Fantomy do nauki osłuchiwania pacjenta

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Zaawansowany fantom do nauki osłuchiwania SAM4 Plus

  Więcej o produkcie

  Fantom osłuchowy pozwalający na naukę osłuchiwania tonów serca, dźwięków płuc, perystaltyki jelit i dźwięków typu bruit. Sterowany za pomocą aplikacji w języku polskim działającej na dowolnym tablecie z systemem iOS i Android. Wszechstronna biblioteka składa się z 37 dźwięków serca, 11 kombinacji serca i płuc, 26 dźwięków płuc, 9 dźwięków jelit i 6 dźwięków typu bruit, dodatkowo zapewnia dostęp do biblioteki rzeczywistych dźwięków, zawierającej 25 autentycznych dźwięków serca i płuc nagranych od rzeczywistych pacjentów, 12 filmów wideo z echokardiogramem i 3 dźwięki dynamiczne.

 • Fantom do nauki osłuchiwania SAM4

  Więcej o produkcie

  Fantom osłuchowy pozwalający na naukę osłuchiwania tonów serca, dźwięków płuc, perystaltyki jelit i dźwięków typu bruit. Sterowany za pomocą aplikacji w języku polskim działającej na dowolnym tablecie z systemem iOS i Android. Wszechstronna biblioteka dźwięków składa się z 37 tonów serca, 11 dźwięków kombinacji serca i płuc, 26 dźwięków płuc, 9 dźwięków jelit i 6 dźwięków typu bruit.

 • PAT

  Zaawansowany pediatryczny fantom auskultacyjny PAT [7188850]

  Więcej o produkcie

  Fantom przedstawiający tors dziecka przeznaczony do nauki osłuchiwania odgłosów pracy serca, płuc i jelit. Dostarczany jest z oprogramowaniem wyposażonym w  obszerną biblioteką liczącą aż 98 odgłosów, zarówno prawidłowych jak i patologicznych. Fantom może współpracować z dowolnym stetoskopem klinicznym co dodatkowo podkreśla realizm ćwiczenia.

 • sam II

  Zaawansowany fantom auskultacyjny Sam II [7188800]

  Więcej o produkcie

  Fantom przedstawiający tors dorosłego mężczyzny przeznaczony jest do nauki osłuchiwania odgłosów pracy serca, płuc i jelit. Dostarczany jest z oprogramowaniem wyposażonym w  obszerną biblioteką liczącą aż 85 odgłosów, zarówno prawidłowych jak i patologicznych. Fantom może współpracować z dowolnym stetoskopem klinicznym co dodatkowo podkreśla realizm treningu.

 • Elektroniczny stetoskop SimScope WiFi z biblioteką dźwięków zjawisk o…

  Więcej o produkcie

  Stetoskop w zestawie z gotową biblioteką dźwięków przeznaczony do nauki osłuchiwania dźwięków pracy serca, płuc i jelit. Gotowa biblioteka obejmuje ponad 40 odgłosów diagnostycznych. Wgrywanie dźwięków odbywa za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania, z którym stetoskop łączy się za pomocą WI-FI, umożliwiając dostosowanie scenariusza do potrzeb prowadzącego zajęcia.

 • nikki

  Nikki- dwupłciowy fantom pielęgnacyjny z osłuchiwaniem [P10CCD]

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fantom odwzorowuje postać dorosłego, naturalnej wielkości pacjenta z wymiennymi genitaliami. Stanowi platformę szkoleniowa w zakresie szeroko pojętej opieki nad pacjentem i pomocy pielęgniarskiej. Fantom posiada demontowane wewnętrzne organy takie jak płuca, serce, żołądek. Dzięki dedykowanemu stetoskopowi ćwiczący ma możliwość osłuchiwania 21 tonów serca, 15 dźwięków płuc oraz 6 dźwięków perystaltyki jelit.

 • SAM4 Online- pakiet rozszerzający o dodatkowe dźwięki, echokardiogram…

  Więcej o produkcie
 • Elektroniczny stetoskop SimScope z biblioteką dźwięków zjawisk osłuch…

  Więcej o produkcie

  Stetoskop w zestawie z gotową biblioteką dźwięków przeznaczony do nauki osłuchiwania dźwięków pracy serca, płuc i jelit. Gotowa biblioteka obejmuje ponad 40 odgłosów diagnostycznych. Wgrywanie dźwięków odbywa za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania, umożliwiając dostosowanie scenariusza do potrzeb prowadzącego zajęcia.

 • System do nauki osłuchiwania Kikuzo

  BT inc.
  17 712,00  (14 400,00  netto) Więcej o produkcie

  System do nauki osłu­chi­wa­nia do nauki roz­po­zna­wa­nia dźwię­ków serca (28 dźwię­ków), płuc (20 dźwię­ków) i pery­stal­tyki jelit (4 dźwięki) z opro­gra­mo­wa­niem opar­tym na prze­glą­darce inter­ne­to­wej. Dźwięki sły­szalne są przez kli­niczny ste­to­skop. Moż­li­wość pal­pa­cji dzięki sili­ko­no­wej pod­kładce umiesz­czo­nej na gło­śniku.

