Trenażer porodu wspomaganego (kleszcze, próżnociąg położniczy) – jasna karnacja

Kod produktu: 110-1377

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

8043,68 zł(6539,58 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer w formie miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym porodu kleszczowego oraz porodu z użyciem próżnociągu położniczego. Umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci mied­nicy żeń­skiej, uży­wany mię­dzy innymi do symu­la­cji zaawan­so­wa­nych zabie­gów ratow­ni­czych w położ­nic­twie (ALSO). Wypo­sa­żony jest w jed­no­ra­zowe pępo­winy z zaci­skami, łatwy w wymia­nie dodat­kowy srom, pro­szek do spo­rzą­dze­nia sztucz­nej krwi, modu­łową pokrywę brzu­cha z zain­sta­lo­wa­nym pło­dem do ćwi­cze­nia manew­rów Leopolda, sto­so­wa­nych w celu usta­le­nia poło­że­nia płodu poprzez bada­nie pal­pa­cyjne poło­że­nia jego czaszki i kolan. Zamon­to­wa­nie prze­zro­czy­stej pokrywy brzusz­nej umoż­li­wia obser­wa­cję uło­że­nia płodu. Jama mied­nicy posiada reali­styczne punkty orien­ta­cyjne takie jak krę­go­słup, kanał rodny, kość bio­drowa, kość kul­szowa, kość krzy­żowa, wię­za­dło krzy­żowo-kol­cowe oraz wcię­cie kul­szowe więk­sze.

Miękka winy­lowa mied­nica odwzo­ro­wuje opór wystę­pu­jący pod­czas porodu, wyma­ga­jący uży­cia klesz­czy lub próż­no­ciągu położ­ni­czego. Tre­ning obej­muje sytu­acje kry­zy­sowe, takie jak: dys­to­cja bar­kowa, różne uło­że­nie płodu, usta­wie­nie płodu, wypad­nię­cie pępo­winy. Ponadto ćwi­czący mają moż­li­wość zapla­no­wa­nia miej­sca cesar­skiego cię­cia.

Nowo­rodki znaj­du­jące się w zesta­wie odwzo­ro­wują cechy dziecka uro­dzo­nego w ter­mi­nie oraz wcze­śniaka.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie chwy­tów Leopolda
 • zazna­jo­mie­nie z pro­ce­du­rami położ­ni­czymi
 • pozna­nie w prak­tyce pro­cesu porodu z wyko­rzy­sta­niem klesz­czy lub próż­no­ciągu położ­ni­czego
 • nauka radze­nia sobie z sytu­acjami kry­zy­so­wymi, jak dys­to­cja bar­kowa
 • nauka pla­no­wa­nia miej­sca do wyko­na­nia cesar­skiego cię­cia

Funk­cje­/ce­chy:

 • miękka winy­lowa mied­nica odwzo­ro­wuje opór wystę­pu­jący pod­czas porodu
 • jama mied­nicy posiada reali­styczne punkty orien­ta­cyjne
 • nowo­rodki znaj­du­jące się w zesta­wie odwzo­ro­wują cechy dziecka uro­dzo­nego w ter­mi­nie oraz wcze­śniaka

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci mied­nicy żeń­skiej
 • nowo­ro­dek uro­dzony w ter­mi­nie
 • wcze­śniak
 • łatwo wymienny dodat­kowy srom
 • pro­szek do spo­rzą­dza­nia sztucz­nej krwi
 • modu­łowa pokrywa brzu­cha z zain­sta­lo­wa­nym pło­dem
 • prze­zro­czy­sta pokrywa brzu­cha
 • torba trans­por­towa

Klesz­cze oraz próż­no­ciąg położ­ni­czy nie są zawarte w zesta­wie

Dostępne opcje:

 • 110-1377B – tre­na­żer porodu wspo­ma­ga­nego (klesz­cze, próż­no­ciąg położ­ni­czy) – ciemna kar­na­cja
 • 110-186 – torba trans­por­towa

Ele­menty zamienne:

 • 110-182 – wymienny srom – jasna kar­na­cja
 • 110-182B -wymienny srom – ciemna kar­na­cja
 • 110– 183 – prze­zro­czy­sta pokrywa brzuszna
 • 110-172 – fan­tom wcze­śniaka – jasna kar­na­cja
 • 110-172B – fan­tom wcze­śniaka – ciemna kar­na­cja
 • 110-173 – fan­tom nowo­rodka uro­dzo­nego w ter­mi­nie – jasna kar­na­cja
 • 110-173B – fan­tom nowo­rodka uro­dzo­nego w ter­mi­nie – ciemna kar­na­cja

Wymiary: 53 x 33 x 43 cm

Waga z opa­ko­wa­niem: 7.71 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.