Zestaw ran powypadkowych – dorosły

Kod produktu: WK120.L

Gaumard

5003,09 zł(4067,55 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw zawiera nie­zbędne sili­ko­nowe rany do two­rze­nia sce­na­riu­szy ura­zo­wych. W zesta­wie znaj­dują się aż 23 rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi opa­rze­nie, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia, otar­cia.

Opis produktu

Zestaw zawie­ra­jący 23 rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi opa­rze­nie, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia czy otar­cia, dedy­ko­wany jest do two­rze­nia sce­na­riu­szy ura­zo­wych. Rany są kom­pa­ty­bilne z symu­la­to­rami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard. Zostały wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach wyko­na­nych z winylu. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie ran

Funk­cje / cechy:

 • 14 typów ran
 • 23 rany w zesta­wie:
 1. rany ura­zowe:

– małe otar­cie skóry (2)

– śred­niej wiel­ko­ści otar­cie (2)

– duże otar­cie skóry (2)

– małe roz­cię­cie skóry (2)

– śred­nie roz­cię­cie skóry (2)

– duże roz­cię­cie skóry (2)

– roz­dar­cie skóry głowy bez widocz­nych kości (1)

– głę­bo­kie roz­dar­cie na udzie (2)

– stłu­cze­nie w obsza­rze głowy z zapa­le­niem (1)

– zła­ma­nie otwarte kości (1)

 1. rany Trauma
 • rana wlo­towa i wylo­towa po poci­sku dużego kali­bru (1)
 • rana kłuta (2)
 • rana postrza­łowa (1)
 1. rany opa­rze­niowe
 • rana opa­rze­niowa twa­rzy (1)
 • kom­pa­ty­bil­ność z symu­la­to­rami pacjenta doro­słego firmy Gau­mard
 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 23 rany
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • WK100.2.SML – małe otar­cie skóry
 • WK100.2.MED – śred­niej wiel­ko­ści otar­cie skóry
 • WK100.2.LGE – duże otar­cie skóry
 • WK100.1.MED – prze­cię­cie skóry śred­niej wiel­ko­ści
 • WK100.3 – otar­cie bez widocz­nych kości
 • opa­rze­nie twa­rzy
 • prze­cię­cie skóry śred­niej wiel­ko­ści
 • rana wlo­towa i wylo­towa po poci­sku dużego kali­bru
 • ciało obce wbite w udo
 • okrą­gła rana postrza­łowa
 • ciało obce w udzie
 • otwarte zła­ma­nie kości
 • stłu­cze­nie głowy z zapa­le­niem
 • głę­boka rana uda
 • gun­shot wound
 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)

Dostępne opcje:

 • WK120.L – Zestaw ran o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK120.M – Zestaw ran o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK120.D – Zestaw ran o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.