BRONCH Mentor Express- przenośny symulator zabiegów bronchoskopowych

Kod produktu: BRONCHEXP BRONCHO

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Przenośna i kompaktowa plat­forma szko­le­niowa w spo­sób kom­plek­sowy zapewniająca narzędzia nie­zbędne do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego. System łączy w sobie róż­no­rodne moż­li­wo­ści prak­tyczne, zapew­niając pro­gram szko­le­nia bron­cho­sko­po­wego, skła­da­jący się z zadań obej­mu­ją­cych tre­ning pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści i peł­nych pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz poste­po­wa­nia w nagłych przy­pad­kach.

Opis produktu

Przenośna i kompaktowa plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor Express w spo­sób kom­plek­sowy zapewnia narzędzia nie­zbędne do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego dla leka­rzy inten­syw­nej tera­pii, ane­ste­zjo­lo­gii oraz pul­mo­no­lo­gii inter­wen­cyj­nej. Zada­nia opie­ra­jące się na tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz pełne zabiegi ope­ra­cyjne zapew­niają opty­malne warunki roz­woju zdol­no­ści moto­rycz­nych, kogni­tyw­nych oraz koor­dy­na­cji jak rów­nież istot­nych kli­nicz­nie zdol­no­ści dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

BRONCH Express to przenośny symulator nabiurkowy, który posiada taką samą jakość obrazu i wszechstronny system nauczania, jaki znajduje się w symulatorze BRONCH Mentor.

Symulator został opracowany wspólnie z CHEST (American College of Chest Physicians) w celu  szkolenia w zakresie ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej – aspiracji igły przezoskrzelowej (EBUS-TBNA), został opracowany w celu zapewnienia sensownego i przystępnego cenowo rozwiązania do szkolenia praktycznego w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia i kwalifikacje w zakresie EBUS-TBNA.

Rosnący popyt na EBUS wśród pulmonologów i torakochirurgów stanowi wyzwanie dla wprowadzenia szkoleń umożliwiających zdobycie biegłości w bezpiecznym i skutecznym wykonywaniu zabiegu. Wirtualne przypadki pacjentów zapewniają realistyczne środowisko anatomiczne oparte na danych rzeczywistych pacjentów, bezproblemowo zanurzonych w kontrolowanym, edukacyjnym środowisku szkoleniowym.

Cur­ri­cula

Cur­ri­cu­lum sta­nowi jeden z klu­czo­wych czyn­ni­ków w pro­ce­sie naby­wa­nia umie­jęt­no­ści przez użyt­kow­ni­ków. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych. Cur­ri­cu­lum ma na celu zwięk­sze­nie moty­wa­cji ćwi­czą­cych do zor­ga­ni­zo­wa­nego, przy­jem­nego i efek­tyw­nego spo­sobu zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści za pomocą symu­la­to­rów.

Poniż­sze cur­ri­cu­lum BRONCH Men­tor jest prze­zna­czone dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w chi­rur­gii płuc, klatki pier­sio­wej, pul­mo­no­lo­gii inter­wen­cyj­nej i inten­syw­nej tera­pii.

Pierw­sza część tego cur­ri­cu­lum może być wyko­rzy­sty­wana rów­nież przez ane­ste­zjo­lo­gów i chi­rur­gów.

 • nauka pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści z zakresu bron­cho­sko­pii
 • zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści z zakresu chi­rur­gii ogól­nej zgod­nie z pro­gra­mem opra­co­wa­nym wspól­nie z Loy­ola Uni­ver­sity

Cur­ri­cu­lum dostępne jest za pośred­nic­twem Men­torLearn, zarówno dla klien­tów online, jak i offline. Korzy­sta­nie z Men­torLearn Online wiąże się z sze­re­giem korzy­ści:

 • dostęp do mate­ria­łów dydak­tycz­nych poza cen­trum szko­leń
 • bar­dziej efek­tywne wyko­rzy­sta­nie czasu pracy
 • czy­ta­nie mate­ria­łów, instruk­cji, oglą­da­nie fil­mów i prze­glą­da­nie prze­pro­wa­dzo­nych symu­la­cji może odby­wać się zdal­nie bez uży­cia symu­la­tora, który w tym cza­sie może słu­żyć innym

Wszyst­kie gotowe do uży­cia cur­ri­cula są dostar­czane jako ustruk­tu­ry­zo­wana metoda szko­le­nia i mogą słu­żyć jako wzór dla insty­tu­cji, które mogą dosto­so­wać je do indy­wi­du­al­nych potrzeb szko­le­nio­wych.

