Zestaw do symulacji SimVS – monitor parametrów życiowych i defibrylator

Kod produktu: 800102109

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

26580,3 zł(21610,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw do symulacji zawierający tablet symulujący monitor parametrów życiowych, oraz defibrylator. Przeznaczony jest do nauki prowadzenia prawidłowej diagnostyki na podstawie wskazań aparatury medycznej i rozszerzenia symulacji o odczyt z monitorów.

Opis produktu

Zestaw do symu­la­cji SimVS zawiera w zesta­wie tablet instruk­tor­ski, który umoż­li­wia wyświe­tla­nie obra­zów jako:

 • defi­bry­la­tor
 • moni­tor para­me­trów życio­wych

Zestaw prze­zna­czony jest do użytku z pacjen­tem stan­da­ry­zo­wa­ny­m/sy­mu­lo­wa­nym oraz fan­to­mami. Dwu­kie­run­kowa komu­ni­ka­cja bez­prze­wo­dowa pomię­dzy table­tem ste­ru­ją­cym a moni­torem umoż­li­wia instruk­to­rom moni­torowanie decy­zji podej­mo­wa­nych przez stu­den­tów pod­czas trwa­nia symu­la­cji. Wbu­do­wane listy kon­tro­lne umoż­li­wiają ocenę wydaj­no­ści i póź­niej­szą ana­lizę. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie edu­ka­cyjne dzięki moż­li­wo­ści kon­tro­lo­wa­nia do 10 moni­torów jed­no­cze­śnie. Do zestawu dołą­czony jest wyświe­tlacz o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pro­wa­dze­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­styki na pod­sta­wie wska­zań apa­ra­tury medycz­nej (defi­bry­la­tor, respi­ra­tor, moni­tor para­me­trów życio­wych)
 • nauka pracy w gru­pie

Funk­cje / cechy:

Łatwy w uży­ciu:

 • urzą­dze­nia auto­ma­tycz­nie łączą się ze sobą
 • ste­ro­wa­nie goto­wymi sce­na­riu­szami oraz wpro­wa­dza­nie zmian pod­czas ich trwa­nia
 • sze­roka kon­trola reali­stycz­nych zmian fizjo­lo­gicz­nych

Ela­styczne sce­na­riu­sze:

 • kom­plek­sowa biblio­teka sce­na­riu­szy dla pie­lę­gniar­stwa, pogo­to­wia ratun­ko­wego
 • łatwy w uży­ciu edy­tor sce­na­riu­szy pozwala na szyb­kie two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy lub edy­cję już ist­nie­ją­cych
 • funk­cja ser­wera spo­łecz­no­ścio­wego umoż­li­wia współ­dzie­le­nie sce­na­riu­szy pomię­dzy orga­ni­za­cjami

Reali­styczna fizjo­lo­gia i ste­ro­wa­nie:

 • ponad 200 róż­nych prze­bie­gów EKG. oraz odde­chu
 • wyświe­tla prze­bieg 12 odpro­wa­dze­nio­wego EKG
 • wyświe­tla zdję­cia rent­ge­now­skie
 • posiada regu­lo­wane alarmy
 • instruk­to­rzy widzą wybory stu­den­tów
 • umoż­li­wia ste­ro­wa­nie wielu moni­torów przy uży­ciu jed­nego tabletu
 • łatwość w trans­por­cie i wiele typów moni­torów pozwala na two­rze­nie sce­na­riu­szy in situ i IPE

W zesta­wie:

 • tablet
 • biblio­teka goto­wych sce­na­riu­szy
 • 10 dodat­ko­wych sce­na­riu­szy dla ratow­nic­twa medycz­nego
 • moni­tor symu­lu­jący defi­bry­la­tor, respi­ra­tor oraz moni­tor para­me­trów życio­wych
 • nowość w roku 2019 – funk­cje SimVS AMIE obej­mują nową apli­ka­cję tele­me­tryczną w tym modelu oraz 3 mini tablety do alarmu łóż­ko­wego, dzwonka wywo­ław­czego i pompy infu­zyj­nej. Wszyst­kie są kon­tro­lo­wane i dosto­so­wy­wane przez instruk­tora w celu poprawy śro­do­wi­ska symu­la­cji medycz­nej

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.