Symulatory endoskopowe i moduły (Endoskopia)

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Arthro Mentor – moduł naprawy łąkotki

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie
 • ENDO Mentor Suite

  ENDO Mentor Suite – symulator procedur gastroenterologicznych, …

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Oparty na badaniach naukowych, wszechstronny symulator umożliwiający wykonywanie zadań i procedur aż w 4 dziedzinach: endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, bronchoskopii i endourologii. Symulator ten jest doskonałym narzędziem do  nabywania i doskonalenia podstawowych kompetencji, jak również szkolenie i ocenę wykonania procedur od podstawowych do zaawansowanych.

 • symulator artroskopowy

  ARTHRO Mentor – wysokiej wierności symulator artroskopowy

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  ARTHRO Mentor to symulator najwyższej jakości. Będąc najbardziej efektywnym narzędziem do nabywania umiejętności przeprowadzania zabiegów artroskopowych, redukuje czas szkolenia do minimum oraz znacząco poprawia krzywą uczenia się technik chirurgicznych.

  Liczne symulacje odbywają się  z wykorzystaniem dołączonych modeli anatomicznych (stawu barkowego, kolanowego i biodrowego) wykonanych z włókna szklanego lub poliuretanu, zaprojektowanymi dla zapewnienia ćwiczącym kluczowych elementów do nauki zabiegów. Dzieje się to z udziałem zaadaptowanego do pracy z symulatorem zestawu narzędzi wykorzystywanych w warunkach sali operacyjnej, między innymi kamery artroskopowej, która pozwala na realistyczne oraz interaktywne uczestnictwo w zabiegu.

 • BRONCH MENTOR – jako platforma do GI Mentor

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor współ­dzie­lona wraz z GI Men­tor zapew­nia ela­styczne i wysoce wszech­stronne śro­do­wi­sko szko­le­niowe z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

  Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie tre­ningu zespo­ło­wego i indy­wi­du­la­nego. Posiada bogaty wachlarz dostęp­nych zadań opie­ra­ją­cych się na ćwi­cze­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz kom­plet­nych pro­ce­du­rach dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

  Posiada sze­reg cech zapew­niających rze­czy­wi­sty tre­ning na wyso­kim pozio­mie: wyko­ny­wa­nie zabie­gów przy uży­ciu auten­tycz­nego bron­cho­skopu z doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym i reali­styczną wizu­ali­za­cją, moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów przy uży­ciu fizycz­nej strzy­kawki, leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, moż­li­wość wpro­wa­dza­nia endo­skopu doust­nego lub noso­wego, i wiele wię­cej.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak dyna­miczne pod­po­wie­dzi na ekra­nie lub inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D.

  Posiada sze­reg wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych przepro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem.

 • GI MENTOR – symulator służący do przeprowadzania szkoleń z zak…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symu­la­tor GI Men­tor sta­nowi plat­formę szko­le­niową z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Posiada sze­reg przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów stwo­rzo­nych na pod­sta­wie przy­pad­ków kli­nicz­nych.

  Zapew­nia szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na zaawan­so­wa­nych zabie­gach. Kli­niczny sprzęt, dopra­co­wane opro­gra­mo­wa­nie oraz dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób gwa­ran­tują tre­ning na wyso­kim pozio­mie.

  Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D oraz wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta.

  Posiada sze­reg wskaź­ników efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem

  Co wię­cej za pośred­nic­twem plat­formy GI-BRONCH Men­tor moż­liwe jest połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

 • BRONCH Mentor Express

  BRONCH Mentor Express- przenośny symulator zabiegów bronchoskopowych

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Przenośna i kompaktowa plat­forma szko­le­niowa w spo­sób kom­plek­sowy zapewniająca narzędzia nie­zbędne do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego. System łączy w sobie róż­no­rodne moż­li­wo­ści prak­tyczne, zapew­niając pro­gram szko­le­nia bron­cho­sko­po­wego, skła­da­jący się z zadań obej­mu­ją­cych tre­ning pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści i peł­nych pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz poste­po­wa­nia w nagłych przy­pad­kach.

