Fantom położniczy z możliwością osłuchiwania tonów serca matki i płodu Advanced OB Susie

Kod produktu: S500.200.PK.L

Gaumard

9267,8 zł(7534,8 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom położ­ni­czy w postaci tuło­wia doro­słej kobiety z peł­no­wy­mia­rową mied­nicą. Umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dur poro­do­wych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Posiada mię­dzy innymi takie funk­cje jak moż­li­wość osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, poda­wa­nie leków przez odbyt czy moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwytu Leopolda. Zawarty zbior­nik ze sztuczną krwią daje moż­li­wość symu­la­cji krwo­toku popo­ro­do­wego wraz z jego kon­trolą poprzez masaż macicy.

Opis produktu

Fan­tom poro­dowy w postaci mied­nicy z czę­ścią tuło­wia doro­słej kobiety o reali­stycz­nych roz­mia­rach wraz z głów­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Ćwi­czący ma moż­li­wość nauki pro­ce­dur zwią­za­nych z poro­dem z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia poro­dów wierz­choł­ko­wych i poślad­ko­wych oraz poro­dów wspo­ma­ga­nych (próż­nio­wych i klesz­czo­wych). Fan­tom posiada rów­nież takie opcje jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca matki i płodu, wyko­ny­wa­nie chwytu Leopolda, apli­ko­wa­nie leków przez odbyt, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego czy symu­la­cję krwo­toku popo­ro­do­wego. Dołą­czony do fan­tomu nowo­ro­dek z wyczu­wal­nym cie­miącz­kiem umoż­li­wia pomiar tętna na pępo­wi­nie oraz jej cew­ni­ko­wa­nie. Ist­nieje moż­li­wość wywo­ła­nia sły­szal­nych odgło­sów pła­czu, pochrzą­ki­wa­nia lub stri­doru. Fan­tom posiada wymienną pochwę oraz roz­cią­gliwą szyjkę macicy, dwie wymienne pokrywy (prze­źro­czy­stą oraz w kolo­rze skóry brzu­cha), a także łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pro­ce­dur poro­dowych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik
 • postę­po­wa­nie pod­czas porodu wierz­choł­ko­wego
 • postę­po­wa­nie pod­czas porodu poślad­ko­wego oraz stóp­ko­wego
 • prze­bieg poro­dów wspo­ma­ga­nych instru­men­tal­nie (klesz­cze oraz próż­no­ciąg)
 • osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płodu
 • wyko­na­nie manewru Pinarda
 • poród przez cesar­skie cię­cie (bez wyko­rzy­sta­nia narzę­dzi chi­rur­gicz­nych)
 • ćwi­cze­nie chwytu Leopolda
 • poda­wa­nie leków przez odbyt
 • postę­po­wa­nie pod­czas wypad­nię­cie pępo­winy
 • kon­tro­lo­wa­nie krwo­toku popo­ro­do­wego poprzez masaż macicy
 • cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego
 • pomiar tętna u nowo­rodka na pępo­wi­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy

Funk­cje / cechy:

 • reali­stycz­nych wymia­rów mied­nica z głów­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi
 • moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia poro­dów wierz­choł­ko­wych i poślad­ko­wych
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia poro­dów wspo­ma­ga­nych: próż­nio­wego i klesz­czo­wego
 • wymienna pochwa oraz roz­cią­gliwa szyjka macicy
 • dwie wymienne pokrywy: prze­źro­czy­sta oraz w kolo­rze skóry brzu­cha
 • moż­li­wość osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca matki od 0 do 200 ude­rzeń na minutę
 • moż­li­wość osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca płodu od 0 do 220 ude­rzeń na minutę
 • moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwy­tów Leopolda
 • moż­li­wość poda­wa­nia leków przez odbyt
 • sły­szalny płacz, pochrzą­ki­wa­nie i stri­dor nowo­rodka
 • odłą­czalne frag­menty łoży­ska
 • wyczu­walne cie­miączko u rodzo­nego dziecka
 • moż­li­wość symu­lo­wa­nia krwo­toku popo­ro­do­wego – zbior­nik na sztuczną krew o pojem­no­ści 1,25l
 • kon­tro­lo­wa­nie krwo­toku popo­ro­do­wego poprzez masaż macicy
 • moż­li­wość cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego z wypły­wem płynu
 • moż­li­wość pomiaru tętna na pępo­wi­nie oraz cew­ni­ko­wa­nia pępo­winy u nowo­rodka

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci tuło­wia z mied­nicą
 • dziecko rodzące
 • peł­no­wy­mia­rowy nowo­ro­dek
 • łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami (2 szt.)
 • pępo­winy (4 szt.)
 • klamry do pępo­winy (2 szt.)
 • złą­cza (2 szt.),
 • 4 bate­rie AA (umoż­li­wiają do 40 h pracy)
 • pary ręka­wi­czek – bez lateksu (2 szt.)
 • strój położ­nej
 • gruszka
 • sto­jak na worek z krwią z pompką do regu­la­cji ciśnie­nia
 • kon­wen­cjo­nalny ste­to­skop
 • ste­to­skop Pinarda
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi
 • kon­cen­trat sztucz­nego moczu
 • cew­nik
 • roz­sze­rzalne szyjki macicy (3 szt.)
 • lubry­kant i talk
 • instruk­cja obsługi
 • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

 • S500.200.PK. L – Fan­tom położ­ni­czy z moż­li­wo­ścią osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu o jasnej kar­na­cji skóry
 • S500.200.PK. M – Fan­tom położ­ni­czy z moż­li­wo­ścią osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S500.200.PK. D – Fan­tom położ­ni­czy z moż­li­wo­ścią osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu o ciem­nej kar­na­cji skóry

Ele­menty zamienne:

S500.200.907.L rodzące się dziecko

S500.200.941– macica w 48 godzi­nie po poro­dzie

S500.200.975.1– pokrywa brzu­cha w kolo­rze fan­tomu

S500.200.975.2– prze­zro­czy­sta pokrywa brzu­cha

Ele­menty zuży­walne:

S500.200.715– kon­cen­trat sztucz­nego moczu 113 gram (na 3,7 litra)

S500.200.935– roz­sze­rza­jąca się szyjka macicy (3 sztuki)

S500.200.924.1– łoży­sko ze zra­zami (2 sztuki)

GU. 080– kon­cen­trat sztucz­nej krwi (na 3,7 litra)

GU. 080.1– kon­cen­trat sztucz­nej krwi (na 22,7 litra)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.