów z róż­no­rod­nymi gine­ko­lo­gicz­nymi pato­lo­giami.

Opis produktu

Zaawan­so­wany moduł histe­ro­sko­pii zapew­nia moż­li­wość powta­rzal­nego wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń w celu poprawy umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych. Moduł zawiera róż­no­rodne przy­padki medyczne wir­tu­al­nych pacjen­tów z zaawan­so­wa­nymi gine­ko­lo­gicz­nymi pato­lo­giami i jest prze­zna­czony dla zaawan­so­wa­nych leka­rzy, któ­rzy już posia­dają pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej histe­ro­sko­pii. Ćwi­czący zdo­bywa zaawan­so­wane umie­jęt­no­ści histe­ro­sko­powe i przy­go­to­wuje się do bar­dziej wyma­ga­ją­cych inter­wen­cji, takich jak wystę­po­wa­nie wielu poli­pów oraz mię­śnia­ków typu I i II. Dodat­kowe przy­padki obej­mu­jące zro­sty macicy i prze­grody, sta­no­wią wyzwa­nie dla sta­ży­stów i zapew­niają lep­sze przy­go­to­wa­nie do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów na sali ope­ra­cyj­nej.

Histe­ro­sko­pia jest endo­sko­pową metodą lecze­nia, prze­pro­wa­dzaną przez szyjkę macicy przy uży­ciu histe­ro­skopu i kamery. Zabieg ten jest wska­zany do resek­cji mię­śnia­ków pod­ślu­zów­ko­wych i resek­cji zmian takich jak zro­sty lub prze­grody. Usu­wa­nie poli­pów pod bez­po­śred­nią wizją zapo­biega zda­rze­niom nie­po­żą­da­nym takim jak omi­nię­cie polipa pod­czas łyżecz­ko­wa­nia na ślepo. Histe­ro­sko­pia jest zło­tym stan­dar­dem wśród dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych inter­wen­cji w przy­padku nie­pra­wi­dło­wego krwa­wie­nia macicy, bólów men­stru­acyj­nych, a nawet nie­płod­no­ści.

Feed­back z prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu zawiera ilość usu­nię­tych pato­lo­gii, zacho­wane środki bez­pie­czeń­stwa, eko­no­mię ruchów, takich jak ścieżka kamery, czas inter­wen­cji, zuży­cie płynu oraz poprawną wizu­ali­za­cję macicy i jajo­wo­dów.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

Funk­cje­/ce­chy:

  • oprócz pod­sta­wo­wych przy­pad­ków medycz­nych zawiera bar­dziej zaawan­so­wane i pro­ble­ma­tyczne pato­lo­gie

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.