Wojsko (oferta dedykowana)

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Zestaw pozoracji ran „Xtreme”

  Nasco
  12 368,66  (10 055,82  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw ran przylepnych dedykowany do symulacji urazów powstających na skutek eksplozji lub katastrofy chemicznej. Przeznaczony do nauki opatrywania ran zarówno dla pracowników medycznych, jak również wojskowych udzielających pomocy poszkodowanym.

 • TrueClot- trenażer do zakładania opaski uciskowej

  Nasco
  5 124,92  (4 166,60  netto) Więcej o produkcie

  Zakładany na ćwiczącego trenażer do nauki zakładania opaski uciskowej. Dzięki wzmocnionej części na ramieniu redukuje szczypanie i ból podczas zaciskania opaski.

 • TrueClot- trenażer do pakowania ran- rana dużego kalibru (GSW)

  Nasco
  3 956,26  (3 216,47  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer do nauki pakowania ran dużego kalibru wykonany z wytrzymałego silikonu. Dzięki zastosowanej zastawce krew nie cofa się podczas pakowania rany

 • Trenażer do perikardiocentezy z drenażem klatki piersiowej i odmą opł…

  Nasco
  13 479,61  (10 959,03  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer do ćwiczeń procedury nakłuwania osierdzia (perikardiocentezy) posiada szereg zabiegów możliwych do wykonania takich jak pielęgnacja drenażu klatki piersiowej, odbarczenie odmy, zakładanie drenażu jamy opłucnej. Dużą zaletą tego trenażera jest możliwość używania go z dowolnymi drenażami dostępnymi na rynku, dzięki czemu zapewnia edukację zgodną z rzeczywistością.

 • Fantom do ćwiczenia chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych i res…

  Trucorp
  Więcej o produkcie

  Fantom zapewnia bardzo realistyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych umiejętności udrażaniania dróg oddechowych, intubacji, wentylacji, resuscytacji i innych awaryjnych procedur chirurgicznych, w sytuacjach doznania przez pacjenta urazu, który zagraża życiu.

 • Casualty Care Rescue Randy – Fantom do praktyki ratownictwa tak…

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom człowieka stanowiący pomoc instruktażową w nauczaniu oraz demonstrowaniu procedur ratowniczych.  Dzięki takim cechom jak ruchome stawy, rzeczywisty ciężar oraz krwawiące rany fantom zapewnia realistyczny trening. Ćwiczący uczą się przeprowadzania szerokiej gamy procedur ratowniczych, jak wykonywanie konikotomii, zakładanie opatrunku okluzyjnego, odbarczania odmy i wiele więcej.

 • Symulator pacjenta dorosłego Trauma Hal S3040.100

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta, z bezprzewodowym zasięgiem aż do 300 m i pracą liczącą 10 h bez konieczności ładowania. Odwzorowuje cechy ludzkiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwalające na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej a także na przeciąganie i noszenie. Oczy symulatora wykonane są w technologii nie powodującej świecenia w ciemności. Umożliwia podawanie leków doszpikowo w  prawy piszczel i mostek, odsysanie płynu z dróg oddechowych oraz płynnej symulowanej treści żołądkowej. Posiada 4 kończyny urazowe: kończyny górne i dolne. Miejsca urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością uderzeń serca i ciśnieniem krwi, a ciśnienie krwi wpływa na tempo krwotoku. Sensory na kończynie górnej i dolnej wykrywają założenie opaski uciskowej. W dodatku nacisk na tętnicy udowej redukuje lub zatrzymuje krwawienie w nodze.

 • Fantom do nauki zabezpieczania górnych dróg oddechowych, RKO i defibr…

  22 388,61  (18 202,12  netto) Więcej o produkcie

  Fantom do nauki zabezpieczania górnych dróg oddechowych, RKO i defibrylacji jest łatwy w użyciu, trwały i przenośny umożliwiający
  interaktywny trening BLS. Umożliwia on ćwiczenie oceny oddechu, wykonanie poprawnego RKO, wykonywanie defibrylacji oraz rozpoznanie
  powracającego spontanicznego oddechu. Fantom jest przenośnym rozwiązaniem treningowym zawierającym wszystko, co jest niezbędne, aby zapewnić wsparcie
  podstawowego treningu podtrzymywania życia.

 • Zestaw ran Trauma dorosłego

  Gaumard
  3 780,96  (3 073,95  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw 10 silikonowych ran Trauma obejmuje różnorodne 8 typów ran przedstawiających rany postrzałowe, otwarte złamania, wytrzewienie jelit i wiele innych. Rany mogą być wykorzystywany między innymi do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na polu walki. 

 • Zestaw silikonowych ran urazowych – dorosły

  Gaumard
  4 162,87  (3 384,45  netto) Więcej o produkcie

  Dedy­ko­wany zestaw sili­ko­no­wych ran powy­pad­ko­wych umoż­li­wia­ją­cych symu­la­cję udzie­la­nia pomocy w wypad­kach maso­wych takich jak wypa­dek komu­ni­ka­cyjny lub eks­plo­zja. Zestaw ran umoż­li­wia ćwi­cze­nie popraw­nego zało­że­nia opa­trunku i trans­port poszko­do­wa­nego. W zesta­wie znaj­dują się rany takie jak: nacię­cia, otar­cia, zła­ma­nie otwarte. (11 typów ran, 18 ran w zesta­wie).