 • GI Mentor Express

  GI Mentor Express – przenośny symulator procedur gastroenterolo…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Przenośny  symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­logicznych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Liczne pomoce edu­ka­cyjne, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D lub wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta, dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych na temat loka­li­za­cji endo­skopu, stanu prze­wodu pokar­mo­wego, wystę­pujących kom­pli­ka­cji oraz poziomu dys­kom­fortu pacjenta pod­czas zabiegu.

 • Moduł ERCP

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki czynności związanych z wykonywaniem endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Cechuje go szeroki wachlarz dostępnych narzędzi endoskopowych oraz dostępność widoków z endoskopu i fluoroskopu.

 • Endoskopia układu pokarmowego- moduł podstawowych umiejętności

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki podstawowych umiejętności związanych z przeprowadzaniem endoskopii układu pokarmowego. Trening obejmuje naukę poprzez tutorial oraz wykonywanie opracowanych zadań tak, aby przygotować ćwiczącego do przeprowadzania zabiegów w warunkach klinicznych.

 • Moduł Cyberoskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki podstawowych czynności niezbędnych podczas badań endoskopowych układu pokarmowego. Trening odbywa się w nieanatomicznym środowisku, co sprzyja skupieniu się na technicznych aspektach wykonywania zabiegu.

 • Moduł endoskopii dolnego odcinka układu pokarmowego

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł podzielony na dwie części, dedykowany do nauki wykonywania endoskopii dolnego odcinka układu pokarmowego, oferujący po 10 różnych przypadków medycznych wirtualnych pacjentów dla każdej z części. Trening odbywa się z użyciem obrazu na żywo z wideoendoskopu.

 • Moduł endoskopii górnego odcinka układu pokarmowego

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł podzielony na dwie części, dedykowany do nauki wykonywania endoskopii górnego odcinka układu pokarmowego, oferujący po 10 różnych przypadków medycznych wirtualnych pacjentów dla każdej z części. Trening odbywa się z użyciem obrazu na żywo z wideoendoskopu.

 • Moduł krwawienia urazowego

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki postępowania w przypadku wystąpienia krwawienia w górnym odcinku układu pokarmowego. Trening odbywa się w kontrolowanym środowisku, dzięki czemu ćwiczący bez stresu może opanować umiejętności niezbędne podczas wystąpienia komplikacji w środowisku klinicznym.

 • Moduł elastycznej sigmoidoskopii

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony do nauki wykonywania procedury sigmoidoskopii.

 • STANDARYZOWANY PROGRAM CHEST DLA PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI BRONCHOSKO…

  Więcej o produkcie

  Standaryzowany program nauczania CHEST (powstały w kolaboracji z the American College of Chest Physicians) dla BRONCH Mentor, ma na celu zapewnienie uczącym się możliwości nauki i prezentacji podstawowych umiejętności bronchoskopowych, a także wiedzy klinicznej i świadomego podejmowania decyzji.

 • NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI EBUS

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Określone zadania i kompletne procedury kliniczne zostały włączone do nowego modułu, mającego na celu lepsze zrozumienie obrazu ultrasonograficznego, naukę rozpoznawania odpowiednich struktur i węzłów chłonnych przy jednoczesnym potwierdzeniu ich wzajemnych powiązań w ramach mapy klasyfikacyjnej IASLC (2009) i opanowaniu wydajności pełnej procedury EBUS-TBNA.

 • MODUŁ BRONCHOSKOPII RATUNKOWEJ

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Identyfikacja i rozwiązywanie sytuacji z zakresu medycyny ratunkowej oraz oddziału intensywnej terapii wymagających interwencji bronchoskopowej, takich jak aspiracja ciał obcych, krwioplucie lub nagromadzenie śluzu.

 • MODUŁ BRONCHOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł zawiera przypadki pacjentów wymagające bronchoskopii diagnostycznej, w tym kontrola wzrokowa i różne metody pobierania próbek tkanek.