0

Wynajem trenażerów i fantomów

Zaawansowany fantom PALS dziecka Code Blue III Pediatric z OMNI 2

Zaawan­so­wany fan­tom PALS w postaci pię­cio­let­niego dziecka o reali­stycz­nym wyglą­dzie i wzro­ście. Sterowany przy użyciu łatwego w obsłudze tabletu. Fan­tom jest cał­ko­wi­cie bez­prze­wo­dowy pod wzglę­dem zasi­la­nia i ste­ro­wa­nia. Posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane drogi odde­chowe z języ­kiem, widocz­nymi stru­nami gło­so­wymi, tcha­wicą oraz prze­ły­kiem. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nia wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej za pomocą urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych oddy­cha­nie. Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi iniekcje, intubacja, pomiar ciśnienia i wielu innych, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia PALS.

Zaawansowany fantom PALS

Zaawansowany trenażer do nauki badania ucha OtoSim

Zaawansowany trenażer przedstawiający formę lewego i prawego ucha z dedykowanym otoskopem. Stanowi platformę szkoleniową z zakresu badania narządu słuchu. Umożliwia rozwijanie wiedzy ćwiczących dzięki 380 wysokiej jakości obrazom pochodzącym z biblioteki Hawke; jest to nieocenione źródło umożliwiające instruowanie, trening oraz egzaminowanie studentów. Ćwiczący mają możliwość samodoskonalenia dzięki dołączonym 150 obrazom z adnotacjami.

trenazer do badania oka

OphthoSim- zaawansowany trenażer do nauki badania oka

Zaawansowany trenażer w postaci oka przytwierdzonego do podstawy z oftalmoskopem. Stanowi platformę szkoleniową z zakresu diagnozowania patologii oczu. Oprogramowanie i dołączone narzędzia umożliwiają ćwiczącym aktywną diagnozę rzeczywistych stanów oka w symulowanym środowisku. Podczas treningu możliwe jest monitorowanie progresu ćwiczącego dzięki oprzyrządowanemu oftalmoskopowi, który wykrywa ruchy użytkownika oraz położenie w przestrzeni podczas ćwiczenia technik identyfikacji stanu siatkówki. System posiada bazę 200 obrazów o wysokiej rozdzielczości, które są uzupełnione szczegółowymi opisami. Niektóre obrazy posiadają wstępnie oznaczone prawidłowe punkty orientacyjne i cechy patologiczne. Trenażer umożliwia obserwowanie między innymi następujących patologii:  tarcza zastoinowa, retinopatia cukrzycowa, jaskra, pęknięcie naczyniówki, zwyrodnienie plamki żółtej i inne stany chorobowe.

trenazer do badania oka

Elektroniczny stetoskop SimScope WiFi z biblioteką dźwięków zjawisk osłuchowych

Elektroniczny stetoskop z możliwością osłuchiwania dźwięków pracy serca, płuc i jelit. Dostarczany jest w zestawie z obszerną bibliotekę odgłosów. Stetoskop może być wykorzystany podczas standardowego treningu osłuchiwania, badania OSCE oraz innych form egzaminowania. Po przyłożeniu słuchawki stetoskopu do zaprogramowanego czujnika RFID, zamocowanego w dołączonej koszulce, ćwiczący odsłuchuje wgrany dźwięk. Oprogramowanie umożliwia zdalny wybór dźwięków oraz tworzenie własnych scenariuszy. Instruktor może zmieniać osłuchiwane dźwięki w dowolnym momencie dzięki bezprzewodowej komunikacji.

