Symulator noworodka Gaumard Newborn Tory S2210

Kod produktu: S2210.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator noworodka urodzonego około 40 tygodnia ciąży z możliwością pracy do 3 godziny bez konieczności ładowania oraz bezprzewodowym sterowaniem. Odwzorowuje cechy ciała noworodka, takie jak delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i stawy kończyn oraz realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci. Posiada wiele różnorodnych funkcji urozmaicających trening takich jak wyświetlanie wartości saturacji tlenem pre-ductal i post-ductal na symulowanym monitorze pacjenta czy nadmierne odchylenie głowy w tył skutkujące zamknięciem dróg oddechowych z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń. Posiada szeroki wachlarz dostępów naczyniowych m. in. dostęp IV na lewej nodze.

Opis produktu

Bez­prze­wo­dowy symu­la­tor nowo­rodka uro­dzo­nego około 40 tygo­dnia ciąży. Jest w pełni mobil­ny– może pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym oraz bez podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, przej­śció­wek i czuj­ni­ków, reaguje na pole­ca­nia z tabletu kon­tro­l­nego w odle­gło­ści do 90 metrów. Umoż­li­wia pracę bez koniecz­no­ści łado­wa­nia­/wy­miany aku­mu­la­to­rów do 4 godzin. Brak łącz­no­ści pomię­dzy ste­ru­ją­cym kom­pu­te­rem instruk­tora a symu­la­torem nie prze­rywa roz­po­czę­tego sce­na­riu­sza ani dzia­ła­nia symu­la­tora.
Symu­la­tor posiada reali­styczną pępo­winę, połą­cze­nie szyi, ramion, bio­der, kolan, łokci oraz deli­katną skórę na całym ciele, bez­sz­wowy kor­pus i stawy koń­czyn. Posiada wyczu­walne żebra oraz wyro­stek mie­czy­ko­waty. Moż­liwa jest pro­na­cja i supi­na­cja przedra­mie­nia. Głos symu­la­tora jest emi­to­wany z gło­śnika w ciele symu­la­tora (różne odgłosy uru­cha­miane przez instruk­tora). Opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia defi­nio­wa­nie nowych leków oraz reak­cji na ich poda­wa­nie. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie sze­regu zabie­gów i badań dia­gno­stycz­nych zwią­za­nych z hospi­ta­li­za­cją nowo­rodka.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • intu­bo­wa­nie
 • wyko­ny­wa­nie wen­ty­la­cji
 • praca z respi­ra­to­rami mecha­nicz­nymi
 • osłu­chi­wa­nie i dia­gno­zo­wa­nie szme­rów płuc i tonów serca
 • prze­pro­wa­dza­nie RKO/BLS
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji (dożyl­nie, doszpi­kowo, domię­śniowo)
 • poda­wa­nie pły­nów doszpi­kowo i dożyl­nie
 • pomiar ciśnie­nia metodą Korot­kowa i za pomocą zmo­dy­fi­ko­wa­nego man­kietu do pomiaru ciśnie­nia
 • pal­pa­cyjny pomiar tętna
 • roz­po­zna­wa­nie, lecze­nie sinicy
 • opa­try­wa­nie ran i ura­zów
 • cew­ni­ko­wa­nie
 • pie­lę­gna­cja nowo­rodka
 • nauka pro­wa­dze­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­styki
 • ana­liza i wycią­ga­nie wnio­sków ze wska­zań apa­ra­tury moni­to­ru­ją­cej pacjenta

Funk­cje / cechy:

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • odchy­la­nie gło­wy/ uno­sze­nie bro­dy/ luk­so­wa­nie żuchwy
 • reali­styczne drogi odde­chowe z widocz­nymi stru­nami gło­so­wymi
 • detek­cja głę­bo­ko­ści intu­ba­cji i reje­stra­cja infor­ma­cji w dzien­niku zda­rzeń
 • moż­li­wość wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem
 • nadmierne odchy­le­nie głowy w tył skut­kuje zamknię­ciem dróg odde­cho­wych z zalo­go­wa­niem infor­ma­cji do dzien­nika zda­rzeń
 • zmienna czę­stość odde­chu i sto­su­nek wde­chu do wyde­chu
 • moż­li­wość sto­so­wa­nia ETT, LMA, fibe­ro­skopu
 • pro­gra­mo­walne dźwięki pła­czu /ch­rzą­ka­nia
 • odchy­le­nie w tył głowy skut­ku­jące zamknię­ciem dróg odde­cho­wych z zalo­go­wa­niem infor­ma­cji do dzien­nika zda­rzeń
 • uno­sze­nie i opa­da­nie klatki pier­sio­wej, jedno (lewe/ prawe) lub obu­stronne zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z wzor­cami odde­cho­wymi
 • jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas zain­tu­bo­wa­nia pra­wego oskrzela
 • moż­li­wość współ­pracy z respi­ra­to­rami mecha­nicz­nymi
 • sły­szalne, pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne dźwięki odde­chowe i szmery płuc
 • wen­ty­la­cja płuc jest mie­rzona z zalo­go­wa­niem infor­ma­cji do dzien­nika zda­rzeń

