Vaussim- Symulator USG współpracujący z fantomami

Kod produktu: VAU - VAUSSIM

Accurate Srl.

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zestaw do nauki pro­ce­dur USG współ­pra­cu­jący z symu­la­to­rem doro­słego czło­wieka posia­da­jący moż­li­wość symu­la­cji i wyświe­tla­nia wizu­ali­za­cji USG z real­nymi obra­zami np. pro­ce­dur FAST, eFAST, RUSH poka­zy­wa­nymi na oddziel­nym kom­pu­te­rze symu­lu­ją­cym ultra­so­no­graf. W zesta­wie znaj­duje się 15 czuj­ni­ków RFID, które mogą zostać umiesz­czone w dowol­nym miej­scu fan­tomu lub symu­la­tora. Moż­li­wość doda­wa­nia do biblio­teki wła­snych obra­zów

Opis produktu

Zestaw do nauki pro­ce­dur USG współ­pra­cu­jący z dowol­nym symu­la­to­rem lub fan­to­mem doro­słego czło­wieka posia­da­jący moż­li­wość symu­la­cji i wyświe­tla­nia wizu­ali­za­cji USG z real­nymi obra­zami np. pro­ce­dur FAST, eFasT, RUSH poka­zy­wa­nymi na oddziel­nym kom­pu­te­rze symu­lu­ją­cym ultra­so­no­graf.

Biblio­teka opro­gra­mo­wa­nia zawiera 9 sce­na­riu­szy z obszaru FAST, eFAST, RUSH – sce­na­riu­sze z obra­zami USG z zakresu opieki poura­zo­wej. Dodat­kowo użyt­kow­nik posiada moż­li­wość doda­wa­nia do biblio­teki przy­pad­ków wła­snych obra­zów i fil­mów uzy­ska­nych z kli­nicz­nych urzą­dzeń USG bez koniecz­no­ści zakupu dodat­ko­wych licen­cji.

Reali­styczny inter­fejs użyt­kow­nika z wbu­do­waną kon­trolą modu­la­cji (kon­trast, jasność, itp.) i ana­liz (zamra­ża­nie, pomiary, itp.) obrazu. Łatwy w obsłu­dze inter­fejs instruk­tor­ski dostępny z PC, table­tów, smart­fo­nów, zapew­niają kon­trolę symu­la­tora pod­czas zaawan­so­wa­nych sce­na­riu­szy symu­la­cyj­nych za pomocą połą­cze­nia sie­cią bez­prze­wo­dową.

Dołą­czone nie­li­cen­cjo­no­wane opro­gra­mo­wa­nie do obsługi symu­la­tora dające moż­li­wość insta­lo­wa­nia na dowol­nych speł­nia­ją­cych mini­malne wyma­ga­nia tech­niczne kom­pu­te­rach, table­tach, smart­fo­nach Zama­wia­ją­cego, bez koniecz­no­ści kupo­wa­nia dodat­ko­wych licen­cji sta­no­wi­sko­wych

W zesta­wie znaj­dują się trzy różne reali­styczne sondy USG (Convex, Linear and Pha­se­dAr­ray), z czuj­ni­kiem poło­że­nia, jasną diodą LED oraz z sys­te­mem orien­ta­cji sondy.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– wyko­ny­wa­nie bada­nia USG według pro­ce­dury FAST, eFAST oraz RUSH

Funk­cje­/ce­chy:

– zawiera 8 sce­na­riu­szy z zakresu FAST, eFAST oraz RUSH

– moż­li­wość wgry­wa­nia wła­snych zdjęć i fil­mów bez dodat­ko­wych licen­cji

– moż­li­wość uży­cia z dowol­nym fan­to­mem lub pacjen­tem stan­da­ry­zo­wa­nym

– reali­styczny inter­fejs użyt­kow­nika z wbu­do­waną kon­trolą modu­la­cji i ana­liz obrazu

– inter­fejs instruk­tor­ski dostępny z dowol­nych kom­pu­te­rów, table­tów i smart­fo­nów

– możl­wiość wyko­na­nia bada­nia z uży­ciem 3 reali­stycznych sond USG (Convex, Linear and Pha­se­dAr­ray),

W zesta­wie:

– reali­styczne sondy USG (Convex, Linear and Pha­se­dAr­ray)

– 15 czuj­ni­ków RFID

– pen­drive z opro­gra­mo­wa­niem i instruk­cją obsługi

– sys­tem refe­ren­cyjny

– dedy­ko­wana walizka na ele­menty symu­la­tora

– *lap­top oraz tablet instruk­tora nie są zawarte w zesta­wie

***Mi­ni­malne para­me­try sprzę­towe dla lap­to­pa­***

– ekran min. 15’

– pro­ce­sor: Intel Core i-5

– sys­tem ope­ra­cyjny: Win­dows 8.1

– dysk SSD 256 GB

– karta gra­ficzna: 1GB

– porty USB: pre­fe­ro­wane 4 (mini­mal­nie 2)

Ele­menty wymienne:

  • VAU_20RFID czuj­niki RFID (20 sztuk)
  • VAU_CXP wymienna sonda Convex
  • VAU_PAP wymienna sonda Phase Array
  • VAU_LRP wymienna sonda Linear Probe
  • VAU_RRS wymienny sys­tem refe­ren­cyjny Refe­rence System

Opcje:

– VAUCAR1– moduł kar­dio­lo­giczny zawie­ra­jący 8 przy­pad­ków przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy innymi: zwę­że­nie aorty, zapa­le­niem wsier­dzia, cho­robę nad­ci­śnie­niową z zaję­ciem serca.

– VAUPLE1– moduł płucny zawie­ra­jący 8 przy­pad­ków przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy innymi: odmą opłuc­nową, nie­wy­dol­ność serca z nie­do­dmą płuc czy pła­to­wym zapa­le­niem płuc.

– VAUABD1– moduł brzu­cha zawie­ra­jący 8 przy­pad­ków, przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy innymi: nie­droż­ność dróg żół­cio­wych spo­wo­do­wana kamie­niem żół­cio­wym, nowo­twór pęche­rzyk żół­cio­wego z prze­rzu­tem do wątroby, prze­rzuty do wątroby (rak żołądka), prze­wle­kłe zapa­le­nie trzustki.

– VAUPED1– moduł pedia­tryczny zawie­ra­jący 8 przy­pad­ków, przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy innymi: nie­wy­dol­ność odde­chowa spo­wo­do­wana zapa­le­niem płuc, pęk­nię­cie śle­dziony, wstrząs krwo­toczny, uraz klatki pier­sio­wej, uszko­dze­nie wątroby.

– VAUPPH1– moduł gine­ko­lo­gicz­ny/ położ­ni­czy / krwo­toku popo­ro­do­wego zawie­ra­jący 15 przy­pad­ków, przed­sta­wia­ją­cych mię­dzy innymi: ato­nię macicy, krwo­tok popo­ro­dowy, krwiak, roze­rwa­nie macicy, łożysk zatrzy­mane, dys­to­cja bar­kowa.

Accurate Srl.