Elektroniczny stetoskop SimScope

Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji z odwzorowaną przetoką AV SMASH z pompą S402.100

Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji S.M.A.S.H – „światowej klasy” trenażer stworzony w 1986 roku. Ramię z wbudowaną mikropompą, która umożliwia regulowanie częstości tętna i jego siły. Trenażer pozwala na naukę wykonywania iniekcji dożylnej, podskórnej, domięśniowej, nacinanie skóry i zakładanie szwów. Jedyny model na rynku z wkładką symulującą zagojoną przetokę dedykowaną do ćwiczeń hemodializy.

trenazer do nauki iniekcji

SkillQube Symulowany monitor/defibrylator- Generic

Skillqube – wysoce funkcjonalny system symulacji, który oferuje bogaty wachlarz symulowanych urządzeń medycznych znanych na całym świecie producentów z zakresu monitorowania pacjenta, defibrylacji, respiratoterapii. Umożliwia on przeprowadzenie bardziej realistycznych symulacji, korzystając z ich rzeczywistej funkcjonalności w bezpiecznym środowisku. Kontrola parametrów życiowych wyświetlanych na symulowanych urządzeniach, dokonywana jest za pomocą tabletu instruktora.

Symulowany monitor/defibrylator- Generic

SkillQube Symulowany respirator- Medumat Standard 2

We współpracy z firmą WEINMANN Skillqube opracował symulator wentylacji na bazie respiratora MEDUMAT Standard2, który znajduje zastosowanie w ratownictwie medycznym, lotniczym oraz w wojskowych służbach medycznych. Oprogramowanie umożliwia wybór pomiędzy różnymi stanami klinicznymi, dla których wartości respiratora są już ustawione. Instruktor może wybrać pomiędzy zdrowymi pacjentami oraz ciężką/umiarkowaną/łagodną poprawą. Oprócz wgranych scenariuszy instruktor może również ustawić wszystkie wartości samodzielnie. IPAD jest umieszczony w oryginalnej torbie dostarczonej przez firmę Weinmann, znajduje się w niej miejsce na butlę z tleniem oraz na akcesoria.

SQqubeMS2EX

Ramię do tamowania krwawień z możliwością założenia na pozoranta [P102]

Trenażer do kontroli krwotoku na kończynach górnych z realistyczną symulacją rany i krwawienia. Działa jako samodzielny model lub założony na pozoranta. Pozwala rozszerzyć trening przedszpitalnej opieki nad pacjentem o kontrolę krwotoku z opatrywaniem ran i zakładanie opaski uciskowej.

ramie do tamowania krwawien

Model nogi z niewydolnością tętniczą ,,Annie” SB50122

„Annie” to dosko­nałe narzę­dzie do naucza­nia, szko­le­nia, testo­wa­nia kom­pe­ten­cji i oceny umie­jęt­no­ści w opiece nad pacjen­tami z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą, przed­sta­wia ponad 15 odwzo­ro­wa­nych ran jak i zmiany zwią­zane z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą. Model ten jest sku­tecz­nym narzę­dziem do edu­ka­cji pra­cow­ni­ków służby zdro­wia, pacjen­tów, rodzin i opie­ku­nów w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i oceny sta­nów zwią­za­nych z nie­wy­dol­no­ścią tęt­ni­czą. Model zawiera w zestawie moduł umożliwiający odtwarzanie dźwięków badania dopplerowskiego.

Model nogi z niewydolnością żylną ,,Vinnie” SB50123

Model nogi z nie­wy­dol­no­ścią żylną, „Vin­nie” został stwo­rzony na pod­sta­wie odlewu nogi rze­czy­wi­stego pacjenta, co pozwo­liło osią­gnąć nie­zwy­kły realizm. Model przed­sta­wia 17 najczęściej występujących jak i tych rzad­szych scho­rze­ń powstałych w wyniku nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. Można go wyko­rzy­stać do nauki roz­po­zna­wa­nia ran oraz jako narzę­dzie dydak­tyczne do ćwi­cze­ń z zakresu ban­da­żo­wa­nia kom­pre­syj­nego. Vin­nie jest sku­tecz­nym narzę­dziem do edu­ka­cji pra­cow­ni­ków służby zdro­wia, pacjen­tów, rodzin i opie­ku­nów w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji i oceny sta­nów zwią­za­nych z nie­wy­dol­no­ścią żylną.

