Trenażer ramienia do nauki wykonywani hemodializy – jasna karnacja skóry

Kod produktu: LF01037

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

3627,27 zł(2949,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka, dedykowany do nauki przygotowywania pacjenta do zabiegu oraz przeprowadzania hemodializy. Dzięki takim cechą jak możliwość napełnienia sztuczną krwią oraz naturalny wygląd zapewnia realistyczny trening.

Opis produktu

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący koń­czynę górną doro­słego czło­wieka prze­zna­czony jest do nauki wyko­ny­wa­nia hemo­dia­lizy. Cechuje go reali­styczny wygląd oraz wysoka wydaj­ność. Tre­ning obej­muje rów­nież naukę przy­go­to­wy­wa­nia pacjenta do zabiegu hemo­dia­lizy. Posiada widoczną prze­tokę. Może zostać napeł­niony sztuczną krwią, dzięki czemu po wpro­wa­dze­niu igły nastę­puje reali­styczny wypływ krwi. Kolo­ry­styka sztucz­nej krwi odwzo­ro­wuje zabar­wie­nie krwi pacjen­tów dia­li­zo­wa­nych. Skóra oraz naczy­nia są wymienne.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie hemo­dia­lizy

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­styczny wygląd
 • łatwy w uży­ciu
 • posiada widoczną prze­tokę
 • moż­li­wość napeł­nie­nia sztuczną krwią
 • wpro­wa­dze­nie igły skut­kuje reali­stycznym wypły­wem krwi
 • kolo­ry­styka sztucz­nej krwi odwzo­ro­wuje zabar­wie­nie krwi pacjen­tów dia­li­zo­wa­nych
 • skóra oraz naczy­nia są wymienne

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w for­mie ramie­nia
 • sztuczna krew żylna, ok. 500ml
 • sztuczna krew tęt­ni­cza, ok. 500ml
 • rezer­wuar na płyny, (2 szt.)
 • strzy­kawka z igłą, 12ml
 • strzy­kawka z igłą, 3ml
 • dodat­kowa igła
 • instruk­cja
 • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

 • LF01037 – tre­na­żer ramie­nia do nauki wyko­ny­wani hemo­dia­lizy – jasna kar­na­cja skóry
 • LF01268 – tre­na­żer ramie­nia do nauki wyko­ny­wani hemo­dia­lizy – śniada kar­na­cja skóry
 • LF01267 – tre­na­żer ramie­nia do nauki wyko­ny­wani hemo­dia­lizy – ciemna kar­na­cja skóry

Ele­menty zuży­walne:

 • LF01048 – sztuczna krew tęt­ni­cza, ok. 946ml
 • LF01099 – śro­dek uszczel­nia­jący do żył
 • LF01040 – zestaw wymien­nej skóry oraz żył – jasna kar­na­cja
 • LF01270 – zestaw wymien­nej skóry oraz żył – śniada kar­na­cja
 • LF01269 – zestaw wymien­nej skóry oraz żył – ciemna kar­na­cja
 • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący
 • LF00985 – lubry­kant

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.