Gaumard

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • 12-odprowadzeniowe EKG – opcja do symulatorów firmy Gaumard

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  12-odprowadzeniowe EKG – opcja rozszerzenia funkcjonalności symulatorów pacjenta dorosłego HAL. Umożliwia rejestrację 12 odprowadzeń EKG z wykorzystaniem klinicznego elektrokardiografu. Wbudowany w oprogramowanie interaktywny edytor umożliwia zaawansowane sterowanie przebiegiem fali EKG.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu tablet z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem audio-video oraz opcjonalnym symulatorem respiratora. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Fantom BLS pięcioletniego dziecka z monitorowaniem poprawności uciśnięć i wentylacji przy użyciu systemu OMNI

  Gaumard
  7 247,16  (5 892,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom  pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki i ćwiczeń procedury RKO/BLS. Realistycznie odwzorowuje cechy ciała ludzkiego, takie jak ruchome stawy, w pełni ruchoma głowa i szczęka, ręce oraz palce u stóp i rąk. W zestawie znajduje się  urządzenie umożliwiające weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz eksport danych na potrzeby debriefingu.

 • Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  4 448,91  (3 617,00  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/BLS, wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Dodat­kowo fan­tom posiada osobno odlane palce umoż­li­wia­jące naukę ban­da­żo­wa­nia oraz jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona. Posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc z dedykowanym stetoskopem

  Gaumard
  8 282,82  (6 734,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­wy­mia­rowy fan­tom osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Fan­tom jest prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc. Wraz z fan­tomem w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wany ste­to­skop oraz znacz­niki dźwię­ków. Znacz­niki znaj­dują się w 13 miej­scach: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej.

 • Fantom niemowlęcia BLS/RKO Susie Simon

  Gaumard
  2 769,96  (2 252,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­po­sta­ciowe nie­mowlę z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Model umoż­li­wia naukę pod­sta­wo­wych zabie­gów resty­tu­cyj­nych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiające pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp. Fan­tom posiada moż­li­wość pal­pa­cyj­nego bada­nia tętna na tęt­nicy udo­wej i ramie­nio­wej. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom położniczy z możliwością osłuchiwania tonów serca matki i płodu Advanced OB Susie

  Gaumard
  7 806,81  (6 347,00  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom położ­ni­czy w postaci tuło­wia doro­słej kobiety z peł­no­wy­mia­rową mied­nicą. Umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dur poro­do­wych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Posiada mię­dzy innymi takie funk­cje jak moż­li­wość osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, poda­wa­nie leków przez odbyt czy moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwytu Leopolda. Zawarty zbior­nik ze sztuczną krwią daje moż­li­wość symu­la­cji krwo­toku popo­ro­do­wego wraz z jego kon­trolą poprzez masaż macicy.

 • Fantom porodowy Susie 500

  Gaumard
  3 329,61  (2 707,00  netto) Więcej o produkcie

  Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.