Nakładany trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Tre­na­żer do pie­lę­gna­cji sto­mii pomaga przy­go­to­wać pacjen­tów, ich rodziny i pra­cow­ni­ków służby zdro­wia na to zmie­nia­jące życie wyda­rze­nie, popra­wia­jąc ich począt­kową eks­po­zy­cję i przy­szłą jakość życia. Tre­na­żer uła­twia ćwi­cze­nie tech­nik prawidłowego zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, aby zacho­wać zdrową skórę, jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­jąc właściwą koor­dy­na­cję ręka-oko. Nauka tej czyn­no­ści przed ope­ra­cją pozwala pacjen­tom i ich rodzi­nom roz­po­cząć naukę o sto­mii, kiedy są mniej roz­pro­szeni, co zmniej­sza ich nie­po­kój. Model posiada cztery różne stomie, które można umieścić w czterech różnych miejscach, umożliwiając przeprowadzenie wielu scenariuszy treningowych. Każda stomia może symulować wydalanie moczu lub stolca, aby jeszcze bardziej zwiększyć realizm podczas ćwiczeń.

Nakładany trenażer do nauki pielęgnacji stomii

AirSim Child Combo Bronchi X- trenażer do intubacji, konikotomii i bronchoskopii dziecka CC50006X

TruCorp AirSim Child Combo Bronchi X cechuje unikalna konstrukcja dróg oddechowych AirSim® zaprojektowanych na podstawie obrazów DT DICOM, rozszerzonych o wyczuwalne punkty orientacyjne takie jak chrząstka pierścieniowata, chrząstki krtani oraz pierścienie tchawiczne. Ten pediatryczny trenażer do nauki intubacji jest idealny do ćwiczeń wykonywania igłowej i chirurgicznej tracheotomii, tracheostomii przezskórnej, laryngoskopii bezpośredniej, videolaryngoskopii oraz bronchoskopii.

trenażer do intubacji, konikotomii i bronchoskopii dziecka

AirSim Baby X- trenażer do intubacji niemowlęcia

Model głowy służący doskonaleniu technik trudnej intubacji u niemowląt. Realistyczne wewnętrzne cechy anatomiczne, odwzorowane na podstawie plików DICOM, pozwalają na efektywne i skuteczne demonstrowanie wszystkich wideolaryngoskopów. Głowa jest wykonana z silikonu zapewniając bardzo wysoki realizm podczas ćwiczeń przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego.

Zaawansowany fantom RKO/BLS z aplikacją ewaluacyjną na tablecie /Sherpa-X/

Fantom do nauki BLS z dołączonym oprogramowaniem monitorującym. Umoż­li­wia zarówno samo­dzielny tre­ning jak i egza­mi­no­wa­nie umie­jęt­no­ści kur­san­tów. Dzięki opro­gra­mo­wa­niu można pozy­skać szcze­gó­łowe infor­ma­cje o uci­śnię­ciach klatki pier­sio­wej (głę­bo­kość, miej­sce, czę­stość, ilość, relak­sa­cja, czas prze­rwy bez dzia­łań ćwi­czą­cego) oraz o wen­ty­la­cji (obję­tość, czę­stość, śred­nia itp.). Opro­gra­mo­wa­nie może pra­co­wać min. w trzech try­bach: ewa­lu­acji, tre­ningu oraz gry. Tryb ewa­lu­acji oraz tre­ningu umoż­li­wia gene­ro­wa­nie, zapi­sy­wa­nie oraz wydruk wyniku z prze­pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury przez ćwi­czą­cego. Wyniki ćwi­cze­nia mogą być zapi­sane w for­ma­cie PNG lub w postaci pliku Excel.

