Fantomy ginekologiczne i położnicze

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • ICEA- zestaw do edukacji z zakresu porodu

  Health Edco
  3 912,51  (3 180,90  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw modeli, przeznaczonych do edukacji w zakresie porodu. Stworzony w porozumieniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Okołoporodowej (ICEA). Zestaw składa się z dzianinowego modelu macicy/ pochwy, elastycznego modelu miednicy, modelu łożyska/pępowiny/owodni/szyjki macicy, karty przedstawiającej rozwarcie szyjki macicy, model płodu oraz torby do przechowywania i transportu wszystkich elementów.

 • Preciso™ – trenażer do nauki zakładania wkładek wewnątrzmacicz…

  Accurate Srl.
  Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci żeńskiej miednicy. Dedykowany do nauki zakładania wkładek wewnątrzmacicznych z kontrolą ułożenia wkładki za pomocą USG. Możliwość dokonywania zmian cech narządu do identyfikacji przez ćwiczących (za pomocą oprogramowania).

 • Karty edukacyjne – przebieg porodu

  Health Edco
  1 256,08  (1 021,20  netto) Więcej o produkcie

  Karty edukacyjne przedstawiają informacje dotyczące procesów porodu i narodzin dziecka. Idealne do edukacji przyszłych lekarzy i rodziców.

 • ZOE – trenażer do badania ginekologicznego

  Gaumard
  4 307,15  (3 501,75  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rową żeń­ską mied­nicę z istot­nymi zewnętrz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi słu­żący do nauki prze­pro­wa­dza­nia badań gine­ko­lo­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dza­nia lapa­ro­sko­pii i mini­la­pa­ro­to­mii. Jaj­niki i strzępki jajo­wodu zostały reali­stycz­nie odwzo­ro­wane. W tre­na­żerze zasto­so­wano spe­cjalny sys­tem mon­tażu macicy i szyjki macicy umoż­li­wia­jący szyb­kie oraz łatwe moco­wa­nie i ścią­ga­nie.

 • Fantom porodowy Noelle z OMNI2 oraz z noworodkiem

  Fantom porodowy Noelle z OMNI2 oraz z noworodkiem PEDI Blue z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Fantom porodowy w postaci dorosłej kobiety, posiadający automatyczny system porodowy oraz bezprzewodowy system sterowania OMNI2. Dostarczany z niezależnym, pełnopostaciowym noworodkiem PEDI Blue z własnym systemem OMNI2. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych, symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku.

 • Zestaw modeli symulujących skrzepy oraz krwotok

  Zestaw modeli symulujących skrzepy oraz krwotok

  Nasco
  991,84  (806,37  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw modeli przedstawiających skrzepy krwi oraz krwotoki. Dedykowany do wzbogacania symulacji.

 • Fantom porodowy Noelle z OMNI2

  Fantom porodowy Noelle z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Noelle S551.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy oraz bezprzewodowy system sterowania OMNI2. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych, symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku.

 • Trenażer Eva – badanie ginekologiczne

  Nasco
  6 285,18  (5 109,90  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci realistycznej miednicy żeńskiej przeznaczony do nauki umiejętności diagnostycznych procedur ginekologicznych oraz anatomii poprzez badanie palpacyjne oraz przy użyciu wziernika. Zawarte w zestawie wymienne wkładki pozwalają na zapoznanie się z różnymi stanami chorobowymi szyjki macicy, wyglądem macicy wieloródki oraz kobiety w ciąży. Ponadto trenażer pozwala na naukę umieszczania i wyjmowania wkładek domacicznych

 • Fantom położniczy z możliwością osłuchiwania tonów serca matki i płod…

  Gaumard
  9 267,80  (7 534,80  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom położ­ni­czy w postaci tuło­wia doro­słej kobiety z peł­no­wy­mia­rową mied­nicą. Umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dur poro­do­wych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Posiada mię­dzy innymi takie funk­cje jak moż­li­wość osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, poda­wa­nie leków przez odbyt czy moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwytu Leopolda. Zawarty zbior­nik ze sztuczną krwią daje moż­li­wość symu­la­cji krwo­toku popo­ro­do­wego wraz z jego kon­trolą poprzez masaż macicy.

