Zestaw do symulacji SimVS – monitor parametrów życiowych i defibrylator

Kod produktu: 800102109

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zestaw do symulacji zawierający tablet symulujący monitor parametrów życiowych, oraz defibrylator. Przeznaczony jest do nauki prowadzenia prawidłowej diagnostyki na podstawie wskazań aparatury medycznej i rozszerzenia symulacji o odczyt z monitorów.

Opis produktu

Zestaw do symu­la­cji SimVS zawiera w zesta­wie tablet instruk­tor­ski, który umoż­li­wia wyświe­tla­nie obra­zów jako:

 • defi­bry­la­tor
 • moni­tor para­me­trów życio­wych

Zestaw prze­zna­czony jest do użytku z pacjen­tem stan­da­ry­zo­wa­ny­m/sy­mu­lo­wa­nym oraz fan­to­mami. Dwu­kie­run­kowa komu­ni­ka­cja bez­prze­wo­dowa pomię­dzy table­tem ste­ru­ją­cym a moni­torem umoż­li­wia instruk­to­rom moni­torowanie decy­zji podej­mo­wa­nych przez stu­den­tów pod­czas trwa­nia symu­la­cji. Wbu­do­wane listy kon­tro­lne umoż­li­wiają ocenę wydaj­no­ści i póź­niej­szą ana­lizę. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie edu­ka­cyjne dzięki moż­li­wo­ści kon­tro­lo­wa­nia do 10 moni­torów jed­no­cze­śnie. Do zestawu dołą­czony jest wyświe­tlacz o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pro­wa­dze­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­styki na pod­sta­wie wska­zań apa­ra­tury medycz­nej (defi­bry­la­tor, respi­ra­tor, moni­tor para­me­trów życio­wych)
 • nauka pracy w gru­pie

Funk­cje / cechy:

Łatwy w uży­ciu:

 • urzą­dze­nia auto­ma­tycz­nie łączą się ze sobą
 • ste­ro­wa­nie goto­wymi sce­na­riu­szami oraz wpro­wa­dza­nie zmian pod­czas ich trwa­nia
 • sze­roka kon­trola reali­stycz­nych zmian fizjo­lo­gicz­nych

Ela­styczne sce­na­riu­sze:

 • kom­plek­sowa biblio­teka sce­na­riu­szy dla pie­lę­gniar­stwa, pogo­to­wia ratun­ko­wego
 • łatwy w uży­ciu edy­tor sce­na­riu­szy pozwala na szyb­kie two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy lub edy­cję już ist­nie­ją­cych
 • funk­cja ser­wera spo­łecz­no­ścio­wego umoż­li­wia współ­dzie­le­nie sce­na­riu­szy pomię­dzy orga­ni­za­cjami

Reali­styczna fizjo­lo­gia i ste­ro­wa­nie:

 • ponad 200 róż­nych prze­bie­gów EKG. oraz odde­chu
 • wyświe­tla prze­bieg 12 odpro­wa­dze­nio­wego EKG
 • wyświe­tla zdję­cia rent­ge­now­skie
 • posiada regu­lo­wane alarmy
 • instruk­to­rzy widzą wybory stu­den­tów
 • umoż­li­wia ste­ro­wa­nie wielu moni­torów przy uży­ciu jed­nego tabletu
 • łatwość w trans­por­cie i wiele typów moni­torów pozwala na two­rze­nie sce­na­riu­szy in situ i IPE

W zesta­wie:

 • tablet
 • biblio­teka goto­wych sce­na­riu­szy
 • 10 dodat­ko­wych sce­na­riu­szy dla ratow­nic­twa medycz­nego
 • moni­tor symu­lu­jący defi­bry­la­tor, respi­ra­tor oraz moni­tor para­me­trów życio­wych
 • nowość w roku 2019 – funk­cje SimVS AMIE obej­mują nową apli­ka­cję tele­me­tryczną w tym modelu oraz 3 mini tablety do alarmu łóż­ko­wego, dzwonka wywo­ław­czego i pompy infu­zyj­nej. Wszyst­kie są kon­tro­lo­wane i dosto­so­wy­wane przez instruk­tora w celu poprawy śro­do­wi­ska symu­la­cji medycz­nej

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.