0

Wynajem symulatorów zabiegowych wirtualnej rzeczywistości Surgical Science (Simbionix)

Symulatory medyczne firmy Surgical Science- Simbionix oferują klinicystom najbardziej realistyczne doświadczenie praktyczne w szkoleniach medycznych z wykorzystaniem symulatorów chirurgicznych do wykonywania zabiegów chirurgii małoinwazyjnej (MIS) i interwencyjnej, bez ryzyka dla pacjenta.

W swojej bogatej ofercie symulatorów na wynajem posiadamy symulator artroskopowy ARTHRO Mentor, symulator do treningu ultrasonografii U/S Mentor w wersji mężczyzny i kobiety oraz przenośne symulatory pozwalające na  przeprowadzanie zabiegów bronchoskopowych BRONCH Mentor Express, zabiegów gastroenterologicznych GI Mentor Express oraz zabiegów wewnątrznaczyniowych ANGIO Mentor Flex II. Przenośne wersje symulatorów to idealne rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie szkoleń, demonstracji oraz nauki poszczególnych etapów procedury. Na nich zdobywają umiejętności kliniczne lekarze z całej Polski. Oferujemy wynajem dopasowany do potrzeb klienta.

 

  • Umiejętności kliniczne
  • Realistyczne doświadczenie
  • Symulatory chirurgiczne

Symulator ultrasonograficzny U/S Mentor z fantomem kobiety

U/S Mentor z fantomem kobiety to wyjątkowej jakości symulator do treningu badań ultrasonograficznych związanych z badaniem miednicy kobiety oraz płodu. Trening na symulatorze zapewnia realistyczne doświadczenie poprzez użycie emulowanych sond ultrasonograficznych do zabiegów przezbrzusznych i przezpochwowych. Zaawansowane środowisko edukacyjne optymalizuje indywidualną krzywą uczenia, oferując zewnętrzne wizualizacje, etykiety anatomiczne, tutoriale, natychmiastowy feedback z ćwiczenia i więcej.

U/S Mentor symulator

Symulator ultrasonograficzny U/S Mentor z fantomem mężczyzny

U/S Mentor z fantomem mężczyzny to wyjątkowej jakości symulator do treningu badań ultrasonograficznych związanych z badaniem szyi, klatki piersiowej, serca i jamy brzusznej. Symulator pozwala między innymi na trening protokołów FAST/RUSH, BLUE (z przypadkiem COVID-19) oraz wykonywanie badań TEE, Echa serca i płuc. U/S Mentor jest optymalnym, praktycznym rozwiązaniem szkoleniowym do ultrasonografii, zaprojektowanym w celu poprawy opieki nad pacjentem poprzez przyspieszenie krzywej uczenia i promowanie kompetencji diagnostycznych.

Symulator zabiegów wewnątrznaczyniowych ANGIO Mentor FLEX II

Symulator ANGIO Mentor FLEX II to kompaktowe i łatwe w użyciu rozwiązanie do prowadzenia szkoleń w dowolnym miejscu i czasie, odpowiednie do prowadzenia zdalnych spotkań i kursów z obszaru interwencji wewnątrznaczyniowych zarówno dla indywidulanych uczestników jak i zespołów na wszystkich poziomach zaawansowania.

Stale powiększająca się biblioteka modułów zapewnia aktualny program nauczania, obejmujący podstawowe i zaawansowane przypadki. System zawiera ponad 35 różnych procedur wewnątrznaczyniowych i ponad 220 scenariuszy obejmujących różne przypadki medyczne pacjentów.  Symulator pozwala na ćwiczenie procedur takich jak: koronarografia, TAVI, EVAR, TEVAR, PFO, zabiegi trombektomii w przypadku udaru niedokrwiennego.

Symulator GI Mentor Express – przenośny symulator procedur gastroenterologicznych

GI Men­tor Express to nabiurkowy, przenośny  symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego.

Dzięki sze­re­gowi róż­nych przy­pad­ków medycz­nych zbu­do­wa­nych na rzeczywistych histo­riach cho­rób pacjen­tów o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia, zapewnia bogate środowisko szkoleń. Ofe­rując przy tym biblio­tekę modu­łów z ponad 120 róż­nymi przy­pad­kami kli­nicz­nymi. Wszech­stronna biblio­teka modu­łów zapew­nia pro­gram szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na wyma­ga­ją­cych pro­ce­durach, takich jak nagłe krwa­wie­nie, ERCPEUS.

Symulator BRONCH Mentor Express- przenośny symulator zabiegów bronchoskopowych

Przenośna i kompaktowa plat­forma szko­le­niowa BRONCH Men­tor Express w spo­sób kom­plek­sowy zapewnia nie­zbędne narzędzia do szko­le­nia z zakresu bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego dla leka­rzy inten­syw­nej tera­pii, ane­ste­zjo­lo­gii oraz pul­mo­no­lo­gii inter­wen­cyj­nej. Zada­nia opie­ra­jące się na tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oraz pełne zabiegi ope­ra­cyjne zapew­niają opty­malne warunki roz­woju zdol­no­ści moto­rycz­nych, kogni­tyw­nych oraz koor­dy­na­cji jak rów­nież istot­nych kli­nicz­nie zdol­no­ści dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

Symulator został opracowany wspólnie z CHEST (American College of Chest Physicians) w celu  szkolenia w zakresie ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej – aspiracji igły przezoskrzelowej (EBUS-TBNA), został opracowany w celu zapewnienia sensownego i przystępnego cenowo rozwiązania do szkolenia praktycznego w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia i kwalifikacje w zakresie EBUS-TBNA.

Symulator artroskopowy Arthro Mentor

ARTHRO Mentor to najbardziej efektywne narzędzie do nabywania umiejętności przeprowadzania zabiegów artroskopowych, redukuje czas szkolenia do minimum oraz znacząco poprawia krzywą uczenia się technik chirurgicznych.

Liczne symulacje odbywają się  z wykorzystaniem dołączonych modeli anatomicznych: stawu barkowego, kolanowego i biodrowego dla zapewnienia ćwiczącym kluczowych elementów do nauki zabiegów. Symulacje dostępne w ARTHRO Mentor oferują szereg przypadków dydaktycznych służących rozwojowi umiejętności nawigacyjnych niezbędnych do wykształcenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, potrzebnej do sprawnego operowania kamerą artroskopową i wirtualnymi instrumentami jednocześnie. Umożliwia praktyczne doświadczenie zabiegów wykonanych na kolanie, ramieniu i biodrze, od podstawowych umiejętności nabywanych przez rezydentów, do kompletnych procedur operacyjnych dla zaawansowanych użytkowników. Jego wyróżnikiem jest realistyczna i dokładna symulacja tkanek, organów, instrumentów i optyki.

Specjalista ds. szkoleń medycznych

David Gaweł

tel: 781 600 873
@: d.gawel@simedu.pl

David Gaweł Simedu