Trenażer do ćwiczenia znieczulenia miejscowego przy użyciu USG – TruNerve Block

Kod produktu: TNB100

5895,39 zł(4793,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer umożl­wia­jący roz­wi­ja­nie i ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do sto­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fii do prze­pro­wa­dza­nia pro­ce­dur znie­czu­le­nia regio­nal­nego i dostępu naczy­nio­wego. Model posiada rów­nież zła­maną kość, symu­lo­wane naczy­nia krwio­no­śne, co umoż­li­wia efek­tywną prak­tykę ruty­no­wej kaniu­la­cji dożyl­nej oraz dodat­kowe wiązki ner­wów do nauki wyko­ny­wa­nia znie­czu­le­nia regio­nal­nego.

 

Opis produktu

Inno­wa­cyjny model ultra­so­no­gra­ficzny 3 w 1 zapew­nia prak­tyczne szko­le­nie w zakre­sie:

 • blo­kady ner­wów pod kon­trolą USG z moż­li­wo­ścią wery­fi­ka­cji poło­że­nia koń­cówki igły
 • wpro­wa­dze­nie cew­ni­ków pod kon­trolą USG z osa­dzo­nymi naczy­niami i reali­stycz­nym prze­pły­wem krwi
 • ultra­so­no­gra­ficzne obra­zo­wa­nie kości ze zła­ma­niem struk­tury kości

Tru­Ne­rve Block jest ide­al­nym narzę­dziem do szko­leń z zakresu medy­cyny ratun­ko­wej, radio­lo­gii, pro­gra­mów szko­le­nio­wych w zakre­sie chi­rur­gii, pro­gra­mów szko­leń z zakresu ultra­so­no­gra­fii, cen­trów symu­la­cji, cen­trów umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych, pla­có­wek edu­ka­cji medycz­nej oraz pro­du­cen­tów w zakre­sie edu­ka­cji i demon­stra­cji w zakre­sie ultra­so­no­gra­fów. Tre­na­żer posiada uszko­dzoną struk­turę kości i zapad­nięte naczy­nia, co pozwala na efek­tywne ćwi­cze­nie ruty­no­wego zakła­da­nia wenflonu do róż­nych rodza­jów żył, nie­zbęd­nego przy wyko­ny­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­wego. Dzięki Tru­Ne­rve Block ćwi­czący roz­wija umie­jęt­no­ści nie­zbędne do posłu­gi­wa­niem się ultra­so­no­gra­fem pod­czas wyko­ny­wa­nia znie­czu­le­nia regio­nal­nego i dostępu naczy­nio­wego. Wokół nerwu można wstrzyk­nąć symu­lo­wany płyn znie­czu­la­jący.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • znie­czu­le­nie miej­scowe pod kon­trolą USG
 • dostęp naczy­niowy pod kon­trolą USG
 • kaniu­la­cja dożylna (nakłu­cie i kaniu­la­cja żyły)
 • moż­liwa iniek­cja symu­lo­wa­nego środka znie­czu­la­ją­cego z wizu­al­nym zatrzy­ma­niem powie­trza i pły­nów
 • poda­nie płynu wokół nerwu
 • iden­ty­fi­ka­cja prze­pływu krwi tęt­ni­czej i żyl­nej
 • naby­cie zręcz­no­ści pod­czas manew­ro­wa­nia gło­wicą USG oraz wpro­wa­dza­nia igły
 • roz­po­zna­wa­nie naczyń tęt­ni­czych i żyl­nych oraz ner­wów w tkance mięk­kiej
 • wyko­rzy­sta­nie ultra­dź­wię­ków do odróż­nie­nia ner­wów od ota­cza­ją­cych ich struk­tur ana­to­micz­nych
 • iden­ty­fi­ka­cja zła­ma­nej kości
 • edu­ka­cja w zakre­sie ultra­so­no­gra­fii i demon­stra­cje ultra­so­no­gra­fów (ide­alne dla pro­du­cen­tów ultra­so­no­gra­fii)

Funk­cje­/ce­chy:

