Trenażer do nauki pielęgnacji i klasyfikacji ran odleżynowych

Kod produktu: LM078

8339,4 zł(6780,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw modeli prze­zna­czo­nych do nauki pie­lę­gna­cji ran odle­ży­no­wych skła­da­jący się z 6 ele­men­tów, które repre­zen­tują odle­żyny o róż­nych stop­niach od I do IV. Model można zamo­co­wać na pozo­ran­cie lub na fan­to­mie.

Opis produktu

Zestaw modeli prze­zna­czo­nych do nauki pie­lę­gna­cji i kla­sy­fi­ka­cji ran odle­ży­no­wych, które można zamo­co­wać na dowol­nym fan­to­mie lub pozo­ran­cie. Skóra modeli została wyko­nana z gumy sili­ko­no­wej, która odwzo­ro­wuje wygląd i tek­sturę ludz­kiej skóry.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pie­lę­gna­cja i kla­sy­fi­ka­cja ran odle­ży­no­wych

Funk­cje­/ce­chy:

– skóra modeli została wyko­nana z gumy sili­ko­no­wej, która w dotyku jest zbli­żona do ludz­kiej skóry

– moż­li­wość zasto­so­wa­nia maści

– wszyst­kie modele mogą zostać umiesz­czone jeden na dru­gim i ścią­gane, aby zobra­zo­wać etapy powsta­wa­nia odle­żyny

– model posia­dają rany przed­sta­wia­jące:

– model 1– odle­żyna stop­nia I-go: nacisk nie powo­duje zmiany koloru skóry; brak obra­żeń naskórka

– model 2 i 3– odle­żyna stop­nia II-go: czę­ściowe uszko­dze­nie skóry włą­cza­jąc naskó­rek i skórę wła­ściwą, wystę­pują pęche­rze i nad­żerka skóry

– model 4 i 5– odle­żyna stop­nia III-go: uszko­dze­nie sięga tkanki pod­skór­nej, cza­sami for­muje się kie­szeń

– model 6– odle­żyna stop­nia IV-go: głę­bo­kie uszko­dze­nie aż do mię­śni, kości i tkanki łącz­nej, powstaje kie­szeń

W zesta­wie:

– 6 modeli z odle­żynami:

– sto­pień I (1)

– sto­pień II (2)

– sto­pień III (2)

– sto­pień IV (1)

– model do nakła­da­nia skóry

– dedy­ko­wana torba

– puder dla nie­mow­ląt

Wymiary: 18 × 22 × 5 cm

Waga: ok. 1,4 kg

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.