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne odgłosy pracy serca sły­szalne za pomocą stan­dar­do­wego ste­to­skopu
 • dźwięki odde­chowe, szmery serca i dźwięki pery­stal­tyki jelit sły­szalne przy uży­ciu dowol­nego, nie­mo­dy­fi­ko­wa­nego o kli­nicz­nego ste­to­skopu bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia dodat­ko­wych nakła­dek i przej­śció­wek. Każdy uczest­nik zajęć może osłu­chi­wać symu­la­tor wła­snym ste­to­sko­pem
 • 4-odpro­wa­dze­niowy moni­to­ring EKG. za pomocą stan­dar­do­wego elek­tro­kar­dio­grafu
 • zaim­ple­men­to­wany inte­rak­tywny moni­tor i tre­ner resu­scy­ta­cji pozwa­la­jący na bie­żąco oce­niać jakość uci­śnięć i wen­ty­la­cji. Zawie­ra­jący funk­cje wer­bal­nych wska­zó­wek i pozwa­la­jący na wydruk sto­sow­nego raportu z dzia­łań w obsza­rze RKO
 • obu­stronne zakła­da­nie wkłuć dożyl­nych
 • moż­li­wość pomiaru ciśnie­nia metodą Korot­kowa i zmo­dy­fi­ko­wa­nym man­kie­tem do pomiaru ciśnie­nia
 • sku­teczne uci­śnię­cia klatki gene­ru­jące wyczu­walne tętno i aktyw­ność EKG
 • fala tętna zsyn­ch­ro­ni­zo­wana z zapi­sem EKG., wyczu­walna na cie­miączku, pępo­wi­nie, tęt­ni­cach ramien­nych
 • wir­tu­alna sty­mu­la­cja i defi­bry­la­cja poprzez opro­gra­mo­wa­nie
 • osłu­chi­wa­nie tonów serca
 • war­to­ści satu­ra­cji pre-duc­tal i post-duc­tal są wyświe­tlane na symu­lo­wa­nym moni­torze pacjenta
 • widoczna cen­tralna sinica o pro­gra­mo­walnej skali obja­wów płyn­nie poprzez suwak

DOSTĘP NACZYNIOWY:

 • obu­stronny dostęp IV na ramio­nach
 • dostęp IV na lewej nodze
 • dostęp pępo­wi­nowy
 • dostęp doszpi­kowy na pra­wym pisz­czelu
 • obu­stronny dostęp domię­śniowy
 • moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów doszpi­kowo
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji z wypły­wem krwi przez ćwi­czą­cego pod­czas sce­na­riu­sza- brak zamon­to­wa­nego na stałe cew­nika do żyły

POZOSTAŁE FUNKCJE

 • cew­ni­ko­wa­nie z rze­czy­wi­stym wypły­wem płynu
 • wbu­do­wany moduł auto­ma­tycz­nego mode­lo­wa­nia stop­nia nie­do­tle­nie­nia. Auto­ma­tyczna, dyna­miczna odpo­wiedź opro­gra­mo­wa­nia na pro­wa­dzoną przez ćwi­czą­cego wen­ty­la­cję i poda­wane przez niego leki. Symu­la­tor w cza­sie rze­czy­wi­stym dosto­so­wuje auto­ma­tycz­nie para­me­try zwią­zane z pracą serca, satu­ra­cją oraz sinicą jako dyna­miczną mode­lo­waną odpo­wiedź na dzia­ła­nia ćwi­czą­cego
 • wymienne geni­ta­lia męskie i żeń­skie
 • symu­la­cja drga­wek
 • symu­la­cja sinicy
 • sły­szalne dźwięki pery­stal­tyki jelit
 • moż­li­wość symu­lo­wa­nia róż­nego rodzaju uszko­dzeń ciała – opa­rzeń, krwo­to­ków, zła­mań za pomocą dodat­ko­wych zesta­wów ran.
 • wkładka symu­lu­jąca pępek mie­sięcz­nego dziecka
 • pro­gra­mo­walne ruchy koń­czyn gór­nych
 • czuj­nik wyko­na­nia pomiaru tem­pe­ra­tury

