Pozostałe fantomy zabiegowe

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Trenażer do paracentezy

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci brzucha ułożonego pod kątem 45 stopni przeznaczony do wykonywania diagnostycznej lub terapeutycznej paracentezy. Posiada anatomiczne punkty orientacyjne oraz naczynia nadbrzusza widoczne podczas badania ultrasonografem. Umożliwia wykonywanie zabiegu w linii środkowej poniżej pępka oraz w okolicy talerza biodrowego.

 • Trenażer do nauki artrocentezy

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający anatomicznie prawidłową lewą kończynę dolną wraz z obszarami kompatybilnymi z aparatem do USG. Przeznaczony jest do nauki diagnozowania i postępowania w przypadku wystąpienia wysięku w stawie kolanowym. Trening obejmuje takie zabiegi jak aspiracja płynu czy wykonywanie punkcji z realistycznymi wrażeniami. 

 • Trenażer do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych oraz biopsji szp…

  2 150,04  (1 748,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w for­mie rze­czy­wi­stych roz­mia­rów poślad­ków dedy­ko­wany do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wych oraz biop­sji szpiku w obrę­bie grze­bie­nia bio­dro­wego. Ponadto tre­ning obej­muje okre­śla­nie pra­wi­dło­wego miej­sca iniek­cji poprzez pal­pa­cję sztucz­nej mied­nicy.

 • Trenażer do pielęgnacji cewnika nadłonowego- jasna karnacja skóry

  Trenażer do pielęgnacji cewnika nadłonowego – jasna karnacja sk…

  Adam Rouilly
  5 702,58  (4 636,24  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w postaci brzu­cha i mied­nicy osoby doro­słej na pod­sta­wie słu­żący do pie­lę­gna­cji cew­nika nadło­no­wego. Tre­na­żer znaj­duje się w pozy­cji leżą­cej i jest zamon­to­wany na dedy­ko­wa­nej pod­sta­wie, która posiada spe­cjalne miej­sce do zamon­to­wa­nia rezer­wu­aru na płyny.

 • Trenażer kolana do wykonywania artroskopii

  Trenażer kolana do wykonywania artroskopii

  Adam Rouilly
  12 663,97  (10 295,91  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w postaci stawu kola­no­wego umożl­wia­jący naukę pod­sta­wo­wych manew­rów wyko­ny­wa­nych pod­czas artro­sko­pii. Reali­stycz­nej wiel­ko­ści staw jest oto­czony miękką skórą i mię­śniami. Tre­na­żer posiada fabrycz­nie wyko­nane 4 punkty dostę­powe. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia modelu bez wyko­na­nych punk­tów.

  Skóra i mię­śnie mogą zostać w łatwy spo­sób zde­mon­to­wane, a pozo­stałe czę­ści tre­na­żera uży­wane jako funk­cjo­nalny model stawu kola­no­wego. Opcjo­nalny uchwyt umoż­li­wia przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do stołu.

 • Trenażer do dializy otrzewnowej

  Trenażer do dializy otrzewnowej

  Nasco
  5 102,97  (4 148,76  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci dolnej część tułowia z miednicą dedykowany do nauki procedur związanych z dializą otrzewnową.

 • PacerMan Fantom do nauki stymulacji przezżylnej i przezskórnej

  PacerMan Fantom do nauki stymulacji przezżylnej i przezskórnej

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki przezżylnej i przezskórnej stymulacji serca – od wprowadzenia cewnika lub elektrody endokawitarnej, przechwycenia i ustawienia progów wrażliwości. Dzięki fantomowi ćwiczący mogą przećwiczyć całą procedurę-, w tym identyfikować bradykardie, oceniać przebiegi wewnątrzsercowe oraz ustawiać parametry stymulatora.

 • Promocja!

  Trenażer dostępu do portu IVAD wyprzedaż

  Nasco
  1 752,75  (1 425,00  netto) Więcej o produkcie

  Port-Body in a Box ™ to kompaktowy i lekki trenażer, stanowiący doskonałe narzędzie do szkolenia, testowania kompetencji oraz oceny umiejętności wykonywania badania palpacyjnego i uzyskiwania dostępu do portu IVAD (wszczepiony port dostępu żylnego). Korzystając z tego modelu nauczania, ćwiczący jest w stanie symulować palpację oraz uzyskiwanie dostępu do wszczepionego portu w następujących położeniach: standardowym, przechylającym, wędrującym lub głęboko osadzonym. Uzyskanie właściwego dostępu jest potwierdzone przez wypływ krwi. Możliwość podawania wlewów jak również pobierania krwi. Trenażer ma starannie schowany zbiornik na krew o pojemności 35 ml.