Systemy Audio Video

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Ultraprzenośny system do debriefingu SimStation Go

  Simstation
  Więcej o produkcie
 • SIMStation Enterprise – system AV do debriefingu dedykowany cen…

  Simstation
  Więcej o produkcie

  SIMStation Enterprise jest najlepszym, najbardziej rozwiniętym technologicznie  i najbardziej elastycznym rozwiązaniem dla centrów symulacyjnych, które chcą obsługiwać wiele jednostek nagrywających/szkolących, w celu zapewnienia szkolenia na jak najwyższym poziomie. Służy do rejestracji i debriefingu szkoleniowych sesji symulacyjnych z wykorzystaniem różnych trenażerów i symulatorów dedykowanych treningowi medycznemu. Modułowa koncepcja systemu SIMStation umożliwia rozbudowę wyposażenia w miarę rosnących potrzeb. Austriacki producent ogromny nacisk kładzie na bezkompromisową jakość dźwięku, szybkość działania oraz intuicyjność obsługi. W ciągu ostatnich lat wdrożył wiele systemów SIMStation na całym świecie, głównie w Europie, Stanach Zjednoczonych, a także na Bliskim Wschodzie; od pojedynczych obiektów „in situ”, aż do dużych centrów symulacji. Między innymi systemy w wielkich szpitalach w USA i renomowanych uniwersytetach medycznych w Londynie, Paryżu, Monachium i Wiedniu.

 • ALEX- zaawansowany fantom pacjenta dorosłego

  AXEL- zaawansowany fantom pacjenta dorosłego z wbudowaną funkcją nagr…

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom pacjenta z wbudowanym rozwiązaniem audiowizualnym, pozwalającym na przeprowadzenie debriefingu z poziomu tego, jak widzi ćwiczącego pacjent.

 • SIMStation Essential

  Simstation
  Więcej o produkcie

  SIMSta­tion Essen­tial to pierw­szy wyso­kiej klasy ultra­mo­bilny sys­tem reje­stra­cji wideo do debrie­fingu. Cechuje go mobil­ność, krótki czas kon­fi­gu­ra­cji, łatwość w trans­por­cie oraz dosko­nały osprzęt, taki jak pro­fe­sjo­nal­nej klasy kamera i mikro­fon. Ide­alny do prze­pro­wa­dze­nia tzw. symu­la­cji in-situ oraz szko­leń ratow­ni­ków medycz­nych, a także do wszyst­kich symu­la­cji wyma­ga­ją­cych bar­dzo krót­kiego czasu kon­fi­gu­ra­cji bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nej tech­no­lo­gii i anga­żo­wa­nia całego zespołu tre­ne­rów.