Promocja!

Fantom niemowlęcia/noworodka do nauki dostępów dożylnych NITA NEWBORN

Kod produktu: SB23925

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

6512,85 zł(5295,00 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6 514,08 

1 w magazynie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia nie­mow­lę­/no­wo­rodka płci żeń­skiej prze­zna­czo­nego do nauki oraz tre­ningu pro­ce­dur dostę­pów naczy­nio­wych. Umoż­li­wia ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia stan­dar­do­wej iniek­cji, opiekę nad dostę­pami cen­tral­nymi, PICC oraz cew­nika w pępo­wi­nie. Fan­tom zawiera nastę­pu­jące dostępy żylne: skro­niową, zewnętrzną szyjną, uszną tylną, odłok­ciową, odpro­mie­niową, odpisz­cze­lową oraz łuk żylny grzbie­towy stopy.

Opis produktu

Żeń­ski fan­tom nie­mow­lę­cia­/no­wo­rodka zawie­ra­jący zestaw żył (skro­niową, zewnętrzną szyjną, uszną tylną, odłok­ciową, odpro­mie­niową, odpisz­cze­lową oraz łuk żylny grzbie­towy stopy) zapro­jek­to­wany został do nauki oraz tre­ningu pro­ce­dur dostę­pów naczy­nio­wych. Fan­tom umoż­li­wia ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia stan­dar­do­wej iniek­cji, opiekę nad dostę­pami cen­tral­nymi, PICC oraz cew­nika w pępo­wi­nie. Pępo­wina umoż­li­wia wie­lo­krotne umiesz­cze­nie cew­nika, a jego pra­wi­dłowe umiesz­cze­nie powo­duje napływ krwi. Fan­tom umoż­li­wia umiesz­cze­nia kaniuli noso­wej, rurki dotcha­wi­czej, zgłęb­nika nosowo-żołąd­ko­wego i sond pokar­mo­wych do nauki odsy­sa­nia, pie­lę­gna­cji oraz czysz­cze­nia. Pod skórą na gło­wie, na pra­wym i lewym ramie­niu oraz pra­wej nodze prze­świ­tują wymienne nie­bie­skie żyłki, które wyko­nane są z mate­riału nie­za­wie­ra­ją­cego lateksu, dzięki czemu posia­dają lep­szą odpor­ność na roz­dar­cie a opór przy wkłu­wa­niu igły jest zre­du­ko­wany. Żyły posia­dają małą śred­nicę wewnętrzną odpo­wia­da­jące reali­stycz­nym roz­mia­rom żył nowo­rodka.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka oraz tre­ning pro­ce­dur dostę­pów naczy­nio­wych u nowo­rod­ków i nie­mow­ląt

Funk­cje / cechy:

 • moż­li­wość ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia stan­dar­do­wej iniek­cji, opieki nad dostę­pami cen­tral­nymi, PICC oraz cew­nika w pępo­wi­nie.
 • dostępy żylne: skro­niowy, zewnętrzny szyjny, uszny tylny, odłok­ciowy, odpro­mie­niowy, odpisz­cze­lowy oraz łuku żyl­nego grzbie­to­wego stopy
 • reali­styczny, fla­sh­back” pod­czas pra­wi­dłowego wpro­wa­dze­nia igły
 • pępo­wina umoż­li­wia wie­lo­krotne umiesz­cze­nie cew­nika (pra­wi­dłowe umiesz­cze­nie powo­duje napływ krwi)
 • moż­li­wość umiesz­cze­nia kanuli noso­wej, rurki dotcha­wi­czej, zgłęb­nika nosowo-żołąd­ko­wego i sond pokar­mo­wych do nauki odsy­sa­nia, pie­lę­gna­cji oraz czysz­cze­nia
 • pod skórą na gło­wie, na pra­wym i lewym ramie­niu oraz pra­wej nodze prze­świ­tują wymienne nie­bie­skie żyłki
 • żyły wyko­nane są z mate­riału nie­za­wie­ra­ją­cego lateksu, dzięki czemu posia­dają lep­szą odpor­ność na roz­dar­cie a opór przy wkłu­wa­niu igły jest zre­du­ko­wany
 • małe śred­nice wewnętrzne żył, tak jak u nowo­rodka

W zesta­wie:

 • fan­tom
 • kikut pępo­wi­nowy
 • pie­lu­cha
 • rezer­wuar na krew z prze­wo­dami
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi
 • instruk­cja
 • walizka

Ele­menty zamienne:

 • 0875 – walizka
 • 0609 – rezer­wuar na krew z prze­wo­dami
 • LF01022 – sto­jak na rezer­wuar sztucz­nej krwi

Ele­menty zuży­walne:

 • 1801 – zestaw zamien­nych skór i żył (głowa, noga, prawa i lewa ręka)
 • 1805 – zestaw żył z kor­kiem pępo­wi­nowym
 • 0804 – kikut pępo­wi­nowy
 • 0806 – skóra pra­wej ręki
 • 0807 – skóra lewej ręki
 • 0808 – skóra pra­wej nogi
 • 0809 – skóra glowy
 • 800-225 – sztuczna krew

Waga: 1,80 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.