 • wkładka zawiera war­stwę naskórka, dwa symu­lo­wane naczy­nia krwio­no­śne (4 mm), pęczek ner­wów (z ota­cza­jącą tęt­nicą i żyłą), zła­maną kość i war­stwy powięzi
 • wkładka zawiera 2 naczy­nia krwio­no­śne umiesz­czone na róż­nych głę­bo­ko­ściach i prze­bie­ga­jące na całej jej dłu­go­ści – ota­cza­jące naczy­nia są uży­wane jako punkty odnie­sie­nia do odróż­nie­nia od nerwu
 • uni­kalny, w pełni zin­te­gro­wany sys­tem zarzą­dza­nia pły­nami naśla­duje reali­styczny prze­pływ krwi u osoby doro­słej
 • mecha­nizm gene­ru­jący prze­pływ krwi jest łatwy do uzu­peł­nie­nia
 • pęczek ner­wów umoż­li­wia wpro­wa­dze­nie i wyco­fa­nie płynu w celu symu­la­cji poda­nia znie­czu­le­nia, widoczne jest zatrzy­my­wa­nie powie­rza i pły­nów wzdłuż ner­wów
 • po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu cew­nika do żył nastę­puje prze­pływ płynu
 • stały prze­pływ krwi dla reali­stycz­nej infor­ma­cji zwrot­nej
 • płyny można łatwo usu­nąć dzięki inno­wa­cyj­nemu, nie­za­leż­nemu sys­temowi zarzą­dza­nia pły­nami
 • obra­zo­wa­nie prze­pływowe metodą Color Dop­pler
 • mate­riał z któ­rego wyko­nana jest wkładka umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie ok 1000 iniek­cji, ślady po igłach zni­kają przy mini­mal­nym uszko­dze­niu mate­riału
 • moż­li­wość obra­zo­wa­nia w uło­że­niu poprzecz­nym i podłuż­nym
 • reali­styczna iden­ty­fi­ka­cja koń­cówki igły oraz arte­fak­tów
 • moż­li­wość współ­pra­co­wa­nia z dowol­nym ultra­so­no­gra­fem (reko­men­duje się uży­cie gło­wicy linio­wej 5–12 MHz)
 • arte­fakt cie­nia aku­stycz­nego w obsza­rze hipo­echo­ge­nicz­nym się­ga­jący głę­boko do hiper­echo­ge­nicz­nego zarysu kości
 • kości i tkanki mięk­kie odpo­wia­dają wła­ści­wo­ściom fizycz­nym tka­nek ludz­kich

W zesta­wie:

 • tre­na­żer do nauki blo­kady ner­wów, wpro­wa­dza­nia cew­ni­ków oraz obra­zo­wa­nia kości pod kon­trolą USG
 • mecha­nizm gene­ru­jący prze­pływ pły­nów
 • dedy­ko­wana torba do prze­cho­wy­wa­nia
 • instruk­cja obsługi
 • żel ultra­so­no­gra­ficzny Tru­Ul­tra Gel 250 ml
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi 2x 250 ml
 • strzy­kawka 20 ml (2 sztuki)
 • 2 adap­tery luer lock

Wymiar tre­na­żera: 35 x 15 x 11cm

Wymiar z opa­ko­wa­niem: 40 x 24 x 22 cm

Waga tre­na­żera: 1.8 kg

Waga z akce­so­riami i walizką: ok 5 kg

Ele­menty zuży­walne:

 • TNINSERT1– wymienna wkładka Tru­Ne­rveBlock
 • TNGEL100– żel ultra­so­no­gra­ficzny Tru­Ul­tra Gel (5 x 250ml bot­tles)
 • CVB250– kon­cen­trat sztucz­nej krwi (5 x 250ml bot­tles)

Trucorp

TruCorp to irlandzki producent wyspecjalizowany w produkcji trenażerów dedykowanych medycynie ratunkowej. Trenażery tego producenta zapewniają ponadprzeciętny realizm podczas wykonywania procedur, dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów do ich wykonania oraz innowacyjnego podejścia podczas ich projektowania.