Biblio­teka modu­łów

System szko­le­niowy BRONCH Men­tor™ został opra­co­wany we współ­pracy z eks­per­tami medycz­nymi z całego świata. System łączy w sobie róż­no­rodne moż­li­wo­ści prak­tyczne, zapew­niając pro­gram szko­le­nia bron­cho­sko­po­wego, skła­da­jący się z zadań obej­mu­ją­cych tre­ning pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści i peł­nych pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz poste­po­wa­nia w nagłych przy­pad­kach.

Dostępne są mię­dzy innymi takie moduły, jak:

Pomoce edu­ka­cyjne

Zawiera pomoce edu­ka­cyjne zwięk­sza­jące per­cep­cję 3D i wie­dzę ana­to­miczną: wizu­ali­za­cje zewnętrzne, atlas ana­to­miczny, wewnętrzne pod­po­wie­dzi uła­twia­jące orien­ta­cję, ety­kiety ana­to­miczne, itp.

Śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne wspiera bez­pieczną i efek­tywną pracę, poprzez ostrze­że­nia i alerty infor­mu­jące w cza­sie rze­czy­wi­stym, samo­uczki i nagra­nia wideo oraz wszech­stronne mier­niki wydaj­no­ści.

Obser­wa­cja i ocena ćwi­czą­cych

Instruk­tor może w wygodny spo­sób moni­to­ro­wać indy­wi­du­alne postępy uczest­ni­ków. Opra­co­wane wskaź­niki efek­tyw­no­ści pozwa­lają na retro­spek­cję i ocenę po każ­dym szko­le­niu. W każ­dej chwili dostępna jest ocena umie­jęt­no­ści bron­cho­sko­po­wych, postę­po­wa­nia z pacjen­tem oraz inter­pre­ta­cji wyni­ków kli­nicz­nych.

Cechy i korzy­ści

 • zapew­nia sze­reg opcji uroz­ma­ica­ją­cych tre­ning: leżąca lub sie­dząca pozy­cja robo­cza, wpro­wa­dza­nie endo­skopu doust­nie lub nosowo, różne metody kla­sy­fi­ka­cji seg­men­tów oskrze­lo­wych oraz tre­ning zespo­łowy lub indy­wi­du­alny
 • róż­no­rodne przy­padki wir­tu­al­nych pacjen­tów wyka­zu­jące reali­styczne zacho­wa­nie kli­nicz­nego pacjenta, umoż­li­wiając szko­le­nie i ocenę postę­po­wa­nia w róż­no­rod­nych sytu­acjach, na OIT oraz w sta­nach nagłych
 • zapew­nia moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia tre­ningu obej­mu­ją­cego pełny zakres zabiegu bron­cho­sko­po­wego, przy jed­no­cze­snym stop­nio­wa­niu poziomu kon­troli, opty­ma­li­zu­jąc w ten spo­sób indy­wi­du­alną krzywą ucze­nia się
 • reali­styczne śro­do­wi­sko symu­la­cyjne, obej­mu­jące bron­cho­skop, ela­styczną kon­fi­gu­ra­cję pracy oraz tryb peł­no­ekra­nowy, wyświe­tla­jący obrazy dostęp­ne tylko pod­czas rze­czy­wi­stej pro­ce­dury
 • rze­czy­wi­ste śro­do­wi­sko pacjenta, skła­da­jące się z wir­tu­al­nych przy­pad­ków pacjen­tów mode­lo­wa­nych na pod­sta­wie kli­nicz­nych pacjen­tów, o odmien­nej ana­to­mii i róż­nych scho­rze­niach. Śro­do­wi­sko pacjenta wyka­zuje symu­lo­waną fizjo­lo­gię, w tym skurcz krtani, oddy­cha­nie i kaszel oraz indy­wi­du­alne cechy, takie jak opor­ność na środki uspo­ka­ja­jące, skłon­ność do krwa­wie­nia itp.
 • wysoce reak­tywna symu­la­cja obej­muje oznaki życiowe i poziom świa­do­mo­ści, na które wpływ mają wir­tu­alne cechy pacjenta i dzia­ła­nia użyt­kow­nika, jak rów­nież powi­kła­nia, takie jak hipok­se­mia, krwa­wie­nie, niskie ciśnie­nie, aryt­mia nad­ci­śnie­niowa i inne
 • kom­plek­sowe, bie­żące zarzą­dza­nie pacjen­tami obej­muje: umiar­ko­wane poda­wa­nie środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych z róż­nym wpły­wem na pacjen­tów wir­tu­al­nych, poda­wa­nie i wpływ znie­czu­le­nia miej­sco­wego, suple­men­ta­cja tle­nem i pełne moni­to­ro­wa­nie pacjen­tów

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.