System do osłuchiwania do założenia na pacjenta standaryzowanego [7183420]

Kod produktu: 1021552

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zestaw skła­da­jący się z koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami RFID oraz ste­to­skopu. Prze­zna­czony jest do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków pracy serca, płuc i jelit. Gotowa biblio­teka obej­muje ponad 40 odgło­sów dia­gno­stycz­nych. Wgry­wa­nie dźwię­ków odbywa za pośred­nic­twem dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji, umoż­li­wia­jąc dosto­so­wa­nie sce­na­riu­sza do potrzeb.

Opis produktu

Zestaw skła­da­jący się z koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami RFID oraz ste­to­skopu umoż­li­wia­ją­cego osłu­chi­wa­nie dźwię­ków pracy serca, płuc i jelit. Tre­na­żer wypo­sa­żony jest w obszerną biblio­tekę odgło­sów dia­gno­stycz­nych. Wgry­wa­nie dźwię­ków zja­wisk osłu­cho­wych do elek­tro­nicz­nego ste­to­skopu odbywa się za pomocą dołą­czo­nej w zesta­wie apli­ka­cji, którą można zain­sta­lo­wać na dowol­nym kom­pu­te­rze­/ta­ble­cie. Po przy­ło­że­niu słu­chawki ste­to­skopu do zapro­gra­mo­wa­nego czuj­nika ćwi­czący odsłu­chuje wgrany dźwięk. Sen­sory RFID zamon­to­wane są w koszulce w ana­to­micz­nie pra­wi­dło­wych loka­li­za­cjach zarówno z przodu jak i z tyłu klatki pier­sio­wej. Opro­gra­mo­wa­nie po aktu­ali­za­cji umoż­li­wia zdalny wybór oraz two­rze­nie wła­snych sce­na­riu­szy.

Rozbu­do­wana, biblio­teka odgło­sów dia­gno­stycz­nych, obej­muje:

– 18 tonów i szme­rów serca

– 19 szme­rów odde­cho­wych płuc

– 5 odgło­sów pery­stal­tyki jelit

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka osłu­chi­wa­nia dźwię­ków pracy serca, płuc i jelit
 • tre­ning inte­rak­cji z pacjen­tem

Funk­cje / cechy:

 • moż­li­wość wie­lo­krot­nego użytku i pra­nia
 • szko­le­nie pacjenta stan­da­ry­zo­wa­nego nie jest wyma­gane
 • osłu­chi­wa­nie w ana­to­micz­nie popraw­nych loka­li­za­cjach
 • koszulka dostępna jest w róż­nych roz­mia­rach

W zesta­wie:

 • koszulka z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami
 • tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem
 • SimScope WiFi

Dostępne opcje:

 • 718-3420 – sys­tem bez koszulki

Ele­menty zuży­walne:

 • 718-3420 – koszulka bez sys­temu

Cardionics

Cardionics to amerykański producent specjalizujący się w trenażerach auskultacyjnych do badań fizykalnych, oferujących swym użytkownikom unikalną możliwość wielokrotnego osłuchiwania wszelkich zjawisk osłuchowych, w tym także tych najrzadziej dostępnych w warunkach treningu klinicznego.