Fantom do nauki zabezpieczania górnych dróg oddechowych, RKO i defibrylacji HAL S315.600

Fantom do nauki zabezpieczania górnych dróg oddechowych, RKO i defibrylacji jest łatwy w użyciu, trwały i przenośny umożliwiający interaktywny trening BLS. Zapewnia możliwość ćwiczenia oceny oddechu, wykonanie poprawnego RKO, wykonywanie defibrylacji oraz rozpoznanie powracającego spontanicznego oddechu. Fantom jest przenośnym rozwiązaniem treningowym zawierającym wszystko, co jest niezbędne, aby zapewnić wsparcie podstawowego treningu podtrzymywania życia.

Trenażer do nauki pomiaru glukozy GlucoHand AR28

Glu­co­Hand został opra­co­wany w celu nauki roz­po­zna­wania cho­roby cukrzycowej, której liczba cały czas rośnie. Umożliwia pobie­ra­nie pró­bek krwi oraz inter­pre­ta­cję danych doty­czą­cych poziomu glu­kozy będących istotnym elementem składowym w pla­no­wa­niu dalszego lecze­nia pacjenta. Glu­co­Hand uła­twia rów­nież edu­ka­cję pacjen­tów, poprzez demonstrację spo­sobu w jaki powinni oni samo­dziel­nie kon­tro­lo­wać poziom cukru we krwi. Pozwala instruktorowi wstępnie ustawić niski, prawidłowy, wysoki lub losowy odczyty glukozy. Ćwiczący ma możliwość pobrania krwi z palca środkowego i serdecznego. Próbki krwi należy umieścić na dedykowanych paskach testowych, które dają wynik na symulowanym glukometrze.

Trenażer do nauki pomiaru glukozy GlucoHand

Trenażer dostępu do portu IVAD SB43089

Port-Body in a Box ™ to kompaktowy i lekki trenażer, stanowiący doskonałe narzędzie do szkolenia, testowania kompetencji oraz oceny umiejętności wykonywania badania palpacyjnego i uzyskiwania dostępu do portu IVAD (wszczepiony port dostępu żylnego). Korzystając z tego modelu, ćwiczący jest w stanie symulować dostęp do portu znajdującego się w następujących położeniach: standardowym, przechylającym, wędrującym lub głęboko osadzonym. Uzyskanie właściwego dostępu jest potwierdzone przez wypływ krwi. Możliwość podawania wlewów jak również pobierania krwi. Trenażer ma starannie schowany zbiornik na krew o pojemności 35 ml.

Trenażer do nauki cewnikowania u kobiet i mężczyzn oraz umieszczania cewnika nadłonowego LF00843

Trenażer do nauki cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn i kobiet, wprowadzania cewnika nadłonowego oraz z możliwością przeprowadzenia lewatywy i umieszczenia czopka doodbytniczego. Trenażer wykonany jest z realistycznego, łatwego w utrzymaniu czystości, wytrzymałego silikonu imitującego skórę człowieka. Podczas wprowadzania cewnika do pęcherza moczowego ćwiczący czuje realistyczny opór.

CentraLineMan® – trenażer do wykonywania iniekcji centralnych CLM-51

CentraLineMan® jest obecnie najczęściej stosowanym na rynku rozwiązaniem szkoleniowym przeznaczonym do cewnikowania żył (CVC). Ten elastyczny system posiada dużą wartość edukacyjną dzięki klinicznie poprawnej anatomii, tkankom kompatybilnym z USG z możliwością uzyskania ostrego obrazu oraz odpornością tkanek na przeprowadzane iniekcje. Trenażer posiada również ruchomą głowę, która zapewnia dodatkowe punkty orientacyjne, zwiększa realizm przeprowadzanych ćwiczeń oraz utrudnia przeprowadzenie procedury. Głowę można obracać i przechylać, aby uzyskać wymaganą pozycję w zależności od dostępu. Dzięki tym cechom trenażer umożliwia rozwijanie umiejętności psychomotorycznych u ćwiczących, które są niezbędne podczas wprowadzania cewnika.

