Promocja!

Trenażer do udrażniania dróg oddechowych z trudnymi drogami oddechowymi – dziecko

Kod produktu: LF03762

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

5289,00 zł(4300,00 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5 289,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący reali­stycz­nie odwzo­ro­waną ana­to­micz­nie głowę roz­mia­rów 5-let­niego dziecka. Model został zapro­jek­to­wany do nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych pacjen­tów pedia­trycz­nych takich jak odsy­sa­nie, intu­ba­cja ustna i nosowa. Tre­na­żer posiada moż­li­wość manu­al­nego gene­ro­wa­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej oraz wywo­ła­nia obrzęku języka i laryn­go­spa­zmu

Opis produktu

Zaawan­so­wany tre­na­żer z reali­stycz­nie odwzo­ro­waną ana­to­mią głowy 5-let­niego dziecka usy­tu­owany na pod­sta­wie uwzględ­nia takie punkty orien­ta­cyjne jak: zęby, język, ustną i nosową część gar­dła, krtań, nagło­śnię, rze­kome i praw­dziwe struny gło­sowe, tcha­wicę, prze­łyk. Model prze­zna­czony jest do nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych pacjen­tów pedia­trycz­nych (odsy­sa­nie, intu­ba­cja ustna i nosowa). Po pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji widoczne jest uno­sze­nie się płuc, a po zain­tu­bo­wa­niu prze­łyku (pod­czas wen­ty­la­cji) nastę­puje roz­dę­cie żołądka. Ist­nieje moż­li­wość manu­al­nego gene­ro­wa­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej oraz wywo­ła­nia obrzęku języka i laryn­go­spa­zmu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych pacjen­tów pedia­trycz­nych
 • intu­ba­cja ustna i nosowa
 • odsy­sa­nie

Funk­cje / cechy:

 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wana ana­to­mia i roz­miar głowy 5-cio let­niego dziecka
 • punkty orien­ta­cyjne (zęby, język, ustna i nosowa część gar­dła, krtań, nagło­śnia, rze­kome i praw­dziwe struny gło­sowe, tcha­wica, prze­łyk)
 • uno­sze­nie się płuc pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji
 • roz­dę­cie żołądka pod­czas wen­ty­la­cji po zain­tu­bo­wa­niu prze­łyku
 • moż­li­wość manu­al­nego gene­ro­wa­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej
 • moż­li­wość wywo­ła­nia obrzęku języka i laryn­go­spa­zmu

W zesta­wie:

 • tre­na­żer na pod­sta­wie
 • lubry­kant
 • walizka

Ele­menty zamienne:

 • LF03627 – zamienne płuca
 • LF03628 – zamienny żołą­dek

Ele­menty zuży­walne:

 • LF03644 – lubry­kant
 • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.