Trenażer kolana do wykonywania artroskopii

Kod produktu: AC10/3

Adam Rouilly

12663,97 zł(10295,91 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci stawu kola­no­wego umożl­wia­jący naukę pod­sta­wo­wych manew­rów wyko­ny­wa­nych pod­czas artro­sko­pii. Reali­stycz­nej wiel­ko­ści staw jest oto­czony miękką skórą i mię­śniami. Tre­na­żer posiada fabrycz­nie wyko­nane 4 punkty dostę­powe. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia modelu bez wyko­na­nych punk­tów.

Skóra i mię­śnie mogą zostać w łatwy spo­sób zde­mon­to­wane, a pozo­stałe czę­ści tre­na­żera uży­wane jako funk­cjo­nalny model stawu kola­no­wego. Opcjo­nalny uchwyt umoż­li­wia przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do stołu.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci stawu kola­no­wego umożl­wia­jący naukę pod­sta­wo­wych manew­rów wyko­ny­wa­nych pod­czas artro­sko­pii. Reali­stycz­nej wiel­ko­ści staw jest oto­czony miękką skórą i mię­śniami. Tre­na­żer wystę­puje w dwóch opcjach: ze skórą z fabrycz­nie punk­to­wa­nymi punk­tami dostępu lub bez nich.

Skóra i mię­śnie mogą zostać w łatwy spo­sób zde­mon­to­wane, a pozo­stałe czę­ści tre­na­żera uży­wane jako funk­cjo­nalny model stawu kola­no­wego. Opcjo­nalny uchwyt umoż­li­wia przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do stołu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści artro­sko­po­wych

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­stycz­nej wiel­ko­ści
 • moż­li­wość ścią­gnię­cia skóry i obser­wa­cja ana­to­mii stawu kola­no­wego
 • poprzez ścią­gnię­cie skóry i mię­śni otrzy­muje się funk­cjo­nalny model stawu kola­no­wego
 • przy uży­ciu opcjo­nal­nego uchwytu można przy­mo­co­wać tre­na­żer do blatu

W zesta­wie:

 • skóra i mię­śnie
 • kość pisz­cze­lowa, strzał­kowa i udowa ze zdrową rzepką
 • ciało tłusz­czowe Hoffy (2)
 • wię­za­dła poboczne i krzy­żowe (2)
 • ścię­gno pod­ko­la­nowe (część)
 • zdrowe łąkotki (2)
 • śru­bo­kręt
 • zdrowa łąkotka
 • spray sili­ko­nowy
 • instruk­cja obsługi

Opcje

 • AC103150– skóra z 4 punk­tami dostę­po­wymi
 • AC103277– walizka
 • AC103278– zacisk
 • AC103705– uszko­dze­nie łąkotki typu, rączki od wia­dra” (2)
 • AC103706– uszko­dze­nie łąkotki (flap tear) (2)
 • AC103707– uszko­dze­nie łąkotki- podłużne (2)

Ele­menty zuży­walne

 • AC103401– Ciało tłusz­czowe Hoffy
 • AC103510– ścię­gno pod­ko­la­nowe (część)
 • AC103600– zestaw wię­za­dła krzy­żowego
 • AC103601– przed­nia część wię­za­dła krzy­żowego
 • AC103602– tylna część wię­za­dła krzy­żowego
 • AC103700– zestaw zdro­wych łąko­tek

Adam Rouilly

Adam Rouilly to brytyjski producent, który od ponad 100 lat tworzy produkty dedykowane edukacji medycznej.