Model do pielęgnacji przetok Freddie Fistula SB51931

Tre­na­żer do opa­try­wa­nia i lecze­nia ran z prze­to­kami Fred­die Fistula został stwo­rzony aby umoż­li­wić ćwi­czą­cym naukę lecze­nia ran w celu kon­tro­lo­wa­nia wycieku z prze­tok i zapew­nie­nia opty­mal­nego goje­nia ran. Tre­na­żer posiada mięk­kie powłoki brzuszne z otwartą raną z odsło­nię­tymi jeli­tami, wyło­nioną sto­mię oraz zało­żony dre­naż. Wyposażony również w  odwzo­ro­wane 3 prze­toki: prze­toka ze sto­mią, prze­toka bez sto­mii oraz prze­toka ukryta (nie można dostrzec jej loka­li­za­cji). Instruk­tor może kon­tro­lo­wać z któ­rej prze­toki ma nastą­pić wypływ pły­nów, co pozwala na prze­pro­wa­dze­nie trud­nych sce­na­riu­szy.

Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny BT CSCF/ CSCM-M

Trenażer w postaci miednicy z możliwością założenia wkładek z męskimi i żeńskimi genitaliami przeznaczony do przeprowadzania cewnikowania. Realizm zapewnia wyczuwalny opór podczas wprowadzania cewnika, dokładnie odwzorowane żeńskie oraz męskie genitalia oraz wypływ płynu po prawidłowo wykonanym cewnikowaniu. Możliwość korzystania z cewników o różnych rozmiarach dodatkowo urozmaica trening. Wprowadzenie cewnika do pochwy uruchamia ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Trening obejmuje wprowadzanie cewników zakładanych okresowo oraz na stałe. Genitalia mogą być odłączane od głównej części fantomu i są mocowane do podbrzusza na ,,wtyk”. Istnieje możliwość nałożenia napletka na męskie genitalia. Ponadto do trenażera można zamontować przedłużenia nóg (część udowa). Jednokierunkowy zawór uniemożliwia wyciek płynu podczas wyciągania cewnika.

Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej LF01271

Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do  nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny, dodatkowo wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Skóra wykonana z silikonu zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły.

BT-CSIM-T trenażer do iniekcji domięśniowej

Zaawansowany trenażer do nauki iniekcji domięśniowej w okolicach pośladka. Realistycznych wymiarów model posiada trzy warstwy: skórną, mięśniową i kostną. Dzięki skórze wykonanej z materiału odwzorowującego ludzką skórę i wyczuwalnym kostnym punktom orientacyjnym ćwiczenia są niezwykle realistyczne. System drenażu pozwala użyć płynu podczas iniekcji, co daje możliwość na pełne przećwiczenie procedury. Po wprowadzeniu igły w nieprawidłowe miejsce uruchamia się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Sygnalizacja LED umieszczona w górnej części trenażera świeci na zielono podczas prawidłowego wykonania iniekcji oraz na czerwono, gdy miejsce jest nieprawidłowe.

BT-CSIM-T trenażer do iniekcji domięśniowej

Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi CSIV2

W ramie­niu do iniek­cji dożyl­nej zasto­so­wano sil­nik wytwa­rza­jący reali­styczny prze­pływ krwi. Żyły i skóra są jed­nym ele­men­tem, dzięki czemu wymiana jest bar­dzo łatwa. Wkładka składa się ze skóry, naskórka, war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego i żył. Dzięki trzy­war­stwo­wej tkance odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji są reali­styczne. Tre­na­żer umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie iniek­cji w żyłę odłok­ciową, odpro­mie­niową oraz żyłę pośrod­kową łok­cia. Prze­pływ krwi gene­ro­wany jest hybry­dowo (dzięki sil­nikowi lub gra­wi­ta­cji). Sil­nik jest łatwy do podłą­cze­nia oraz uła­twia prze­płu­ki­wa­nie żył po skoń­cze­niu ćwi­czeń.

Specjalista ds. szkoleń medycznych

David Gaweł

tel: 781 600 873
@: d.gawel@simedu.pl

David Gaweł Simedu