 • Fantom porodowy Noelle z noworodkiem i OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Noelle S550.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy, bezprzewodowy system sterowania OMNI2 oraz niezależnego, pełnopostaciowego noworodka. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Trening obejmuje również opiekę nad noworodkiem. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku

 • Fantom porodowy Susie 500

  Gaumard
  3 891,29  (3 163,65  netto) Więcej o produkcie

  Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.

 • Tors porodowy z automatycznym systemem porodowym

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rowy tors słu­żący do nauki pro­ce­dur poro­do­wych z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym. Fan­tom ste­ro­wany jest bez­prze­wo­dowo poprzez tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim i angiel­skim. Zestaw posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami oraz miękki, roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjkę macicy.

 • Fantom porodowy

  Nasco
  6 303,00  (5 124,39  netto) Więcej o produkcie

  Anatomiczny fantom miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym postępowania w przypadku przedwczesnego porodu. Fantom umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego, dzięki realistycznym punktom orientacyjnym takim jak kręgosłup, pochylony kanał rodny, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadło krzyżowo-kolcowe oraz wcięcie kulszowe większe.

 • Trenażer do nauki określania postępu porodu [W43045]

  3B Scientific
  6 337,18  (5 152,18  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki okre­śla­nia postępu porodu, który umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cję bada­nia pochwy, postępu porodu, okre­śle­nia roz­war­cia szyjki macicy, pal­pa­cji cie­miączka i szwów oraz okre­śla­nie uło­że­nia płodu (głów­kowe, poślad­kowe). Model składa się z główki płodu, dol­nej czę­ści macicy, poślad­ków płodu dla symu­la­cji porodu poślad­kowego oraz roz­warte szyki macicy (4 wymienne modele).

 • Trenażer do oceny postępu porodu [P94]

  3B Scientific
  6 892,10  (5 603,33  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer umożliwiający naukę badania postępu porodu w formie 6 wkładek szyjki macicy prezentujących poszczególne fazy porodu z różnym stopniem rozwarcia i starcia szyjki macicy. Trenażer może być używany jako samodzielny moduł lub jako opcja do fantomu porodowego.

 • Trenażer do przeprowadzania badania ginekologicznego [P91]

  3B Scientific
  5 350,44  (4 349,95  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci miednicy dorosłej kobiety przeznaczony do rozwijania i doskonalenia diagnostycznych umiejętności ginekologicznych. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości silikonu zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe podczas przeprowadzania badania palpacyjnego i oburącz. Dołączone do zestawu wymienne wkładki symulujące macicę oraz szyjkę macicy zapewniają możliwość prowadzenia diagnostyki szerokiego wachlarzu patologii.

 • Trenażer do nauki chwytów leopolda oraz monitorowania pracy serca pło…

  Koken
  Więcej o produkcie

  Naturalnej wielkości trenażer służy do ćwiczenia i nauki czterech chwytów Leopolda oraz monitorowania bicia serca płodu (dźwięk jest wytwarzany przez syntezator). Skóra wykonana została z gumy silikonowej, co zapewnia realistyczny wygląd i teksturę zbliżoną do skóry ludzkiej. Trenażer posiada możliwość regulowania ciśnienia w owodni.

 • Trenażer hamowania krwawienia poporodowego – PPH Trainer P97 [P…

  3B Scientific
  5 004,70  (4 068,86  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer PPH P97 to wszechstronne i realistyczne narzędzie służące do szkolenia hamowania krwawienia poporodowego (z macicy, z szyjki macicy oraz z pochwy). Pochwa i szyjka mcicy zostały wykonane z wysokiej jakości silikonu. Instruktor ma możliwość regulacji napięcia macicy.