Torsy/Miednice (Fantomy położnicze)

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Fantom położniczy z możliwością osłuchiwania tonów serca matki i płod…

  Gaumard
  9 267,80  (7 534,80  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom położ­ni­czy w postaci tuło­wia doro­słej kobiety z peł­no­wy­mia­rową mied­nicą. Umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­dur poro­do­wych z wyko­rzy­sta­niem wielu tech­nik. Posiada mię­dzy innymi takie funk­cje jak moż­li­wość osłu­chi­wa­nia tonów serca matki i płodu, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, poda­wa­nie leków przez odbyt czy moż­li­wość wyko­ny­wa­nia chwytu Leopolda. Zawarty zbior­nik ze sztuczną krwią daje moż­li­wość symu­la­cji krwo­toku popo­ro­do­wego wraz z jego kon­trolą poprzez masaż macicy.

 • Fantom porodowy Noelle z noworodkiem i OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Noelle S550.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy, bezprzewodowy system sterowania OMNI2 oraz niezależnego, pełnopostaciowego noworodka. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Trening obejmuje również opiekę nad noworodkiem. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku

 • Fantom porodowy Susie 500

  Gaumard
  3 891,29  (3 163,65  netto) Więcej o produkcie

  Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.

 • Tors porodowy z automatycznym systemem porodowym

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rowy tors słu­żący do nauki pro­ce­dur poro­do­wych z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym. Fan­tom ste­ro­wany jest bez­prze­wo­dowo poprzez tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim i angiel­skim. Zestaw posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami oraz miękki, roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjkę macicy.

 • Fantom porodowy

  Nasco
  6 303,00  (5 124,39  netto) Więcej o produkcie

  Anatomiczny fantom miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym postępowania w przypadku przedwczesnego porodu. Fantom umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego, dzięki realistycznym punktom orientacyjnym takim jak kręgosłup, pochylony kanał rodny, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadło krzyżowo-kolcowe oraz wcięcie kulszowe większe.

 • Trenażer hamowania krwawienia poporodowego – PPH Trainer P97 [P…

  3B Scientific
  5 004,70  (4 068,86  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer PPH P97 to wszechstronne i realistyczne narzędzie służące do szkolenia hamowania krwawienia poporodowego (z macicy, z szyjki macicy oraz z pochwy). Pochwa i szyjka mcicy zostały wykonane z wysokiej jakości silikonu. Instruktor ma możliwość regulacji napięcia macicy.

   

 • Zestaw fantomów położniczych

  Adam Rouilly
  12 651,35  (10 285,65  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw fan­to­mów położ­ni­czych skła­da­jący się z fan­tomu poro­do­wego i nie­mow­lę­cia wraz z pępo­winą i łoży­skiem, modelu kost­nego mied­nicy oraz dodat­ko­wego modelu nowo­rodka posia­da­ją­cego wymienne 4 głowy repre­zen­tu­jące inne uło­że­nie główki pod­czas porodu.

 • Trenażer porodu wspomaganego (kleszcze, próżnociąg położniczy) – jasn…

  Nasco
  8 043,68  (6 539,58  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w formie miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym porodu kleszczowego oraz porodu z użyciem próżnociągu położniczego. Umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego.

 • Trenażer porodowy – wersja PRO

  Trenażer porodowy – wersja PRO [P90PN]

  3B Scientific
  7 101,80  (5 773,82  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer porodowy w postaci dolnej części torsu dorosłej kobiety z płodem. Stanowi narzędzie szkoleniowe przeznaczone do ćwiczeń z zakresu położnictwa. Trening obejmuje szkolenie umiejętności podczas porodu fizjologicznego, porodu skomplikowanego oraz naukę radzenia sobie w  nagłych przypadkach położniczych. Ćwiczący uczy się czynności podejmowanych w przypadku nie prawidłowego ułożenia płodu, wystąpienia dystocji barkowej oraz innych komplikacji porodowych.

 • Trenażer porodowy – wersja BASIC

  Trenażer porodowy – wersja BASIC [P90BN]

  3B Scientific
  4 715,65  (3 833,86  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer porodowy w postaci dolnej części torsu dorosłej kobiety z płodem. Stanowi narzędzie szkoleniowe przeznaczone do ćwiczeń z zakresu położnictwa. Trening obejmuje szkolenie umiejętności podczas porodu fizjologicznego, porodu skomplikowanego oraz naukę radzenia sobie w  nagłych przypadkach położniczych.