Symulator trauma

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Symulator pacjenta dorosłego Trauma Hal S3040.100

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 300 m i pracą liczącą 10 h bez konieczności ładowania. Odwzorowuje cechy ludzkiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwalające na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej a także na przeciąganie i noszenie. Oczy symulatora wykonane są w technologii nie powodującej świecenia w ciemności. Umożliwia podawanie leków doszpikowo w  prawy piszczel i mostek, odsysanie płynu z dróg oddechowych oraz płynnej symulowanej treści żołądkowej. Posiada 4 kończyny urazowe: kończyny górne i dolne. Miejsca urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością uderzeń serca i ciśnieniem krwi, a ciśnienie krwi wpływa na tempo krwotoku. Sensory na kończynie górnej i dolnej wykrywają założenie opaski uciskowej. W dodatku nacisk na tętnicy udowej redukuje lub zatrzymuje krwawienie w nodze.

 • 12-odprowadzeniowe EKG – opcja do symulatorów firmy Gaumard

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  12-odprowadzeniowe EKG – opcja rozszerzenia funkcjonalności symulatorów pacjenta dorosłego HAL. Umożliwia rejestrację 12 odprowadzeń EKG z wykorzystaniem klinicznego elektrokardiografu. Wbudowany w oprogramowanie interaktywny edytor umożliwia zaawansowane sterowanie przebiegiem fali EKG.

 • Opcjonalna rana postrzałowa pachwiny do symulatorów Trauma Hal

  Gaumard
  891,14  (724,50  netto) Więcej o produkcie

  Opcjonalna rana postrzałowa umożliwiająca tamowanie krwawienia i zakładanie opatrunków dedykowana dla symulatorów urazowych.

 • Symu­la­tor ura­zowy pacjenta doro­słego Trauma Hal S3040.50

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany symu­la­tor doro­słego pacjenta, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 300 m i pracą liczącą 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Odw­zo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Umoż­li­wia poda­wa­nie leków doszpi­kowo w prawy pisz­czel, odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Posiada 2 koń­czyny ura­zowe- górną i dolną. Miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nie gór­nej i dol­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej. W dodatku nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.