 • Zestaw ran powypadkowych – dorosły

  Gaumard
  5 003,09  (4 067,55  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw zawiera nie­zbędne sili­ko­nowe rany do two­rze­nia sce­na­riu­szy ura­zo­wych. W zesta­wie znaj­dują się aż 23 rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi opa­rze­nie, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia, otar­cia.

 • Zaawansowany fantom do nauki intubacji z ewaluacją

  BT inc.
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom w postaci torsu osoby dorosłej przeznaczony do nauki  intubacji. Posiada wbudowane czujniki oraz dedykowane oprogramowanie, co umożliwia monitorowanie przeprowadzanego ćwiczenia, obiektywną oceną ćwiczących oraz pomiar parametrów, jak np. siła nacisku laryngoskopu na zęby.

 • Trenażer osoby dorosłej do nauki intubacji 

  Nasco
  7 681,29  (6 244,95  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej na pod­sta­wie posia­da­jący reali­styczną ana­to­mię i punkty orien­ta­cyjne takie jak: zęby, język, gar­dło– część nosowa i krta­niowa, nagło­śnię, chrząstkę nalew­ko­watą, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, tcha­wicę, płuca, prze­łyk i żołą­dek. Model umoż­li­wia naukę intu­ba­cji, wen­ty­la­cji oraz tech­nik odsy­sa­nia.

 • Trenażer do ćwiczenia konikotomii – TruCric

  Trucorp
  6 350,49  (5 163,00  netto) Więcej o produkcie

  Lekki i wytrzymały trenażer służący do efektywnego szkolenia w zakresie zabiegów: konikotomii igłowej i chirurgicznej, przezskórnej tracheotomii, wentylacji i przezskórnej techniki Seldingera. Aby bardziej rozszerzyć trening można dodać opcjonalną wkładkę warstwy podskórnej. 

   

 • Fantom ALS osoby dorosłej Code Blue III z systemem UNI

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy fantom osoby dorosłej przeznaczony do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Dzięki całkowitej bezprzewodowości umożliwia realistyczne przeprowadzenie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej bez zakłóceń. Dołączony do zestawu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim umożliwia monitorowanie poprawności wykonywania RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz integrację z systemem audio-video oraz opcjonalnym symulatorem respiratora. Wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generują tętna.

 • Symu­la­tor ura­zowy pacjenta doro­słego Trauma Hal S3040.50

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany symu­la­tor doro­słego pacjenta, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 300 m i pracą liczącą 8 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Odw­zo­ro­wuje cechy ludz­kiego ciała takie jak wygląd oraz ruchome stawy pozwa­la­jące na ukła­da­nie i pracę symu­la­tora w róż­nych pozy­cjach, np. leżą­cej na wznak, na brzu­chu lub sie­dzą­cej a także na prze­cią­ga­nie i nosze­nie. Umoż­li­wia poda­wa­nie leków doszpi­kowo w prawy pisz­czel, odsy­sa­nie płynu z dróg odde­cho­wych oraz płyn­nej symu­lo­wa­nej tre­ści żołąd­ko­wej. Posiada 2 koń­czyny ura­zowe- górną i dolną. Miej­sca ura­zowe syn­ch­ro­ni­zują krwa­wie­nie tęt­ni­cze z czę­sto­ścią ude­rzeń serca i ciśnie­niem krwi, a ciśnie­nie krwi wpływa na tempo krwo­toku. Sen­sory na koń­czy­nie gór­nej i dol­nej wykry­wają zało­że­nie opa­ski uci­sko­wej. W dodatku nacisk na tęt­nicy udo­wej redu­kuje lub zatrzy­muje krwa­wie­nie w nodze.

 • Trauma Man- fantom szkoleniowy stanów nagłych z manualnym zaopatrywan…

  Więcej o produkcie

  Prawidłowy anatomicznie fantom osoby dorosłego przeznaczony do wykonywania ćwiczeń z zakresu zakładania drenów do klatki piersiowej (drenu opłucnowego), wykonywania konikotomii, tracheostomii, perikardiocentezy, dekompresji igłowej, paracentezy, odbarczenia odmy opłucnowej i wielu innych. Fantom jest zaopatrywany w powietrze poprzez manualną pompkę.

 • Trauma Man- fantom szkoleniowy stanów nagłych z zintegrowanym wentyla…

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Prawidłowy anatomicznie fantom osoby dorosłego przeznaczony do wykonywania ćwiczeń z zakresu zakładania drenów do klatki piersiowej (drenu opłucnowego), wykonywania konikotomii, tracheostomii, perikardiocentezy, dekompresji igłowej, paracentezy, odbarczenia odmy opłucnowej i wielu innych. Fantom jest zaopatrywany w powietrze dzięki wewnętrznemu wentylatorowi zasilanemu przewodowo.