 • Fantom do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc z dedykowanym stet…

  Gaumard
  10 455,98  (8 500,80  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­wy­mia­rowy fan­tom osoby doro­słej z głową oraz wyczu­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi. Fan­tom jest prze­zna­czony do nauki osłu­chi­wa­nia dźwię­ków serca i płuc. Wraz z fan­tomem w zesta­wie znaj­duje się dedy­ko­wany ste­to­skop oraz znacz­niki dźwię­ków. Znacz­niki znaj­dują się w 13 miej­scach: 9 na przed­niej stro­nie klatki pier­sio­wej i 4 na tyl­nej.

 • Zaawansowany fantom auscultacyjny Sam 3G

  3B Scientific
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący tors doro­słego męż­czy­zny. Prze­zna­czony jest do nauki osłu­chi­wa­nia odgło­sów pracy serca, płuc i jelit. Dostar­czany jest z opro­gra­mo­wa­niem wypo­sa­żo­nym w obszerną biblio­teką liczącą ponad 100 odgło­sów, zarówno pra­wi­dło­wych jak i pato­lo­gicz­nych, w tym 24 dźwięki serca i płuc pocho­dzące od praw­dzi­wych pacjen­tów. Fan­tom współ­pra­cuje z dowol­nym ste­to­sko­pem kli­nicz­nym co dodat­kowo pod­kre­śla realizm tre­ningu.

 • ionic Hybrid Simulator

  Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simul…

  Więcej o produkcie

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

 • Promocja! ionic Hybrid Simulator

  Hybrydowy symulator dla pacjenta standaryzowanego Bionic Hybrid Simul…

  24 354,00  (19 800,00  netto) Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY, MOŻE NOSIĆ ŚLADY UŻYTKOWANIA

  Inno­wa­cyjny tre­na­żer w postaci koszulki z zamon­to­wa­nymi czuj­ni­kami. Umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia fizy­kal­nego na pozo­ran­cie lub pacjen­cie stan­da­ry­zo­wa­nym. Tre­ning obej­muje m.in. takie zabiegi jak osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca, płuc, pery­stal­tyki jelit czy pomiar tętna.

 • Fantom do nauki osłuchiwania z użyciem dedykowanego stetoskopu

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc przy użyciu dedykowanego stetoskopu. Ćwiczący umożliwia osłuchiwanie 16 dźwięków płuc oraz 13 tonów serca.

 • Fantom do nauki osłuchiwania u osoby dorosłej z zewnętrznym głośnikiem

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom w postaci anatomicznie poprawnego torsu osoby dorosłej. Przeznaczony do nauki osłuchiwania dźwięków serca i płuc przy użyciu dedykowanego stetoskopu. Ponadto dźwięki mogą być emitowane przez dołączony do zestawu zewnętrzny głośnik. Oferuje osłuchiwanie 16 dźwięków płuc oraz 13 tonów serca.

 • do nauki osłuchiwania osoby dorosłej oraz niemowlęcia

  Zestaw fantomów do nauki osłuchiwania osoby dorosłej oraz niemowlęcia

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Zestaw fantomów do nauki osłuchiwania dźwięków serca, płuc oraz jelit. Zestaw obejmuje fantom w formie torsu osoby dorosłej oraz pełnopostaciowy fantom niemowlęcia. Zarządzanie dźwiękami odbywa się za pomocą bezprzewodowych kontrolerów z możliwością sterowania na odległość do 30m. Oprócz nauki osłuchiwania fantom noworodka umożliwia trening takich czynności jak: udrożnianie dróg oddechowych, cewnikowanie żyły pępowinowej i wiele więcej.

 • Fantom niemowlęcia do nauki osłuchiwania z zewnętrznym głośnikiem (110 V)

  Fantom niemowlęcia do nauki osłuchiwania z zewnętrznym głośnikiem (11…

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom pełnopostaciowego niemowlęcia dedykowany do nauki osłuchiwania z możliwością udrożniania dróg oddechowych. Oferuje możliwość osłuchiwania 11 różnych tonów serca, 4 dźwięków jelit oraz 9 dźwięków płuc. Ponadto trening obejmuje między innymi przeprowadzanie procedury RKO/BLS, zakładanie zacisków pępowinowych, intubację, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych oraz ogólną pielęgnacje niemowląt. Na tle podobnych produktów wyróżnia go zawarty w zestawie zewnętrzny głośnik umożliwiający odtwarzanie osłuchiwanych dźwięków.

 • Fantom niemowlęcia kompatybilny ze stetoskopem do nauki osłuchiwania niemowląt

  Fantom niemowlęcia kompatybilny ze stetoskopem do nauki osłuchiwania …

  Nasco
  15 980,73  (12 992,46  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pełnopostaciowego niemowlęcia. Jest kompatybilny ze stetoskopem SmartScope do nauki osłuchiwania niemowląt. Umożliwia rozszerzenie zajęć  o dodatkowy fantom.  Ponadto zapewnia trening różnorodnych czynności, takich jak RKO, intubacja oraz zakładanie zacisków pępowinowych.