STEROWANIE

 • ste­ro­wa­nie poprzez dedy­ko­wany tablet
 • moż­li­wość insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego na innych kom­pu­te­rach bez dodat­ko­wych licen­cji
 • jeden tablet ste­ru­jący może ste­ro­wać kil­koma róż­nymi symu­la­torami bez dodat­ko­wych licen­cji
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w sce­na­riu­szach w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy bez dodat­ko­wych opłat i licen­cji
 • biblio­teka goto­wych sce­na­riu­szy i moż­li­wość nie­ogra­ni­czo­nego two­rze­nia nowych w edy­to­rze

W zesta­wie:

 • symu­la­tor nowo­rodka
 • lap­top 2w1, 12 cali z kla­wia­turą
 • opro­gra­mo­wa­nie
 • torba trans­por­towa
 • cza­peczka
 • pie­lu­chy
 • pępo­wina (3 szt.)
 • wymienne geni­ta­lia męskie i żeń­skie
 • skóra pokry­wa­jąca prawą nogę
 • wymienny pępek
 • wymienne kości do iniek­cji doszpi­ko­wej, (7 szt.)
 • adap­ter do nakle­ja­nych elek­trod EKG., (4 szt.)
 • zmo­dy­fi­ko­wany man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • olej mine­ralny – śro­dek sma­ru­jący
 • zestaw do napeł­nia­nia pły­nami
 • złą­cze luer, (6 szt.)
 • zatyczka, (6 szt.)
 • strzy­kawka typu Luer-tip
 • strzy­kawka
 • prze­wód do napeł­nia­nia pęche­rza moczo­wego
 • prze­wód do napeł­nia­nia I/O
 • prze­wód napeł­nia­jący dożyl­nie z odpły­wem i zaci­skiem

Dostępne opcje:

 • L – symu­la­tor nowo­rodka o jasnej kar­na­cji skóry
 • M – symu­la­tor nowo­rodka o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • D – symu­la­tor nowo­rodka o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH- S2210.201 + kom­pu­ter typu All in One

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­torem doty­ko­wym, gło­śnikami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­do­wymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­te­mem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami.

Prze­kątna ekranu ≥ 19”

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

 • EKG,
 • ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fali tętna,
 • czę­sto­ści odde­chu,
 • czę­sto­ści pracy serca,
 • tem­pe­ra­tury

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­torze

Sper­so­na­li­zo­wane progi alar­mowe

Funk­cja bez­po­śred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego symu­la­torem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne

 • 078 – WYDYCHANIE CO2

moż­li­wość mie­rze­nia poziomu wydy­cha­nego CO2 kli­nicz­nym kap­no­me­trem

moż­li­wość zmiany poziomu wydy­cha­nego CO2

 • WK150 – ZESTAW RAN URAZOWYCH NOWORODKA

Dedy­ko­wany zestaw ran neo­na­to­lo­gicz­nych zawie­ra­jący rany symu­lu­jące naj­bar­dziej popu­larne typy zra­nień u nowo­rod­ków, włą­cza­jąc ugry­zie­nie, użą­dle­nie, zadra­pa­nie i guz.

 • WK155 – ZESTAW RAN POPARZENIOWYCH NOWORODKA

Dedy­ko­wany zestaw ran neo­na­to­lo­gicz­nych symu­lu­jący opa­rze­nia I, II i III stop­nia twa­rzy, brzu­cha, ramion, nóg i ple­ców. Umoż­li­wiają roz­sze­rze­nie sce­na­riu­szy symu­la­cyj­nych o moż­li­wość ćwi­cze­nia i oceny umie­jęt­no­ści iden­ty­fi­ka­cji i planu lecze­nia opa­rzeń.

 • WK160 – ZESTAW RAN SKÓRY/WYSYPKI U NOWORODKA

Dedy­ko­wany zestaw ran neo­na­to­lo­gicz­nych zawiera czę­ste stany skóry u nowo­rodka: wsypka wystę­pu­jąca przy odrze ple­ców, wysypka wystę­pu­jąca przy odrze klatki pier­sio­wej, zapa­le­nie pie­lusz­kowe skóry, łojo­to­kowe zapa­le­nie skóry oraz plama łoso­siowa. Dzięki ranom symu­la­cję można roz­bu­do­wy­wać pro­ce­dury, o wykry­wa­nie i pie­lę­gna­cję róż­nych sta­nów skór­nych wystę­pu­ją­cych u nowo­rodka.

 • WK165 – ZESTAW RAN NOWORODKA MALTRETOWANEGO

Dedy­ko­wany zestaw ran umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję ran u nie­mow­ląt wystę­pu­ją­cych w wyniku zanie­dbań lub prze­mocy. W zesta­wie znaj­dują się 4 typy ran (krwiak pod­kost­nowy, opa­rze­nia po papie­ro­sie, siniak w kształ­cie pal­ców, wklę­słe pęk­nię­cie czaszki)

Waga: 2.7kg

Dłu­gość: 52.7cm

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.